Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Yksityisten päiväkotien palvelusetelin enimmäisarvon korotus 2022

MliDno-2022-1476

Valmistelija

  • Taina Halinen, varhaiskasvatusjohtaja, taina.halinen@sivistys.mikkeli.fi
  • Leila Korhonen, palvelupäällikkö, leila.korhonen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Yksityisten päiväkotien palvelusetelin arvoa tarkistetaan parillisina vuosina. Edellisen kerran palvelusetelin enimmäisarvo 815 euroa (kerroin 1) määriteltiin 1.8.2020 lukien.

Palvelusetelin arvon ohjeellisena tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalvelujen ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Indeksi muodostuu siten, että sosiaalipalvelujen ansiotason vaikutus on 70 % ja elinkustannusindeksin vaikutus 30 %. Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia tilastokeskuksen indeksejä.

Tarkistuslaskennassa vertailuindekseinä on käytetty lokakuun 2019 ja joulukuun 2019 indeksejä. Tiedossa on 28.2.2022 sosiaalipalvelujen ansiotasoindeksi lokakuulta 2021 ja elinkustannusindeksi tammikuulta 2022. (Liite: Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelin indeksitarkistus).

Indeksitarkistuksen mukainen palvelusetelin enimmäisarvon korotus on 39 euroa.

(Liite: Käsikirjan liite 1. Yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen palvelusetelikuvaus)

Alle 3-vuotiaan kertoimen määrittelyssä huomioidaan valtioneuvoston asetuksen (753/2018) mukainen päiväkodin henkilöstömitoitus ja kertoimeksi esitetään 1,75, kun kerroin on tällä hetkellä 1,5. Korotusvaikutus on 272 euroa/lapsi.

Yksityisten palveluntuottajien kanssa korotuksista on käyty keskustelu 29.3.2022.

Kustannusvaikutusten arvio vuodelle 2023

Lapsen ikä

Määrä

Kerroin

€/lapsi/kk

€/lapsi/v

Yhteensä/v

Alle 3 v.

150

1,75

272

3 264

489 600

3-5 v.

400

1

39

468

187 200

6 v. vaka elo-touko

120

0,5

19,50

195

23 400

6 v. vaka kesä-heinä

100

1

39

78

7 800

Yhteensä

 

 

 

 

  1. 000


Indeksikorotuksesta ja kertoimien tarkistuksesta johtuvasta palvelusetelin arvon korotuksesta aiheutuu kustannusvaikutuksia vuoden 2023 talousarvioon arviolta noin 708 000 euroa.

Ajalla 1.8.-31.12.2022 kustannusvaikutus on 58 350 euroa/kk ja yhteensä 291 750 euroa.

Taulukossa olevat laskelman lapsimäärät ovat maaliskuun 2022 toteuman mukaan ja pyöristetty lähimpään kymmeneen.

Yksityisten päiväkotien tarjoamaan esiopetukseen osallistuu noin 120 lasta lukuvuonna 2022-2023. Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus ei voi kuulua palvelusetelijärjestelmän piiriin vaan kaupunki sopii esiopetuksen tarjoajiksi hyväksyttyjen päiväkotien kanssa esiopetuskorvauksesta (maksusitoumus). Elo-toukokuun aikana järjestettävän esiopetuksen voimassa oleva korvaus on 332 euroa/kk/lapsi. Maksua korotetaan vastaamaan palvelusetelillä tuotettavan varhaiskasvatuksen hintaa. Uusi esiopetuskorvaus on 427. Korvauksen korotuksen kustannusvaikutus on 114 000 euroa vuodessa ja 57 000 euroa ajalla 1.8.-31.12.2022.

Kustannusvaikutusten arvio vuodelle 2023

 

Määrä

Erotus €/lapsi

Erotus yht. €/kk

Yhteensä €/10 kk

Esiopetusikäinen

120

95

11 400

114 000


Palvelusetelikäsikirja päivitetään syksyllä 2022. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää yksityisten päiväkotien palvelusetelin ensimmäisarvoksi 1.8.2022 alkaen 854 euroa/lapsi ja alle 3-vuotiaan palvelusetelin kertoimeksi 1,75. Esiopetuksen korvaus korotetaan 427 euroon.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pertti Karhunen esitti Jenni Oksasen ja Jaana Strandmanin kannattamana seuraavaa lisäystä:

Yksityisten päiväkotien palvelusetelin arvoa tarkistetaan jatkossa vuosittain.  

Puheenjohtaja tiedusteli,​ voidaanko Pertti Karhusen lisäys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. Muilta osin palvelusetelin enimmäisarvon korotus hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

Merkitään, että Pilke päiväkodit Oy:n yhteiskuntasuhdejohtaja Minna Martikainen ja Päiväkotiyhdistys Rölli Ry:n hallituksen puheenjohtaja Päivi Väisänen selostivat asiaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja olivat paikalla tämän esittelyn ajan. 

Merkitään, että nuorisovaltuuston edustaja Anni Lahtinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Sivistysjohtaja Siekkinen, varhaiskasvatusjohtaja Halinen, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Korhonen, varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattorit Räsänen ja Oksa, toimistosihteerit Koistinen, Laaksonen, Liikanen, Liimatainen ja Komppa

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.