Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 7.-9. luokkien oppilaiden koulupaikan määräytyminen lukuvuonna 2017 - 2018

MliDno-2017-144

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua. Oppilas voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun, jolloin hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipumuksia edellä mainittuun tavoitteeseen mittaavaa koetta. Valintaperusteista ja -kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti omassa kunnassa asuvia lapsia. Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinnön mukaan eräs tapa noudattaa yhdenvertaisia valintaperusteita voi olla myös arpominen.

Musiikkiluokalle hyväksytyt mikkeliläiset oppilaat sijoittuvat Urheilupuiston koulun 7. luokalle ja liikuntaluokalle hyväksytyt mikkeliläiset oppilaat Kalevankankaan koulun 7. luokalle (24 oppilasta/1 luokka). Opetuslautakunta päätti kokouksessaan 13.2.2007 § 118, että erikoisluokkia (musiikki- ja liikuntaluokat) perustetaan yksi kumpaakin vuosittain.

Lisäopetusta ei lukuvuonna 2016 - 2017 järjestetä perusopetuksen yhteydessä Esedun kanssa tehtävän lisäopetusyhteistyön takia.

Rehtorit ovat ilmoittaneet tulevien 7. yleisopetusluokkien maksimioppilasmäärät seuraavasti:

 

Koulu

7. yleisop. luokka max. aloituspaikat

Koulun max.oppilasmäärä

Mikkelin Lyseo 145 415
Kalevankangas 80 230
Urheilupuisto 150 415
Rantakylä 100 310
Anttola 25 75
Haukivuori 25 75
Ristiinan yhtenäiskoulu 58 169

Oppilaspaikkojen määrittely on tarpeen oppilaaksi ottamisen perusteeksi. Koulun rehtorin päätöksellä on sallittu +/- 10 oppilaan muutos em. kokonaismäärään, mikäli se on ryhmänmuodostuksen kannalta toteutettavissa järkevästi ja noudattaen mm. työsuojelullisia määräyksiä käytännön työaineissa.       

Liite: Alustava oppilasennuste ja sijoitusmalli jaetaan kokouksessa, koska liikunta- ja musiikkiluokkavalinnat selviävät vasta 19.1.2017 (liikuntaluokat) ja 23.1.2017 (musiikkiluokat).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy  7. yleisopetusluokkien aloituspaikkamäärät ja perusopetuksen 7.-9. luokkien koulujen enimmäisoppilasmäärät kokouksessa täydennettävän taulukon mukaisesti sekä 7. luokalle syksyllä 2017 siirtyvien oppilaiden sijoitussuunnitelman perusteluineen kokouksessa jaettavan liitteen mukaisesti. Liitteessä esitetyt oppilasmäärät ovat vielä alustavia ja ne tarkentuvat kevään kuluessa (mm. erityisopetussiirrot ym. ryhmittelyt).

Erikoisluokille (musiikki- ja liikuntaluokat) otetaan ensisijaisesti Mikkelin kaupungissa asuvia oppilaita.

Ulkokuntalaisia oppilaita otetaan vain, mikäli luokissa on tilaa.

Koulun rehtorin päätöksellä sallitaan +/- 10 oppilaan muutos em. kokonaismäärään, mikäli se on ryhmänmuodostuksen kannalta toteutettavissa järkevästi ja noudattaen mm. työsuojelullisia määräyksiä käytännön työaineissa.

Jos oppilas haluaa hakeutua muuhun kuin kunnan tarjoamaan lähikouluun, oppilaalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen. Ulkopuolisen asiantuntijalausunnon (lääkäri tai psykologi) perusteella on tästä mahdollisuus poiketa.

Jotta hakijat olisivat yhdenvertaisessa asemassa, ratkaistaan koulupaikka tarvittaessa arpomalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulut, Susanna Keminen, kuljetuskoordinaattorit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11)
50101 Mikkeli