Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Palvelusetelin enimmäisarvon indeksitarkistus ja korotus 1.8.2018 alkaen

MliDno-2018-684

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.12.2015 § 121 yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelikäsikirjan. Käsikirjan toimivuutta on arvioitu vuosittain ja arvioinnin perusteella käsikirjaan on tehty tarkennuksia kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa 15.12.2016 § 127 ja 30.11.2017 § 57, jolloin yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelikäsikirjassa (s.6) on määritelty palvelusetelin enimmäisarvot.

Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelikäsikirjan mukaan palvelusetelin enimmäisarvo hyväksytään Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Palvelusetelin arvoa tarkistetaan indeksin mukaan aina parillisena vuonna 28.2. mennessä. Tällöin uusi indeksillä tarkistettu setelin arvo otetaan käyttöön saman vuoden elokuun 1. päivä. Palvelusetelin enimmäisarvon ohjeellisena tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Indeksissä sosiaalipalveluiden ansiotason vaikutus on 70 % ja elinkustannusindeksin vaikutus 30 %. Laskennassa käytetään viimeisintä käytössä olevaa Tilastokeskuksen ansiotasoindeksiä.

Tarkistuslaskennassa vertailuindekseinä on käytetty joulukuun 2016 pisteluvut, koska palvelusetelijärjestelmä ei ole ollut voimassa vielä elokuussa 2015. (Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelin indeksitarkistuksen laskukaava on liitteenä.) Tiedossa on 22.3.2018 käytössä oleva sosiaalipalvelujen ansiotasoindeksi joulukuulta 2016 ja elinkustannusindeksi helmikuulta 2018.

Indeksitarkistuksessa korotusta ei synny.  Kolme vuotta täyttäneen lapsen kokopäivähoidon palvelusetelin enimmäisarvo 1.8.2018 alkaen olisi edelleen 760 € (kerroin 1) ja alle kolmevuotiaan palvelusetelin enimmäisarvo 1140 € (kerroin 1,5).

Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelikäsikirjan mukaan mikäli palvelusetelin arvoon on indeksikorotuksen lisäksi tehtävä muutoksia, käydään niistä Mikkelin kaupungin ja palveluntuottajien kanssa erilliset neuvottelut ja neuvottelutulos tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi.  Yksityisiä palveluntuottajia on kuultu palvelusetelitapaamisissa helmikuussa ja sähköpostitse huhtikuussa. Palveluntuottajat ovat nostaneet esille enimmäisarvon nykyisen alhaisen määrän.

Palvelusetelin enimmäisarvoa esitetään korotettavaksi 12,00 eurolla 1.8.2018 lukien. Kolme vuotta täyttäneiden lasten palvelusetelin uusi enimmäisarvo on 772 € (kerroin 1) ja alle kolmevuotiaiden palvelusetelin enimmäisarvo on 1158 € (kerroin 1,5).

Kustannusvaikutus  elo-joulukuussa 2018 olisi 31 400 € ja vuositasolla 75 300 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää palvelusetelin enimmäisarvoa korotettavaksi 12,00 eurolla 1.8.2018 lukien. Tällöin kolme vuotta täyttäneiden lasten palvelusetelin uusi enimmäisarvo on 772 € (kerroin 1) ja alle kolmevuotiaiden palvelusetelin enimmäisarvo on 1158 € (kerroin 1,5).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

yksityiset päiväkodit, Leila Korhonen, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen, Virpi Siekkinen, Päivi Kuva, Riitta Puurunen, Sirpa Laaksonen, Pirkko Tyrväinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi