Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuntiraja- ja maksuprosenttimuutosesitys

MliDno-2015-974

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen uuden maksulain valmistelu ei ole ehtinyt vielä valmistua toukokuun alkuun. Laskutusta hoitavien toimistosihteereiden tulisi kuitenkin päästä aloittamaan maksujen valmistelu jo toukokuussa. Sen vuoksi Kasvatus- ja opetuslautakuntaan tuodaan kaavaillut asiakasmaksujen tuntiraja- ja maksuprosenttimuutos -esitykset jo ennen maksulain valmistumista.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen valitseman, tarvettaan vastaavan tuntiraja- ja maksuprosenttivaihtoehdon mukaan. Tällä hetkellä vaihtoehdot ovat seuraavat:

Päiväaikaan tapahtuvan päivähoidon tuntirajat ja maksuprosentit

0-60 h/kk 40 %
61-85 h/kk 50 %
86-115 h/kk 60 %
116-135 h/kk 80 %
136-160 h/kk 90 %
161-       h/kk 100 %

Vuorohoidon tuntirajat ja maksuprosentit

0-35 h/kk 30 %
36-60 h/kk 40 %
61-85 h/kk 50 %
86-115 h/kk 60 %
116-135 h/kk 80 %
136-160 h/kk 90 %
161-        h/kk 100 %

Esitetään tuntiraja- ja maksuprosentti-vaihtoehdoista poistettavaksi 40 %:n ja 90 %:n vaihtoehdot. Laskutuksen näkökulmasta vuorohoidossa 5:een ja päivähoidossa 4:än vaihtoehtoon siirtyminen selkeyttää laskutusta. Lisäksi vaihtoehtojen vähentäminen lisää hieman maksutuloja. Uuden maksulain näkökulmasta valinnat ovat kohtuulliset. Laki sallisi myös pelkästään 60 %:n, 80 %:n ja 100%:n vaihtoehtoiset valinnat.

Varhaiskasvatuksen tuntirajoiksi ja maksuprosenteiksi esitetään 1.8.2016 alkaen:

0-35 h/kk

30 % vain vuorohoidossa

36-85 h/kk

50 % vain vuorohoidossa

0-85 h/kk

60 %

121-150 h/kk

80 %

151-        h/kk

100 %

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää varhaiskasvatuksen tuntirajoiksi ja maksuprosenteiksi 1.8.2016 alkaen:

0-35 h/kk 30 % vain vuorohoidossa
36-85 h/kk 50 % vain vuorohoidossa
0-85 h/kk 50 %
86-120 h/kk 60 %
121-150 h/kk 80 %
151- h/kk 100 %

 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Rauni Berndt teki muutosesityksen Sari Rautiaisen kannattamana ”Siirretään päätöstä siihen asti, kunnes valtakunnallinen varhaiskasvatusmaksulaki on annettu.”

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Rauni Berndt on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun muutosesityksen, joten asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Rauni Berndtin ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi (1) kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko) ja kymmenen (10) "ei"-ääntä (Eeva Vihermäki, Janne Strengell, Katri Kontunen-Karhula, Markku Paukku, Osmo Ukkonen, Pekka Pöyry, Petri Tikkanen, Rauni Berndt, Sari Rautiainen ja Susanna Rusakko).

Puheenjohtaja totesi, että Rauni Berdtin ehdotus on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Tiedoksi

Sivistysoimenjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, toimistosihteerit Pirkko Tyrväinen, Riitta Puurunen ja Sirpa Laaksonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11), 50101 MIKKELI