Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 27.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Yksityisten päiväkotien palvelusetelin enimmäisarvon korotus 2023

MliDno-2023-1769

Valmistelija

  • Taina Halinen, varhaiskasvatusjohtaja, taina.halinen@sivistys.mikkeli.fi
  • Leila Korhonen, palvelupäällikkö, leila.korhonen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Yksityisten päiväkotien palvelusetelin arvoa tarkistetaan vuosittain. Edellisen kerran palvelusetelin enimmäisarvo 854 euroa (kerroin 1) määriteltiin 1.8.2022 lukien.

Yksityisten palveluntuottajien kanssa on käyty keskustelu 20.2.2023 ja palveluntuottajat ovat toimittaneet korotusesityksiä, jotka perustuvat arvioituun 6 prosentin kustannusten nousuun.

Palvelusetelin arvoa korotetaan 6 prosenttia ja setelin enimmäisarvo (kerroin 1) on 905,24. Ajalla 1.8.-31.12.2023 korotuksen kustannusvaikutus olisi yhteensä noin 160 000 euroa. Tätä summaa ei ole varattu kuluvan vuoden talousarvioon.

Korotuksen kustannusvaikutus vuoden 2024 talousarviossa on arviolta noin 380 000 euroa. Yksityisissä päiväkodeissa toteutettavan esiopetuksen setelin korotus on noin 36 000 euroa. Yksityisten päiväkotien tarjoamaan esiopetukseen osallistuu noin 120 lasta lukuvuonna 2023 - 2024. Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus ei voi kuulua palvelusetelijärjestelmän piiriin, vaan kaupunki sopii esiopetuksen tarjoajiksi hyväksyttyjen päiväkotien kanssa esiopetuskorvauksesta (maksusitoumus), joka on puolet palvelusetelin enimmäisarvosta.

Näiden korotusten lisäksi talousarviossa 2024 on varauduttava elokuussa 2023 avautuvan uuden yksityisen päiväkodin palvelusetelikustannuksiin (54 paikkaa).

Lisäksi palveluntuottaja on esittänyt erityisen tuen kertoimen muuttamista 2:sta 2,5:een palveluntuottajille, joilla on palkattu oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Tästä aiheutuisi kustannusvaikutusta noin 45 000 euroa. Setelin hinnan korotus oman palkatun varhaiskasvatuksen erityisopettajan osalta tarkastellaan myöhemmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää yksityisten päiväkotien palvelusetelin enimmäisarvoksi 1.1.2024 alkaen 905,24 euroa/kk/lapsi ja esiopetuksen korvauksen korottamisesta 452,62 euroon/kk.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Mali Soininen esitti Olli Ylösen kannattamana seuraavaa:  

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää yksityisten päiväkotien palvelusetelin korotuksen 1.8.2023 alkaen.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi,​ että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten,​ että ne,​ jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa ja ne,​ jotka kannattavat Mali Soinisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Petri Tikkanen, Antti Pakarinen, Riikka Nikulainen, Tiina Elkharam, Hanne Vainio, Toni Kanerva, Matti Eskelinen ja Jaana Strandman) ja 3 ei ääntä (Mali Soininen, Olli Ylönen ja Leena Kontinen). Puheenjohtaja totesi,​ että esittelijän päätösehdotus on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi. 

Tiedoksi

Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattorit, toimistosihteerit

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.