Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Mikkelin kaupungin esi- ja perusopetuksen ohjaussuunnitelma

MliDno-2022-1576

Valmistelija

  • Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta koskeva ohjaussuunnitelma on laadittu ja hyväksytty vuonna 2016. Vuonna 2021 lukio on päivittänyt lukion osalta ohjaussuunnitelman osaksi lukion opetussuunnitelmaa. Laajennettu oppivelvollisuus toi muutoksia erityisesti perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen ja nuorisolain mukaiseen ilmoitusvelvollisuuteen. Lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita muutettiin lisäämällä sinne tehostetun oppilaanohjauksen toimintamuoto.

Perusopetuksessa on velvollisuus laatia ohjaussuunnitelma. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vastaavaa velvoitetta ei ole, mutta siirtymävaiheet on kuvattava opetussuunnitelmassa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että opetussuunnitelmassa päätetään, mitkä ovat ne paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat, jotka täydentävät ja toteuttavat opetussuunnitelmaa. Lisäksi todetaan, että ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn ja vastuunjako sekä työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö ohjauksessa, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin, työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt.

Nyt päivitetty suunnitelma on Mikkelin kaupungin esiopetuksen ja perusopetuksen yhteinen ohjaussuunnitelma, jossa kuvataan opetussuunnitelman perusteiden edellyttämät asiat. Suunnitelmaa täsmennetään perusopetuksessa koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa. Lisäksi Mikkelin esi- ja perusopetuksen ohjaussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen ja toisen asteen ohjaus- ja siirtymävaihekäytäntöjä sekä laajentuneen oppivelvollisuuden valvontaan ja erityistilanteisiin liittyviä käytäntöjä, vaikka toisen asteen oppilaitoksilla on omat ohjaussuunnitelmansa. Tällä pyritään ohjauksen kokonaiskuvan hahmottumiseen kaikille toimijoille.

Ohjaussuunnitelmaa ja siihen liittyviä käytäntöjä arvioidaan eri työryhmissä tarpeen vaatiessa. Ohjaussuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Mikkelin esi- ja perusopetuksen ohjaussuunnitelman esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmia täydentävänä ja toteuttavana suunnitelmana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulut, varhaiskasvatusjohtaja Halinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kasvatus- ja opetuslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.