Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Kuntalaisaloite: Luontopainotteinen koulu Mikkeliin

MliDno-2021-1267

Valmistelija

  • Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin kirjaamoon on toimitettu luontopainotteisen koulun perustamista koskeva kuntalaisaloite, joka on julkaistu tammikuun 6. päivänä 2021. Aloitteessa ehdotetaan, että vuonna 2019 lakkautettu Ihastjärven kyläkoulu otettaisiin uudelleen käyttöön ja siihen perustettaisiin luontopainotteinen koulu ja jota kaupunki voisi vuokrata kesäisin leiritoimintaan.

Mikkelissä toimivat musiikki- ja liikuntapainotteiset luokat, joihin pyritään erillisellä pääsykokeella. Luontopainotteisia luokkia ja kouluja ei ole toistaiseksi ollut, koska lähtökohtana on ollut, että kaikki Mikkelin koulut hyödyntävät ympäristönsä luontoa opetuksessaan. Luontoarvot ja luonnossa toimiminen ovat tärkeitä kaikkien koulujen opetuksessa. Tätä korostetaan myös Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelmassa, jonka yleisessä osassa korostetaan kestävän elämäntavan välttämättömyyttä. Lisäksi opetussuunnitelman yhtenä laaja-alaisessa osaamisen kokonaisuutena on Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen, jonka yhteydessä todetaan mm.  Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä.

Mikkelin opetussuunnitelman täydennyksessä on otettu kantaa, että Mikkelissä ei painoteta mitään laaja-alaista osaamista, vaan kaikki ovat tärkeitä. Koulut voivat vuosittain lukuvuosisuunnitelmassaan vielä tarkentaa ja painottaa eri asioita toiminnassaan.

Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelman lisäys:

Mikkelissä laaja-alainen osaaminen on kokonaisuudessaan opetuksen lähtökohtana eikä mitään laaja-alaisen osaamisen aluetta nosteta erikseen painopisteeksi. Tämän tulee näkyä sekä sisällöissä että työtavoissa. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumisesta opetustyössä huolehditaan ja toteutumista seurataan koulukohtaisesti lukuvuosisuunnitelman avulla. Jokainen opettaja toteuttaa omassa työssään laaja-alaisen osaamisen tavoitteita.

Mikkelin kaupunki halusi tukea Ihastjärven alueen lasten oppimista sekä perheiden ja kyläläisten toimintaa rakentamalla sinne uuden kyläkoulun vuonna 2011. Valitettavasti uusi koulu ja sitä ympäröivä luonto ja sen hyödyntäminen koulun oppimisympäristönä ei riittänyt siihen, että kylälle olisi saatu lisää perheitä ja oppilaita. Koulun oppilasmäärä kääntyi laskusuuntaan ja se päätettiin lakkauttaa vuonna 2019. Ihastjärven koulun oppilaat siirtyivät tämän jälkeen oppilaiksi Kalevankankaan kouluun, jota ympäröi monipuoliset ja hyvät luonto- ja liikunta-alueet. Mikkelin koulujen tiloja on vuokrattu myös leiritoimintaan ja majoituskäyttöön kesäisin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa edellä mainitu  selvityksen "Luontopainotteinen koulu Mikkeliin" -kuntalaisaloitteeseen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaana Strandman esitti Jussi Marttisen kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jaana Strandmanin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Katriina Janhunen, Antti Pakarinen, Jenni Oksanen, Hanne Vainio, Olli Ylönen, Petri Tikkanen, Tiina Elkharam ja Olli Marjalaakso) ja 3 ei ääntä (Jussi Marttinen, Riikka Nikulainen ja Jaana Strandman).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Tiedoksi

Kuntalaisaloitteen tekijä

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.