Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ristiinan päiväkodin hankesuunnitelma

MliDno-2021-897

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan päiväkodin tilat koostuvat kolmesta samassa pihapiirissä sijaitsevasta rakennuksesta. Vanhin 1967 rakennettu päärakennus on alun perin suunniteltu emäntäkouluksi ja toiminut myöhemmin mm. liiketilana. Ristiinan kunta muutti rakennuksen vuonna 2009 päiväkodiksi noin 100 lapselle. Rakennuksessa on ollut sen käyttöhistorian aikana lukuisia ongelmia, joita on kulloinkin korjattu niin Ristiinan kunnan kuin sittemmin Mikkelin kaupungin toimesta. Rakennuksessa työskentelevällä henkilökunnalla on esiintynyt mahdollisesti rakennuksen sisäilmaan liittyviä oireita. Kiinteistöön on perustettu kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 2019.

Päiväkotiin on teetetty laajat sisäilmatutkimukset loppuvuodesta 2020 rakennuksen kokonaisvaltaisen tilanteen arvioimiseksi. Raportin perusteella rakennuksessa on useita sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä, jotka tulee saattaa kuntoon, mikäli rakennuksessa aiotaan jatkaa toimintaa.

Ennen korjaustöiden aloittamista tulee rakennuksessa tarkastella sen tekninen kunto, korjausvelka sekä arvioida sen suunniteltu käyttöikä. Näiden pohjatietojen perusteella on mahdollista laskea kustannusarviot eri vaihtoehdoille eli korjaamiselle, uudisrakennukselle sekä korvaaville tiloille. Hankesuunnittelussa tulee osallistaa toiminnanharjoittaja sekä eri sidosryhmät toiminnallisten edellytyksien arvioimiseksi kullekin toteutusvaihtoehdolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pekka Kammonen, rakennuttamispäällikkö, Pekka.Kammonen@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää käynnistää Ristiinan päiväkodin hankesuunnittelun, jossa arvioidaan eri vaihtoehdot varhaiskasvatuksen tilojen osalta Ristiinassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelän poissa ollessa esittelijänä toimi tämän pykälän osalta rakennuttamispäällikkö Pekka Kammonen.

Merkitään, että Jaana Vartiainen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kaupunkiympäristölautakunnalle.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Varhaiskasvatusjohtaja, Ristiinan päiväkodinjohtaja, sivistysjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.