Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Lukiokoulutuksen aloituspaikat syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen

MliDno-2017-141

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Syksyllä 2016 Mikkelin peruskoulujen 9. luokkalaisille toteutetun koehaun perusteella Mikkelin lukioon on ensisijaisella toiveella hakeutunut 234 opiskelijaa (edellisenä syksynä 252). Ristiinan lukioon on hakeutunut 31 opiskelijaa (edellisen syksynä 23).

Muihin lukioihin on hakeutumassa yhteensä 19 oppilasta (edellisenä vuonna 8 oppilasta). Näistä osa sijoittuu mahdollisesti 2. toiveella Mikkeliin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että syksyllä 2017 alkavassa lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja varataan oppilaitoksittain seuraavasti: Mikkelin lukio 235 (viime lukuvuonna 245) ja Ristiinan lukio 32 (viime vuonna 32). Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 267 (viime lukuvuonna 277). 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lukiot

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11)
50101 Mikkeli