Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2015 kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta

MliDno-2016-656

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Tarkastuslautakunta 18.5.2016 § 34

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 45 §:n mukaan lautakunta antaa valtuustolle vähintään kaksi viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna.

Tarkastuslautakunnan käytännön arviointityö muodostuu mm. arviointisuunnitelman laatimisesta, arviointimenetelmän valitsemisesta, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kuulemisista kokouksissa sekä esityslistojen ja pöytäkirjojen lukemisesta. Ensisijaisesti arviointi suoritetaan arvioitavan vuoden tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän toimintakertomuksen perusteella.

Tarkastuslautakunta on vuoden 2015 arviointia varten kuullut kokouksissaan mm. kaupungin viranhaltijoita sekä osallistunut yhteitapaamiseen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tarkstuslautakunnan kanssa 21.10.2015.

Arviointikertomuksen 2015 laatiminen aloitettiin heti huhtikuun 2016 alkupuolella, kun tarkstuslautakunta sai käyttöönsä vuoden 2015 tilinpäätöksen. Arviointikertomusta on valmisteltu ja laadittu 6.4. ja 13.4. ja 27.4. ja 3.5. ja 10.5. pidetyissä työkokouksissa sekä 20.4.2016 pidetyssä varsinaisessa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksensa laatimista ja allekirjoittaa sen tässä kokouksessa.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2015 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Samalla lautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle 10.10.2016 mennessä toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Arviointikertomus on pöytäkirjaliitteenä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

_____________________________________________________________

Kaupunginhallitus 6.6.2016 § 219

Arviointikertomus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2015 arviointikertomuksen tiedoksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle 10.10.2016 mennessä toimenpiteistä, joihin arviointi-kertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Päätös

Arviointikertomus merkittiin tiedoksi ja velvoitettiin kaupunginhallitusta hankkimaan lautakunnilta ja johtokunnilta selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havannoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi ja saattamaan ne valtuuston tietoon 10.10.2016 mennessä.

Merkitään, että kaupunginvaltuusto käsitteli pykälät 75–76 samanaikaisesti.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on velvoittanut kaupunginhallitusta hankkimaan lautakunnilta ja johtokunnilta selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi ja saattamaan ne valtuuston tietoon 10.10.2016 mennessä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa seuraavaa:

Toisen asteen rahoitusuudistuksen muutos/Otavan opisto

Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvio vuodelle 2016 sisältää esityksen lukiokoulutuksen toiminnan ja rahoituksen kehittämisestä.  Käytännössä esitys sisältää rahoitusjärjestelmän uudistamisen siten, että suoritusten ja vaikuttavuuden painoarvo rahoituksen perusteena on merkittävä. Otavan Opiston verkossa tapahtuvan lukiokoulutuksen keskeisin ongelma on keskeyttäneiden määrä. Rahoitusuudistuksen mahdollinen toteutus ja keskeyttäneiden määrä tulevat vaikuttamaan Otavan Opiston tulorahoitukseen merkittävästi.

Tulorahoitukseen vähenemiseen pyritään reagoimaan etupainoitteisesti mm. seuraavin toimenpitein:

- Otavan Opisto on käynnistänyt Oppimisanalytiikka- hankkeen, jossa pyritään vaikuttamaan opintonsa keskeyttäneiden määrän vähenemiseen ja ennakoimaan opiskelijan lukiokoulutuksen läpäisykykyä.

- Syksystä 2016 alkaen on varauduttu säästämään henkilöstömenoista. Irtisanoutuneiden tilalle ei lähtökohtaisesti palkata uusia. Pitkien opintovapaiden/toimivapaiden ajaksi ei palkata uutta henkilöstöä. Johtajan tehtävät on liitetty rehtorin tehtäviin johtokunnan päätöksellä 16.6.2016.

- Asuntolan käyttöastetta ja opiskelijamääriä nostetaan maahanmuuttajakoulutuksen osalta syksyllä 2017, johon tällä hetkellä ei voida ottaa sisään kaikkia hakijoita asuntolan peruskorjauksen vuoksi. Talouden näkökulmasta kasvava maahanmuuttajien perusopetus tuo lisäarvoa. Tosin hallitus kaavailee myös tähän leikkauksia tulevaisuudessa.

- Vapaan sivistystyön osalta rahoitukseen kohdistuva leikkaus ei ole merkittävä. Rahoituksen laskuun varaudutaan sisäisillä järjestelyillä.

- Yhteiskunnallisesti vaikuttamalla pyritään saamaan verkko-opetuksen erityispiirteet huomioitua Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoitusperusteissa.

Poikkeamia tavoitemäärissä ei ole selitetty

Tavoitemäärät on asetettu strategiassa ja ne ovat valtuuston vahvistamia tavoitteita koko valtuustokaudelle. Vuosittaiset toteumat esimerkiksi koululaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyen saadaan mm. valtakunnallisesta kouluterveyskyselystä, joka ei viime vuonna onnistunut ja näin ollen toteumatietoja ei jokaiseen asetettuun tavoitteeseen saatu. Poikkeamat toteumaluvuissa voivat vuosittain vaihtua – tavoitelukua ei kuitenkaan vuosittain muuteta, koska se on annettu strategiassa. Esiopetusasiakkaiden maksutuottoihin on vuonna 2015 kirjautunut esikoululaisten päivähoitomaksuja ja kotikuntakorvauksia.

