Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttötaloussuunnitelma 2016

MliDno-2016-215

Valmistelija

  • Paula Sihvonen, talouspäällikkö, Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 30§ mukaisesti ”Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.” Käyttösuunnitelmassa on esitettävä:

1. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet

Talousarvio sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntien tuloskortit poikkeavat valtuuston korteista, koska lautakuntien kortteihin on kirjattu myös operatiivisen toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Näitä operatiivisia toimenpiteitä on seurattava ja niistä raportoitava lautakunnalle.

2. Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja
    vastuuhenkilöt)

3. Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet
    a. yksiköiden päälliköiden toimivalta
    b. käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen johtosäännön mukaisesti

4. Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä sekä asiatarkastajat
    a. tulosyksiköittäin
    b. huomioiden myös tasetilien hyväksyjät ja asiatarkastajat
    c. palkkailmoituksien hyväksyjät, jos poikkeaa muusta tositteiden
        hyväksymiskäytännöstä (esim. erilliskorvaukset, luottamusmies-
        palkkiot)
    d. investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinnan hyväksyjät
        ja asiatarkastajat (huomioiden investointiraja 10.000 euroa)

Hyväksyjä- ja asiatarkastajalista on lähetettävä sähköpostilla Kunnan Taitoaan sekä tallennettava R:\SAP\Rondo\Rondo hyväksyjät\2016 SIPS HYVAKSYJAT.

5. Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta
    tarpeellista

Talousarvion sopeutustoimenpiteet on huomioitava tässä yhteydessä. Tiliryhmän sisällä voi tehdä muutoksia vain, jos ne ovat välttämättömiä toiminnan kannalta. Talousarviossa esitetyt sitovat määrärahat eivät saa käyttösuunnitelmassa muuttua.

Kuntamaisemaan tehtävät muutokset on ilmoitettava talouspalveluihin, Kuntamaisema-taulut muodostavat palveluiden seurantapohjan vuodelle 2016. Kuntamaiseman ja taloussuunnittelun eurot on täsmättävä keskenään toimiala- tasolla (tulot - menot – netto).

6. Tulosalueiden omat käytännöt määrärahojen seurannasta ja vastuista.

Käyttösuunnitelmat on hyväksytettävä lautakunnissa 31.1.2016 mennessä ja toimitettava talouspalveluihin. Liikelaitokset hyväksyttävät talousarviot johtokunnilla ja tekevät tarpeellisessa laajuudessa käyttösuunnitelmat omaan käyttöönsä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2016.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Elina Hölttä esitti Jyrki Koivikon kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää irtaimen omaisuuden osalta niin, että Vanhalan koulun kalustamisesta (ks 2016) summaksi päätetään 100 000 € ja 20 000 € siirretään takaisin perusopetuksen ict-kalustoon.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Elina Hölttä on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Elina Höltän esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) "kyllä"-ääntä (Pekka Pöyry, Petri Tikkanen, Markku Paukku, Rauni Berndt, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen, Katri Kontunen-Karhula), kolme (3) "ei"-ääntä (Elina Hölttä, Jyrki Koivikko, Eeva Vihermäki) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Susanna Rusakko).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

 

Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Rauni Berndtin kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että 1.8.2016 alkaen kasvatushenkilöstön suhdeluku pysyy 1/7 ja subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkonen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko, Katri Kontunen-Karhula, Elina Hölttä, Eeva Vihermäki), kuusi (6) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Pekka Pöyry, Susanna Rusakko, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Markku Paukku).

Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkittiin, että Samuel Tarkiainen poistui klo 19:00, Janne Strengell poistui klo 19:12 ja Petri Pekonen poistui klo 19:16 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.