Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Talouden seuranta 7/2021/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2021-1166

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2021 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 7/2021 seurannan yhteydessä. Raportti toimii samalla vuoden 2022 talousarvion valmistelun tukena.

Heinäkuun seurannassa raportoidaan talouden toteutuman lisäksi myös strategisten ohjelmien seuranta talousarviossa 2021 esitettyjen ohjelmakorttien muodossa. Palvelualueet sekä liikelaitokset ja taseyksikkö esittävät seurannan tilanteen ja merkittävät muutokset tavoitteittain ohjelmakorteilla, jotka toimitetaan myös kaupunginvaltuustolle.

Seurantaraportti sisältää seuraavat osat:

  • johdon analyysi: olennaiset seikat, kuten merkittävät talouden poikkeamat, olennaiset toiminnalliset muutokset sekä arvio toimenpiteistä talouden tasapainossa pitämiselle ja toiminnan kehittämiselle.
  • talouden toteuma- ja ennustetiedot
  • ohjelmakortit
  • suoritetaulukot
  • tiliryhmäkohtaiset toteuma-analyysit.
     

Mahdolliset määrärahamuutokset haetaan ensisijaisesti vasta 10/2021 seurannan yhteydessä. Heinäkuun seurannan yhteydessä voidaan kuitenkin hakea sellaisia määrärahamuutoksia tai -siirtoja, jotka perustuvat jo olemassa oleviin toiminnan laajennus-, muutos- tms. päätöksiin, joista on jo syntynyt lisäkustannuksia ja joihin ei ole varauduttu talousarviossa.

Investointien toteutuminen ja ennusteet sekä selvitykset toteutuvista investoinneista kootaan keskitetysti kaupunkiympäristölautakunnan seurantaraportille.

Seurantaraporttien on oltava talouspalveluiden käytettävissä W-aseman toimialakohtaisissa kansioissa ke 8.9.2021 mennessä.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian hidastamiseksi Valtioneuvosto linjasi maaliskuun puolessa välissä joukon rajoitteita ja toimenpiteitä, joiden johdosta lautakunnan alainen toiminta järjestettiin normaalista poikkeavalla tavalla. Rajoituksia alettiin purkaa toukokuun puolessa välin, mm. perusopetus palasi kokonaisuudessaan lähiopetukseen lukukauden kahdeksi viimeiseksi viikoksi. Lukiokoulutus järjestettiin etäopetuksena lukukauden loppuun. Varhaiskasvatuksessa läsnä olevia lapsia oli keskimäärin 25 prosenttia hoitopaikan varanneista, joten esim. varhaiskasvatusmaksut eivät kevään osalta ole kertyneet budjetoidusti.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan tuloja ennustetaan kertyvän noin 13 000 euroa budjetoitua vähemmän. Myös toimintakulujen arvioidaan kertyvän noin 493 000 euroa budjetoitua vähemmän. Heinäkuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 480 000 euroa talousarviota paremmaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.