Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta

MliDno-2016-785

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti 21.3.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Maan hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kieltenopiskelun lisäämisestä ja monipuolistamisesta. Tähän pyritään käynnistämällä alueellisia kokeiluja siitä, että vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilukielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen

"eduskunta kehottaa valtioneuvostoa selvittämään lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kasalliskielen opiskelua" mukaisesti.

Suomalaisten kielitaidon vahvistaminen tukee voimakkaasti maamme tulevaisuuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita. Oppilaiden kieliosaamisen yhdistelmiä tulisikin monipuolistaa jo koulupohjan varhaisessa vaiheessa. Peruskoulu antaa tällä hetkellä kahta vierasta kieltä opiskeleville käytännössä vain mahdollisuuden englanti-ruotsi­ yhdistelmälle. Myös muut yhdistelmät, kuten englanti-venäjä, englanti-saksa, englanti-ranska tai esim. englanti-kiina, tulee mahdollistaa.

Ruotsin kielen osaaminen ei ole nykyaikana yleissivistyksen ja elämässä menestymisen ehto, eikä se ole kaikille suomalaisille välttämätöntä. Ruotsinkielisistä viranomais- ja muista palveluista voidaan huolehtia ilman jokaiselle ikäluokalle pakollisia ruotsin kielen opintoja. Perustuslaki velvoittaa julkista valtaa huolehtimaan suomenkielisen väestön ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samojen perusteiden mukaan.

Itä-Suomen ja varsinkin Mikkelin sijainti itärajan läheisyydessä on tuonut mukanaan yhteistä kanssakäymistä vuosisatojen ajan. Venäjän kielen osaamisen tarve yrityksissä ja erityisesti matkailu- ja palvelualoilla on aktuaalista Venäjä pakotteista ja venäläisten matkailijoiden viime vuosien laskusta huolimatta. Kanssakäyminen venäläisten kanssa tulee varmasti normalisoitumaan lähitulevaisuudessa ja venäjä-osaajia tarvitaan myynti-, markkinointi­ ja asiakaspalvelutehtävissä yhä enemmän. Mitä enemmän osaamista Mikkelin alueella on, sitä paremmin voidaan vastata palveluiden tarpeeseen. Venäjän kielen osaaminen on Mikkelin alueelle erittäin tärkeää ja sen opiskelijamäärien kasvattaminen tukee kiistatta koko maakunnan houkuttelevuutta venäläisten matkailukohteena. Pelkästään viiden miljoonan asukkaan Pietarin talousalue tarjoaa Mikkelille todelliset mahdollisuudet luoda työpaikkoja ja yritystoimintaa useammalla eri toimialalla.

Kielikokeilu, jossa ruotsin kielen voisi oppilaan ja kodin tahdon mukaisesti vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen, olisi vahva osoitus kaupunkimme kehittämistahdosta ja -kyvystä. Niillä oppilailla, jotka valitsevat toiseksi vieraaksi kieleksi jonkin muun kielen kuin ruotsin, tulisi olla halutessaan mahdollisuus opiskella ruotsia viimeistään lukiovaiheessa.  Kokeilussa olisi viisaasti jätettävä myös ruotsinkielisten oppilaiden ja kotien kielivalinnat yksityisasiaksi.

Valtiovallan vastuulle jäisi mm. varmistaa erityissäädöksin, ettei kodin valinta estä oppilaan myöhempää mahdollisuuksia jatko­opintoihin ja uraa julkisella  sektorilla sekä perustuslain noudattaminen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki

  1. aloittaa välittömästi valmistelut alueellisen kielikokeilun, jossa kielivalikoimaa laajennetaan ilman velvoittavaa toista kieltä, toteutettavaksi.
     
  2. tekee ensi sijassa kokeilun suunnittelua, lupahakemusta ja kokeilun toimeenpanoa varten selvityksen vanhempien käsityksistä siitä, mitä itselle vierasta kieltä heidän lapsensa opiskelisi siinä tapauksessa, että toisen kotimaisen kielen velvoittavuudesta voitaisiin heidän kohdallaan luopua.
     
  3. laatii kielikokeilua koskevan esityksen ja anoo OKM:ltä lupaa kokeiluihin, joissa esim. venäjän, saksan, ranskan, espanjan tai muun kolmannen kielen lukija voisi olla opiskelematta ruotsia, jos vanhemmat ja oppilas näin hyväksi katsovat.

Mikkelissä 21.3.2016

Vesa Himanen
Raimo Heinänen, Jussi Marttinen, Anne Korhola
Harri Kivinen, Jari Roivas, Marja Hämäläinen

Perussuomalaisten valtuustoryhmä"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2016 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on valtuustoaloitteessaan esittänyt, että Mikkelin kaupunki

1. aloittaa välittömästi valmistelut alueellisen kielikokeilun, jossa kielivalikoimaa
    laajennetaan ilman velvoittavaa toista kieltä, toteutettavaksi.

2. tekee ensi sijassa kokeilun suunnittelua, lupahakemusta ja kokeilun
    toimenpanoa varten selvityksen vanhempien käsityksistä siitä, miten itselle
    vierasta kieltä heidän lapsensa opiskelisi siinä tapauksessa, että toisen
    kotimaisen kielen velvoittavuudesta voitaisiin heidän kohdallaan luopua.

3. laatii kielikokeilua koskevan esityksen ja anoo OKM:ltä lupaa kokeiluihin,
    joissa esim. venäjän, saksan, ranskan, espanjan tai muun kolmannen
    kielen lukija voisi olla opiskelematta ruotsia, jos vanhemmat ja oppilas
    näin hyväksi katsovat.

Suomen Perustuslain 17 §:n mukaan ”Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.”.

Kielilaki 35 §:n mukaan ”… Viranomaisten tulee toiminnassaan vaalia maan kielellistä kulttuuriperintöä ja edistää molempien kansalliskielten käyttämistä. Jos olosuhteet sitä edellyttävät, julkisen vallan on ryhdyttävä erityistoimenpiteisiin kansalliskieliin liittyvien sivistyksellisten tai yhteiskunnallisten tarpeiden turvaamiseksi.”

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään yksi pitkä ja yksi keskipitkä kielen oppimäärä. Näistä toinen on toinen kotimainen kieli (ruotsi tai suomi) ja toinen jokin vieras kieli tai saamen kieli. Mikkelissä toisen kotimaisen kielen opetus alkaa 6. luokalla. Toisen kotimaisen kielen opetuksen korvaaminen jollakin vieraalla kielellä edellyttää kokeilulupaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Maan hallitusohjelmaan on kirjattu valinnaisen kouluruotsin kokeilun valmistelu. Kyse on kahdesta alueellisesta kokeilusta, jossa toisessa vieraan kielen opiskelu aloitettaisiin jo ensimmäisellä luokalla. Toisessa kokeilussa on määrä selvittää, mitkä ovat lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoitetta toisen kansalliskielen opiskelua. Kielikokeilun valmistelussa halutaan selvittää se, että nuorten koulutuspolut voidaan turvata kaikissa tilanteissa, vaikka ruotsin kielen poisvalinta voi sulkea ovia myöhemmin työelämässä tai jatko-opinnoissa. Kokeilun selvittelyt ovat vielä meneillään, eikä kokeilun aloitusajankohdasta ole päätetty.

Tällä hetkellä kasvatus- ja opetuslautakunta ei näe tarpeelliseksi käynnistää valmisteluja ”valinnaisruotsin” kokeiluun. Mahdollisen alueellisen kielikokeilun edetessä eduskunnan sivistysvaliokuntaan kasvatus- ja opetuslautakunta ottaa asian uudelleen käsittelyyn.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa yllä olevan selvityksen alueellisesta kielikokeilusta tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.