Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Lukiokoulutuksen aloituspaikat syksyllä 2021

MliDno-2021-226

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja Ukkonen, johtava rehtori, marja.ukkonen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Syksyllä 2020 Mikkelin peruskoulujen 9. luokkalaisille toteutetun koehaun perusteella Mikkelin lukioon on ensisijaisella toiveella hakeutunut 241 opiskelijaa (edellisenä syksynä 221).

Muihin lukioihin on hakeutumassa yhteensä 30 oppilasta (edellisenä vuonna 17 oppilasta). Näistä osa sijoittuu mahdollisesti 2. toiveella Mikkeliin.

Johtava rehtori esittää, että aloituspaikkojen määräksi varataan 240, vaikka syksyn 9. luokkalaisten määrä on pienentynyt (17 vähemmän kuin edellisenä vuonna) ja vaikka muihin lukioihin hakeutumassa olevien määrä on aikaisempaa suurempi (13 enemmän kuin edellisenä vuonna). Aloituspaikkamäärässä on pyritty huomioimaan/arvioitu oppivelvollisuuden pidentämisen mahdollinen vaikutus lukiokoulutuksen aloittaviin opiskelijoihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että syksyllä 2021 alkavassa lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja Mikkelin lukioon varataan 240 (viime lukuvuonna 235).

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä poistui tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Marja Ukkonen, johtava rehtori, marja.ukkonen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 21.1.2021 § 11 päättänyt, että syksyllä 2021 alkavassa lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja varataan Mikkelin lukioon 240. Arvio tuolloin esitetystä lukiokoulutuksen aloituspaikkamäärästä perustui syksyllä 2020 Mikkelin peruskoulujen 9. luokkalaisille toteutetun koehaun tuloksiin, jossa Mikkelin lukioon oli hakeutumassa ensisijaisella toiveella 241 opiskelijaa.

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen päättyi 7.4.2021. Päättyneessä yhteishaussa Mikkelin lukioon haki ensisijaisella hakutoiveella 279 hakijaa. Hakijamäärä on Mikkelin lukion historiassa toiseksi suurin (suurin hakijamäärä 307 vuonna 2010). Yhteishaun tuloksen valmistuessa kesäkuussa 2021 näistä ensisijaisella toiveella Mikkelin lukioon hakeutuneista opiskelijoista jäisi nykyisellä aloituspaikkamäärällä arviolta 40-45 Mikkelin lukion ulkopuolelle koska osa muihin lukioihin ensisijaisella hakutoiveella hakeneista opiskelijoista ohjautuu toissijaisen hakutoiveensa mukaisesti Mikkelin lukioon.

Jos aloituspaikkamäärä kasvaa kymmenellä, lisäkustannuksia syksyllä 2021 syntyy oppimateriaalin hankinnasta noin 7 000 euroa (sis. kirjat, ict-välineet yms.). Aloituspaikkamäärän lisäys ei johda opetusryhmämäärien lisäykseen eikä sen myötä lisäkustannuksiin, koska ylimääräiset kymmenen opiskelijaa mahtuvat tuleviin perusryhmiin. Perusryhmien koko nousisi lisäyksellä 26,7 -> 27,8 opiskelijaan. Oppimateriaalien hankinnasta syntyvät lisäkustannukset pystytään kattamaan lukiokoulutuksen tulosalueen vuoden 2021 määrärahoista.

Johtava rehtori esittää, että Mikkelin lukion aloituspaikkamääräksi varataan 250 syksyllä 2021 alkavassa lukiokoulutuksessa, jotta mahdollisimman moni ensisijaisella hakutoiveella Mikkelin lukioon hakeva pääsisi haluamaansa opiskelupaikkaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että syksyllä 2021 alkavassa lukiokoulutuksessa Mikkelin lukioon varataan 250 aloituspaikkaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin lukio

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.