Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Mikkelin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen

MliDno-2016-1189

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on perusopetuslain mukainen Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan ja esiopetus toteutetaan. Opetussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaavat erityisesti perusopetuslaki ja -asetus sekä esiopetuksen tavoitteita määrittävä valtioneuvoston asetus.

Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään esiopetuksen kasvatus- ja opetustyön, oppilashuollon, huoltajien ja esiopetuksen yhteistyön sekä esiopetuksen muun toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta esiopetuksen kansallisten perusteiden pohjalta. Opetussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee esiopetuksen järjestämistä kaikissa esiopetuksen yksiköissä. Opetuksen järjestäjä ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, lasten tarpeet sekä esiopetusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset opetussuunnitelmaa laatiessaan.

Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.

Esiopetus toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetuksessa otetaan myönteisellä tavalla huomioon lasten erilaiset kielelliset, kulttuuriset, katsomukselliset ja uskonnolliset taustat.  Lasten mielipiteitä kuunnellaan ja heidän identiteettiensä kehittymistä tuetaan.

Mikkelin esiopetussuunnitelmatyöryhmä aloitti seudullisena työryhmänä 7.2.2014. Ryhmässä oli mukana Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertumaa ja Mikkeli. Kevään ja syksyn aikana seudun edustajat jäivät ryhmästä pois, koska oman kunnan opetussuunnitelmatyö vei aikaa ja osa oli hallinnollisesti perusopetuksen kanssa ja osana koulun opetussuunnitelmaa. 

Mikkelin esiopetussuunnitelmatyöryhmän jäsenet olivat: Satu Tirronen, päiväkodinjohtaja, työryhmän puheenjohtaja; Elisa Palmroos, kiertävä erityislastentarhanopettaja; Jaana Vainio, kiertävä erityislastentarhanopettaja; Pia Kärsämä, lastentarhanopettaja; Maarit Märkälä, lastentarhanopettaja; Outi Taskinen, lastentarhanopettaja.  Koordinoiva erityisopettaja Tiina-Liisa Valtokari on pyydetty tarvittaessa työryhmään.

Prosessiin on osallistunut kaikki esiopetusta antavat yksiköt ja jokaisesta yksiköstä on nimetty vastaava, joka on huolehtinut tiedon kulusta sekä prosessin viemisestä oman yksikön työntekijöille. Koulutuksia on ollut paljon eri asiantuntijoiden kanssa.

Vanhemmat ja lapset ovat osallistuneet heti alusta alkaen vastaamalla mm. kyselyyn. Vanhemmat pitivät tärkeänä monipuolista, lapsilähtöistä toimintaa sekä mahdollisuutta olla omanlaisensa oppija. Ammattitaitoinen henkilökunta, lasten kaverit, tuttu ja turvallinen ympäristö sekä viihtyisä ympäristö koettiin tärkeäksi. Mielekäs ja monipuolinen päiväohjelma nousi myös vanhempien vastauksissa. Tulevaisuuden esikoulussa vanhemmat kokivat tärkeäksi pienryhmätoiminnan sekä pienemmät ryhmät. Vanhemmat toivoivat lisää opettavia leikkejä, loruja ja lauluja. Retket ja tutusmiskäynnit koettiin myös arvokkaiksi.

Lasten vastauksissa nousi eskaritehtävät, aikuiset, kaverit ja leikkiminen esikoulun tärkeimmiksi asioiksi. Tulevaisuuden esikoulusta lapset toivoivat liikuntaa enemmän, ” jos tulee harmi tai riitaa niin kerron aikuiselle, toivon aikuisten puuttuvan kiusaamiseen” sekä enemmän kirjatehtäviä ja askartelua.

Uusi esiopetussuunnitelma korostaa oppimisen iloa, lasten aktiivista roolia ja yhdessä tekemistä sekä vuorovaikutustaitoja. Työntekijät uusi esiopetusopetussuunnitelma haastaa laaja-alaisien oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen lasten kanssa yhdessä. Myös jokaisen esiopetusyksikön sisällä ja ulkona olevien oppimisympäristöjen rakentaminen vastaamaan lasten oppimistavoitteita vaatii työntekijöiltä uudenlaista ajattelutapaa. Lasten ja vanhempien osallisuus on vahvasti arjessa.

Esitetään, että valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laadittu paikallinen Mikkelin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin esiopetuksen opetussuunnitelman käyttöön otettavaksi 1.8.2016 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Satu Tirronen ja Elisa Palmroos olivat kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan 18:03 - 18:16.

Tiedoksi

Kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, päiväkodinjohtaja Satu Tirronen, kiertävä erityislastentarhanopettaja Elisa Palmroos

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11), 50101 MIKKELI