Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen

MliDno-2018-112

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

​Elokuun 2018 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 8.12.2017 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (840/2017). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu yleisellä ansiotasoindeksillä. Indeksimuutos tulee voimaan 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei maksuihin eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty.

Asiakasmaksulakia muutettiin 1.1.2018 alkaen tulorajojen ja sisarusalennuksen osalta. Nyt päätetyt muutokset muuttavat em. lakimuutoksen tulorajoja sekä asiakasmaksuja uudelleen 1.8.2018 alkaen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen indeksitarkistuksen osalta

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2018 alkaen enintään 289 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2018 lähtien enintään 145 euroa.

Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 6 § mukaan jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia 5 §:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus.

Tilapäisesti annettavasta varhaiskasvatuksesta sekä varhaiskasvatuksen kerhotoiminnasta voidaan edelleen määrätä kunnan päättämä maksu.
 

Tulorajat 1.8.2018 alkaen

Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5§:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2018 lähtien seuraavat:

Perheen koko,

henkilöä

Tuloraja,

euroa/kuukausi

2

2102

3

2713

4

3080

5

3447

6

3813

 

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2018 lähtien 142 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehtävän indeksitarkastukseen liittyvät muutokset 1.8.2018 alkaen ja hyväksyy liitteenä olevat palveluseteliasiakkaiden ja kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedotteet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

yksityiset päiväkodit, Leila Korhonen, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen, Virpi Siekkinen, Päivi Kuva, Riitta Puurunen, Pirkko Tyrväinen, Sirpa Laaksonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi