Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 7.-9. luokkien oppilaiden koulupaikan määräytyminen lukuvuonna 2016 - 2017

MliDno-2016-253

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua. Oppilas voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun, jolloin hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipumuksia edellä mainittuun tavoitteeseen mittaavaa koetta. Valintaperusteista ja -kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti omassa kunnassa asuvia lapsia. Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinnön mukaan eräs tapa noudattaa yhdenvertaisia valintaperusteita voi olla myös arpominen.

Musiikkiluokalle hyväksytyt mikkeliläiset oppilaat sijoittuvat Urheilupuiston koulun 7. luokalle ja liikuntaluokalle hyväksytyt mikkeliläiset oppilaat Kalevankankaan koulun 7. luokalle (24 oppilasta/1 luokka). Opetuslautakunta päätti kokouksessaan 13.2.2007 § 118, että erikoisluokkia (musiikki- ja liikuntaluokat) perustetaan yksi kumpaakin vuosittain.

Lisäopetusta ei lukuvuonna 2016 - 2017 järjestetä perusopetuksen yhteydessä Esedun kanssa tehtävän lisäopetusyhteistyön takia.

Rehtorit ovat ilmoittaneet tulevien 7. yleisopetusluokkien maksimioppilasmäärät seuraavasti:

Koulu

7. yleisop. luokka
max. aloituspaikat

Koulun max.
oppilasmäärä

 Mikkelin Lyseo

145

425

 Kalevankangas

  87

230

 Urheilupuisto

150

410

 Rantakylä

110

310

 Anttola

  25

  75

 Haukivuori

  25

  75

 Ristiina

  49

175

 

Oppilaspaikkojen määrittely on tarpeen oppilaaksi ottamisen perusteeksi. Koulun rehtorin päätöksellä on sallittu +/- 10 oppilaan muutos em. kokonaismäärään, mikäli se on ryhmänmuodostuksen kannalta toteutettavissa järkevästi ja noudattaen mm. työsuojelullisia määräyksiä käytännön työaineissa.

Alustava oppilasennuste ja sijoitusmalli liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Opetuslautakunta hyväksyy em. 7. yleisopetusluokkien aloituspaikkamäärät ja perusopetuksen 7.-9. luokkien koulujen enimmäisoppilasmäärät edellä olevan taulukon mukaisesti sekä 7. luokkien oppilaiden sijoitussuunnitelman perusteluineen liitteen mukaisesti. Liitteessä esitetyt oppilasmäärät ovat vielä alustavia ja ne tarkentuvat kevään kuluessa (mm. erityisopetussiirrot ym. ryhmittelyt sekä turvapaikan hakijat).

Erikoisluokille (musiikki- ja liikuntaluokat) otetaan ensisijaisesti Mikkelin kaupungissa asuvia oppilaita.

Ulkokuntalaisia oppilaita otetaan vain, mikäli luokissa on tilaa.

Koulun rehtorin päätöksellä sallitaan +/- 10 oppilaan muutos em. kokonaismäärään, mikäli se on ryhmänmuodostuksen kannalta toteutettavissa järkevästi ja noudattaen mm. työsuojelullisia määräyksiä käytännön työaineissa.

Jos oppilas haluaa hakeutua muuhun kuin kunnan tarjoamaan lähikouluun, oppilaalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen. Ulkopuolisen asiantuntijalausunnon (lääkäri tai psykologi) perusteella on tästä mahdollisuus poiketa.

Jotta hakijat olisivat yhdenvertaisessa asemassa, ratkaistaan koulupaikka tarvittaessa arpomalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Perusopetuksen rehtorit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11), 50101 MIKKELI