Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Sopimus Karkialammen Kuntotalon käytöstä

MliDno-2017-146

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Karkialammella sijaitseva Kuntotalo monipuolisine liikuntatiloineen on ollut kaupungin koulujen käytössä tarjoten noin 330 tuntia/lukuvuosi sisäliikuntatilaa koulujen tarpeeseen. Edelleen Kuntotaloa tarvitaan Vanhalan koulun sisäliikuntapaikaksi sekä mahdollistamaan ja täydentämään muiden koulujen liikuntatilatarvetta.

Koulujen liikuntatuntien järjestämisen lisäksi Mikkelin kaupungin ja Karkialampi Säätiön välinen sopimus turvaa myös kaupunkilaisten vapaa-ajanliikuntaa sekä liikuntaseuratoimintaa ja mahdollistaa myös kansalaisopiston toiminnan laajentamisen ko. tiloihin. Kaupungit ja kunnat eivät voi tulevaisuudessa olla ainoita liikuntapaikkojen rakentajia ja ylläpitäjiä, vaan liikuntapaikkoja rakentuu myös liikuntayrittäjyyden kautta. Joissain tapauksissa kaupungin tai kunnan tuki on taannut liikuntapaikan rakentumisen kuntaan ilman, että kunnan täytyy ottaa isompaa roolia rakennuttajana tai ylläpitäjänä.

Kaupungin sivistystoimen ja Karkialampi Säätiön välinen sopimus on päättynyt 31.12.2016. Uuden sopimuksen mukaan sivistystoimi sitoutuu sovitun raamin, 20.000 euroa, puitteissa vuokraamaan hallin tiloja 28 viikkoa vuodessa (viikkojen sijoittumisesta kalenterivuoden aikana sovitaan myöhemmin) seuraavasti: 12 tuntia viikossa aikavälillä kello 7.00-17.00. Mikäli koulutoimen päiväkäyttö ei täytä sopimuksenmukaista tuntimäärää, on vuokraajalla oikeus osoittaa vapaita päiväkäyttötunteja muuhun kaupungin käyttöön. Käyttötunteja kertyy vuodessa 336 tuntia.

Sopimus astuu voimaan välittömästi ja on voimassa 30.6.2018 asti.

Liite Sopimus Karkialammen Kuntotalon tilojen käytöstä, Karkialampi Säätiö ja Mikkelin kaupungin sivistystoimi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy oheisen Karkialampi Säätiön ja Mikkelin kaupungin sivistystoimen välisen sopimuksen Karkialammen Kuntotalon käytöstä ja valtuuttaa sivistystoimenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Karkialampi Säätiö, Virpi Siekkinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11)
50101 Mikkeli