Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Yksityisten päiväkotien esiopetuskorvauksen tarkistus 1.1.2019 alkaen

MliDno-2018-687

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Esiopetus on perusopetuslain mukaista maksutonta opetusta. Yksityisissä päiväkodeissa järjestetään esiopetusta 2017 - 2018 lukuvuonna 73 lapselle, joka on noin 13 prosenttia kaikista mikkeliläisistä esiopetusikäisistä lapsista.

Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavasta esiopetuksesta. Esiopetus perustuu esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia eli keskimäärin neljä tuntia päivässä. Päivään saa kuulua enintään viisi tuntia esiopetusta. Opetuksen lisäksi oppimateriaalit ovat maksuttomia ja lapset saavat jokaisena työpäivänä maksuttoman aterian. Opetusministeriö on antanut suosituksen esiopetusryhmän koosta. Suosituksen mukaan yhden opettajan esiopetusryhmässä saa olla enintään 13 lasta tai 20 lasta, jos ryhmässä on toinen koulutettu aikuinen. Kun toiminta järjestetään varhaiskasvatuksen yksikössä ja lisäksi lapsille tarjotaan ennen esiopetusta ja esiopetuksen jälkeen varhaiskasvatusta, noudatetaan suhdelukua 1:8.

Palveluseteli koskee ennen esiopetusta ja esiopetuksen jälkeen tarjottavaa varhaiskasvatusta. Palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton yhteydessä 1.8.2016 Mikkelin kaupunki on hyväksynyt yksityiset päiväkodit esiopetuksen järjestämispaikoiksi ja sitoutunut maksamaan yksityiselle palveluntuottajalle esiopetuksen ajalta erillisen esiopetuskorvauksen. (Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.12.2015 § 121). Esiopetuskorvauksen suuruus on ollut 1.1.2014 lähtien ja on edelleen 265,90 euroa kuukaudessa. Viimeisin korotus 3,90.

Nykyiset palveluntuottajat ovat tuoneet esille huolen, ettei esiopetuskorvaus kata järjestämiskuluja. Koska esiopetuksen järjestäminen perustuu elokuussa 2016 voimaan tulleen esiopetussuunnitelman perusteisiin ja palveluntuottajilta edellytetään ammatillista osaamista sekä ajanmukaisia tarvikkeita ja välineitä, on aiheellista korottaa yksityisten päiväkotien esiopetuskorvausta 66,10 eurolla lasta kohden kuukaudessa vuoden 2019 alusta lukien. Uusi esiopetuskorvaus olisi 332 euroa kuukaudessa.

Lukuvuoden 2017 – 2018 lapsimäärän mukaan, vuosikustannukset nousevat noin 48 250 euroa. Tämä tulee ottaa huomioon vuoden 2019 talousarviosuunnittelussa.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää yksityisten päiväkotien esiopetuskorvausta korotetavaksi 265,90 eurosta 332 euroon 1.1.2019 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

yksityiset päiväkodit, Leila Korhonen, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen, Virpi Siekkinen, Päivi Kuva, Riitta Puurunen, Sirpa Laaksonen, Pirkko Tyrväinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi