Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajuus Mikkelin varhaiskasvatuksessa 1.8.2016 alkaen

MliDno-2016-490

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tasavallan presidentti vahvisti 29.1.2016 lain varhaiskasvatuslain muuttamisesta ja laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 80/2015 vp). Subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta muutetaan siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lapsella ei ole oikeutta esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Lapsella on kuitenkin oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka päätoimisesti opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä. Lapsella on lisäksi oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen vanhemman osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Varhaiskasvatus on kuitenkin aina järjestettävä nykyisen laajuisena, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Lapsella, jonka oikeus varhaiskasvatukseen on laajempi kuin 20 tuntia, on myös ennen oppivelvollisuusikää oikeus esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Laki tulee voimaan 1.8.2016.

Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lisäksi on mahdollista saada edelleen myös kokopäiväistä varhaiskasvatusta edellä kerrotuin ehdoin mm. sosiaalityön ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa yhdessä tilannetta arvioiden.

Lapsen ollessa koko päivän varhaiskasvatuksessa, hänellä on aktiivisin toiminnan aika noin puolet päivästä. Iltapäivällä lapset ovat päivälevolla, sitten välipalalla, minkä jälkeen on yleensä ulkoilua. Lapset, jotka ovat varhaiskasvatuksessa päivittäin puoli päivää, saavat päivän osalle hyvin aktiivista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Myöskään mm. noin vuoden ikäistä lasta ajatellen kokopäivän kestävä päivähoito vanhemman ollessa kotona ei lapsen ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen tärkeyden näkökulmasta vaikuta perustellulta.

Lakimuutoksesta aiheutuvia kustannusvaikutuksia ei pystytä tässä vaiheessa arvioimaan. Mikkelissä hoitoaikaperustainen laskutus tukee jo tällä hetkellä 20 viikkotunnin varhaiskasvausoikeutta. Lakimuutos tulee selkeyttämään palveluohjausta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Mikkelissä muutetaan subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ja että lapsella on kuitenkin oikeus myös kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen niillä ehdoilla, mitä 1.8.2016 voimaan tulevassa laissa on sanottu tilanteen mukaan arvioiden mm. yhdessä sosiaalityön ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Sari Rautiaisen kannattamana, että lautakunta päättää, että Mikkelissä ei muuteta varhaiskasvatuksen subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta 1.8.2016 voimaan tulevan lain mahdollistamalla tavalla.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko, Jarkko Sanisalo, Janne Strengell, Matti Piispa, Henna Kauria, Leila Selenius ja Eeva Vihermäki), kuusi (6) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Susanna Rusakko, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt ja Markku Paukku).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelissä muutetaan subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ja että lapsella on kuitenkin oikeus myös kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen niillä ehdoilla, mitä 1.8.2016 voimaan tulevassa laissa on sanottu tilanteen mukaan arvoiden mm. yhdessä sosiaalityön ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Veli Liikanen esitti Raine Lehkosen ja Jaana Vartiaisen kannattamana, että Mikkelissä ei muuteta varhaiskasvatuksen subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta 1.8.2016 voimaan tulevan lain mahdollistamalla tavalla.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaitavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Veli Liikasen esitystä, äänestävät "Ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 Kyllä-ääntä (Jaakko Väänänen, Seija Kuikka, Armi Salo-Oksa, Sari Teittinen, Petri Pekonen, Vesa Himanen, Juha Vuori, Outi Kauria) ja 6 Ei-ääntä (Veli Liikanen, Raine Lehkonen, Hannu Kilkki, Arto Seppälä, Jaana Vartiainen, Kati Kähkönen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen esitti kaupunginhallituksen varhaiskasvatuksen tekemän lapsivaikutusten arvioinnin, mikä liitettiin pöytäkirjaan.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelissä muutetaan subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ja että lapsella on kuitenkin oikeus myös kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen niillä ehdoilla, mitä 1.8.2016 voimaan tulevassa laissa on sanottu tilanteen mukaan arvoiden mm. yhdessä sosiaalityön ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Veli Liikanen esitti mm. valtuutettujen Osmo Ukkosen, Markku Turkian ja Marianne Huoposen kannattamana, että Mikkelissä ei muuteta varhaiskasvatuksen subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta 1.8.2016 voimaan tulevan lain mahdollistamalla tavalla.

Lisäksi valtuutettu Heikki Nykänen esitti valtuutettujen Olli Nepposen ja Vesa Himasen kannattamana seuraavan ponnen: "Riippumatta siitä, ovatko vanhemmat kokopäivätoimisesti töissä tai opiskelemassa, jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Jotkut perheistä (joissa kokopäivätoimisuus ei toteudu) tarvitsevat kuitenkin kokoaikaista päivähoitoa lapsille. Tämä voi johtua esimerkiksi lapsen kehityksestä, perheen olosuhteista, tuen tarpeesta tai vaikka vanhemman työnhakutilanteesta. Pidämme tärkeänä, että ne perheet, jotka tarvitsevat kokopäiväistä päivähoitoa, pystyvät saamaan sen matalan kynnyksen palveluna esim. neuvolan kautta. Esitämme pontena, että kasvatus- ja opetuslautakunta laatii ja päättää yhteiset linjaukset siitä, missä tapauksissa oikeus kokopäivähoitoon toteutuu ilman raskasta hallintoa ja erillistä hakemusta. Kaiken päätöksenteon perustana tulee olla lapsen etu ja vanhemmuuden tukeminen. Lisäksi päätöksen vaikutuksia seurataan ja tehdään selvitys, jotta voimme oikeasti arvioida miten päätös vaikuttaa lasten hyvinvointiin.".

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaitavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät "Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Veli Liikasen esitystä, äänestävät "Ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 Kyllä-ääntä ja 20 Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 2.

Lisäksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu ponsiesitys ja esitti asian ratkaitavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät "Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Heikki Nykäsen ponsiesitystä, äänestävät "Ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 Kyllä-ääntä ja 37 Ei-ääntä ja 4 tyhjää ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että ponsi on tullut hyväksytyksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 3.

Merkitään, että valtuutettu Markku Turkia jätti SDP:n valtuustoryhmän eriävän mielipiteen joka liitetään pöytäkirjaan. Liite 4.

Merkitään, että valtuutettu Rauni Berndt jätti Vihreät valtuustoryhmän eriävän mielipiteen joka liitetään pöytäkirjaan. Liite 5.

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.3.2016 § 40 Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajuus Mikkelin varhaiskasvatuksessa -asian yhteydessä tehdyn ponnen mukaan on varhaiskasvatuksessa valmisteltu uuden 1.8.2016 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukainen toimintaohje henkilöstölle: ”HE 80/2015 mukaisen 20 h ja sitä laajemman varhaiskasvatuspalvelun myöntämisen periaatteet”. Lisäksi on laadittu laajennettua, yli 20 h/viikko varhaiskasvatustarvetta varten huoltajan täytettäväksi asiasta selvityslomake.

Edellä kerrottujen henkilöstön toimintaohjeiden ja laajempaan varhaiskasvatustarpeeseen liittyvän huoltajan selvityslomakkeen mukaan toimittaessa varhaiskasvatusoikeus toteutuu ilman raskasta hallintoa ja päätöksenteon perustana on lapsen etu ja vanhemmuuden tukeminen.

Huoltajille on lisäksi toimitettu alkukesästä tiedote uudesta 1.8.2016 voimaan tulleesta varhaiskasvatuslaista.

Toiminnan vaikutuksia seurataan kuluva toimintavuosi ja tilannetta arvioidaan keväällä 2017.

Esitetään, että toimintaohje varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja selvityslomake huoltajille otetaan käyttöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että toimintaohje varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja selvityslomake huoltajille otetaan käyttöön.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Leila M. Korhonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.