Huumeidenkokeilun tavoitteen korkeus

Huumeiden kokeilun tavoitetaso tulee olla nolla. Strategiaan asetettu tavoitetaso asetettiin kuitenkin realistiseksi ja siten, että valtuustokaudella kokeilujen määrä tulee saada laskevaksi.

Lukiokoulutuksen hallinto- ja johtamisjärjestelmän uudistamisen säästöt

Mikkelin lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän selvityksessä (2014) arvioitiin mahdollisuutta kehittää Mikkelin lukiokoulutuksen johtamisjärjestelmää, jonka avulla Mikkelin lukiokoulutuksen kehittäminen, operatiivinen toiminta ja yhteistyö eri toimipisteiden ja yhteistyötahojen kanssa vahvistuu. Lukiotoimijat Mikkelissä ovat Mikkelin lukio, Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Ristiinan yhtenäiskoulun osana toimiva Ristiinan lukio ja kaupungin liikelaitoksessa Otavan opistossa toimiva Otavan opiston lukio. Työryhmä päätyi esittämään, että valmistellaan hallinto- ja johtamisjärjestelmää, jossa yhdistetään Mikkelin kolme lukioyksikköä yhdeksi tulosyksiköksi/tulosalueeksi, Mikkelin lukioksi, jonka alla toimivat päivälukio, aikuislukio ja Ristiinan lukio. Lukiokoulutukselle on asetettu talouden tasapainotusohjelmassa 2013 yhteensä 250 000 euron säästö, josta osa on tarkoitus saada aikaan hallinto- ja johtamisjärjestelmän uudistamisella. Vaikka hallinto- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen ei vielä ole toteutunut, on Mikkelin lukiokoulutuksen toimintakate parantunut tilinpäätöksestä 2013 tilinpäätökseen 2015 lähes 700 000 euroa.

Lääkäripalveluiden kustannuksien siirto kasvatus- ja opetuslautakuntaan

Tästä ei sivistystoimessa ole tietoa eikä tällaista ole kasvatus- ja opetuslautakunnan talousseurannassa havaittu.

Mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden johtaminen työkyvyttömyyteen ja eläköitymiseen

Toimiva ja laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat keskeisiä edellytyksiä myöhemmän iän opiskelu- ja työkyvyn kannalta. Matalan kynnyksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistäviä palveluja on kehitetty edelleen vuosina 2015-2016. On perustettu monialainen Perheneuvo perhepalveluiden ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalueiden yhteistyönä. Perheneuvossa työskentelee niin varhaiskasvatuksen, erityisopetuksen kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja se toimii tiiviissä yhteistyössä myös muiden ammattilaisten kanssa. Perheneuvo tarjoaa palveluja suoraan vanhemmille sekä konsultaatiota ja koulutusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle. Olkkari ja oppilas- ja opiskeluhuollon ammattilaiset ovat lisänneet matalan kynnyksen ryhmämuotoista oppilaiden ja opiskelijoiden tukea niin ennaltaehkäisevästi kuin tilanteisiin, joissa huolta jo on. Kouluterveydenhuolto, koulupsykologit ja kuraattorit ovat kehittäneet myös neuropsykiatristen pulmien toimintamalleja lukuvuoden 2015-2016 aikana. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aluevarpu-työryhmien toimintaa on linjattu, jotta päiväkodeissa ja esiopetuksessa osattaisiin yhä paremmin tukea lasten kasvua ja kehitystä ja puuttua kulloinkin esiin nouseviin hyvinvointia estäviin ilmiöihin. Lisäksi sivistystoimen edustajat ovat osallistuneet sairaanhoitopiirin/ESSOTE:n koordinoimaan nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämishankkeeseen.

Sisäilmaongelmien kustannuksien arviointi

Sivistystoimessa ei ole arvioitu koulussa ja päiväkodeissa olevien sisäilmaongelmien aiheuttamia tämänhetkisiä tai niistä mahdollisesti tulevaisuudessa lankeavia kustannuksia. Väistö- ja tilapäistilat aiheuttavat lisäkustannuksia, esim. ylimääräiset vuokra- ja ylläpitokustannukset, irtaimiston/kauluston puhdistaminen, siirtymiset hajallaan olevien opetustilojen välillä (esim. liikuntatilat), oireilevien lasten/oppilaiden/henkilöstön ”työskentelyn” turvaaminen terveissä toimipisteissä, sairastamisen aiheuttamat poissaolot ja hoitokustannukset jne. Lähtökohtaisesti varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa (kuten myös muissakin kaupungin työpaikoissa) on turvattava terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö niin lapsille, nuorille kuin koko henkilöstölle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan selvityksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2015 esittämiin kysymyksiin koskien lautakunnan alaista toimintaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.