Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan liittyvät muutosesitykset Mikkelin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaan

MliDno-2016-1189

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 26.5.2016 Mikkelin kaupungin kuntakohtaisen esiopetuksen opetussuunnitelman käyttöön otettavaksi 1.8.2016 alkaen. Paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelmatyö on jatkunut vielä syksyllä 2016, koska tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman osalta Opetushallitus vielä täsmensi ohjeitaan syksyn aikana. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun osalta tarkennukset on tehty nyt, koska määräys annettiin myöhemmin ja toimintamallin sekä suunnitelmien valmisteluun on ollut aikaa vuoden 2016 loppuun. Opetushallitus on ohjeistanut asiaa oppaan ja koulutuksen muodossa.

Mikkelin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaan on tehty muutosta ja täydennyksiä seuraaviin kohtiin:

1.3 Paikallisen opetussuunnitelman laatiminen ja keskeiset ratkaisut, Mikkelin täydennys, sivu 8:

Kappaleesta on poistettu: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslain mukaiset suunnitelmat lähtevät valmisteluun syksyllä 2016.

Täydennys:Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Esiopetuksessa tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaiset suunnitelmat muodostavat yhden kokonaisuuden. Suunnitelma laaditaan yksikkökohtaisesti erillisenä suunnitelmana vuodeksi kerrallaan. Suunnitelman runko on kaikille yhteinen.
Suunnitelmaan kirjataan tarvittavat teemat ja toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä arviointi ja seuranta. 

3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet, Mikkelin täydennys, sivun 17 loppuun:

Täydennys: Jokainen esiopetusyksikkö laatii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jota päivitetään vuosittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy muutoksen ja täydennykset 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Pirjo Vartiainen, Elisa Palmroos, Satu Tirronen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.