Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Vuorohoidon linjaukset varhaiskasvatuksessa

MliDno-2016-1190

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen ja seudun kuntien Hirvensalmen, Juvan, Mäntyharjun ja Pertunmaan yhteisistä vuorohoidon linjauksista on tehty päätös 35 § 20.3.2014 Mikkelin Kasvatus- ja opetuslautakunnassa.        

Viimeisen vuoden aikana on ilmennyt, että juhannuksena ja jouluna vuorohoidon aukioloajat eivät ole riittävät. Tällä hetkellä Mikkelin kaupungissa koko päivähoito on kiinni jouluna 23.12. klo 21.30 ja 26.12. klo 20.30 välisenä aikana sekä juhannuksena torstai-illan klo 21.30 ja sunnuntain klo 20.30 välisen ajan.

Vuorohoitoyksiköt ovat auki lasten hoidontarpeen mukaan, poikkeuksena juhannus ja joulu. Esitetään 1.6.2016 alkaen, että Mikkelin kaupungissa koko muu päivähoito paitsi päiväkoti Vilttihattu on kiinni jouluna ja juhannuksena, jolloin Vilttihattu on auki todellisen hoidon tarpeen mukaan. Poikkeustilanteessa, jos huoltajien työmatka ei tule Mikkelin kantakaupungin alueelle tai perheellä on kohtuutonta kuljettaa Vilttihattuun, voidaan hoito järjestää todellisen tarpeen mukaan Haukivuorella, Ristiinassa tai Suomenniemellä. Seudun kunnissa aukiolo on paikallisen linjauksen mukaisesti. Tarvittaessa vuorohoito järjestetään keskitetysti seutuyhteistyönä. Seudun kunnista voidaan ottaa lapsia Päiväkoti Vilttihattuun hoitoon sillä edellytyksellä, että sitä varten ei tarvitse palkata lisähenkilöstöä.

Lisäksi esitetään, että kohdasta, jossa kerrotaan joustoyksiköistä, poistetaan tarjottavan satunnaisen hoidon ajat: ”aamuhoitoa alkaen klo 5.30 tai iltahoitoa klo 19.00 asti enintään kaksi kertaa viikossa.” Ts. Mikkelin kaupungissa joustoyksiköksi voidaan määritellä erikseen päiväkodit, joissa järjestetään arkipäivinä, maanantaista perjantaihin satunnaista aamu- tai iltahoitoa.
 
Vuorohoito vaatii erityisjärjestelyjä hoito- ja henkilöstöresurssien vuoksi ja sen takia tarvitaan linjauksia. Esitetään edellä kerrotuilla joulun ja juhannuksen aukioloajan sekä joustoyksiköitä koskevalla tarkennuksella muuten aiempien linjausten mukaisesti 1.6.2016 alkaen seuraavaa:


Vuorohoitoa on arkipäivisin klo 18.00 - 06.00 välillä tapahtuva hoito ja viikonloppuhoito. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista päivähoito-oikeutta. Vuorohoidossa lapsen hoitopäivä perustuu huoltajan/huoltajien ilmoittamiin epäsäännöllisiin hoitoaikoihin iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Lapselle tarjotaan hoitoa, kun molemmat huoltajat ovat työvuorossa. Poikkeuksena on kuntouttava päivähoito, jota tarjotaan koulujen toimintakautena maanantaista perjantaihin.


Vuorohoitoyksiköt ovat auki lasten hoidon tarpeen mukaan, poikkeuksena juhannus ja joulu. Mikkelin kaupungissa koko muu päivähoito paitsi päiväkoti Vilttihattu on kiinni jouluna ja juhannuksena, jolloin Vilttihattu on auki lapsen todellisen hoidon tarpeen mukaan. Poikkeustilanteessa, jos huoltajien työmatka ei tule Mikkelin kantakaupungin alueelle tai perheellä on kohtuutonta kuljettaa Vilttihattuun, voidaan hoito järjestää todellisen tarpeen mukaan Haukivuorella, Ristiinassa tai Suomenniemellä. Seudun kunnissa aukiolo on paikallisen linjauksen mukaisesti. Tarvittaessa vuorohoito järjestetään keskitetysti seutuyhteistyönä. Seudun kunnista voidaan ottaa lapsia Vilttihattuun hoitoon sillä edellytyksellä, että sitä varten ei tarvitse palkata lisähenkilöstöä.


Mikkelin kaupungissa lapsen hoitoajat on ilmoitettava kirjallisena viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo 9.00 mennessä. Seudun kunnissa ilmoittamisohje on paikallisen linjauksen mukaisesti.

Lapsen hoitoviikoksi suositellaan enintään 5 hoitopäivää viikossa. Huoltajan vapaa-/lomapäivä on myös lapsen vapaapäivä.  Lapsen on mahdollista osallistua esiopetukseen myös huoltajien vapaapäivinä.


Huoltajan yövuoron jälkeen lapselle tarjotaan hoitoa huoltajan nukkumisajan, enintään 9 tuntia työvuoron päättymisestä.


Lapselle tarjotaan hoitopäivään sisältyvät ateriat. Mikkelin kaupungissa aamupala tarjotaan klo 8-8.30, lounas klo 11-/11.30 - 12, välipala klo 14 - 15 ja iltapala klo 19.30 - 20.00. Päivällinen varataan lapselle, jonka ennalta ilmoitettu hoitoaika jatkuu klo 17.15 jälkeen. Jokaiselle lapselle tarjotaan hoitopäivän aikana vähintään yksi lämmin ateria. Seudun kunnissa ateriat tarjotaan paikallisen linjauksen mukaisesti.

Lapsen riittävän yöunen turvaamiseksi suositellaan, ettei alle 3-vuotiasta lasta haeta hoidosta klo 22.00 jälkeen eikä yli 3-vuotiasta lasta klo 23.00 jälkeen, jos hoitoon on palattava seuraavana aamuna klo 6.00 mennessä.


Lapsen huoltajan ollessa sairauslomalla, lapselle voidaan tarjota tarvittaessa päivähoitoa arkipäivisin.

Lapsen sairastaessa tartuntatautia, huoltajien toivotaan hoitavan myös perheen muut lapset kotona. Muutoin terveiden sisarusten hoitoajaksi suositellaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin noin klo 9.00 - 15.00.

Laissa lasten päivähoidosta 2 §:n mukaan ”lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset”.  Vuorohoitoa tarjotaan tarpeen mukaan viikonloppuisin, ilta- ja yöhoitona yksinhuoltajan 7-vuotiaalle, joka on ekaluokkalainen ja tarvitsee erityistä tukea.


Mikkelin kaupungissa joustoyksiköksi voidaan määritellä erikseen päiväkodit, joissa järjestetään arkipäivinä, maanantaista perjantaihin satunnaista aamu- tai iltahoitoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy vuorohoidon linjaukset varhaiskasvatuksessa edellä esitetyin muutoksin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, Jukarainen Anne, Kuva Päivi, Luukkonen Maarit, Lahtinen Sini, Juopperi Reetta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11), 50101 MIKKELI