Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Korjattu kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote ja yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliasiakastiedote

MliDno-2015-974

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain (734/1992) 2 §:n 2 momentin perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Myös lasten päivähoidon asiakasmaksut on elokuun 2008 alusta lukien sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin.

Elokuun 2016 alusta voimaan tulevista päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 25.11.2013 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1411/2015).

Päivähoidosta perittävät asiakasmaksut on tarkistettu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä ja päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei päivähoitomaksuihin eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty.

Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen indeksikorotusten osalta

Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä.

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2016 alkaen enintään 290 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa  olevan lapsen korkein perittävä maksu on 261 euroa kuukaudessa.

Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Lasten päivähoitomaksujen määräytymisperusteet ovat muilta osin pysyneet ennallaan.

Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tilapäisesti annettavasta päivähoidosta voidaan edelleen määrätä kunnan päättämä maksu.

Tulorajat 1.8.2016 alkaen

Yleisellä  ansiotasoindeksillä tarkistetut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetut päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2016 lukein seuraavat:

Perheen koko,

Tuloraja,

Korkein

henkilöä

euroa/kuukausi

maksuprosentti

2

1403

11,5

3

1730

9,4

4

2053

7,9

5

2191

7,9

6

2328

7,9

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 1.8.2016 lähtien 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Esitetään, että päivähoidon asiakasmaksuihin tehdään indeksitarkistusten mukaiset muutokset 1.8.2016 alkaen. Lisäksi esitetään, että 1-3 päivän tilapäishoidon maksu, joka on ollut 20 euroa/päivä yhdestä lapsesta, 30 euroa/päivä kahdesta lapsesta ja  40 euroa/päivä kolmesta lapsesta, muutetaan 1.8.2016 alkaen 30 euroa/päivä riippumatta hoitopäivän pituudesta ja sama maksu peritään kaikilta tilapäishoidossa olevilta sisaruksilta.

Tuntiraja- ja maksuprosenttimuutosesitys 1.8.2016 alkaen

Päivähoidon asiakasmaksu määräytyy perheen valitseman, tarvettaan vastaavan tuntiraja- ja maksuprosenttivaihtoehdon mukaan. Tällä hetkellä vaihtoehdot ovat seuraavat:

Päiväaikaan tapahtuvan päivähoidon tuntirajat maksuprosentit

         

0-60 h/kk

40 %

     

61-85 h/kk

50 %

     

86-115 h/kk

60 %

     

116-135 h/kk

80 %

     

136-160 h/kk

90 %

     

161-  h/kk

100 %

   

 

 

Vuorohoidon tuntirajat ja maksuprosentit

     

0-35 h/kk

30 %

 

36-60 h/kk

40 %

 

61-85 h/kk

50 %

 

86-115 h/kk

60 %

 

116-135 h/kk

80 %

 

136-160 h/kk

90 %

 

161- h/kk

100 %

 

                                                                                                            

Esitetään tuntiraja- ja maksuprosentti-vaihtoehdoista poistettavaksi 40 %:n ja 90 %:n vaihtoehdot. Laskutuksen näkökulmasta vuorohoidossa 5:een ja päivähoidossa 4:än vaihtoehtoon siirtyminen selkeyttää laskutusta. Lisäksi vaihtoehtojen vähentäminen lisää hieman maksutuloja. Uuden maksulain näkökulmasta valinnat ovat kohtuulliset. Laki sallisi myös pelkästään 60 %:n, 80 %:n ja 100%:n vaihtoehtoiset valinnat.

Varhaiskasvatuksen tuntirajoiksi ja maksuprosenteiksi esitetään 1.8.2016 alkaen:

0-35 h/kk

30 %

vain vuorohoidossa

36-85 h/kk

50 %

vain vuorohoidossa

0-85 h/kk

50 %

   

86-120 h/kk

60 %

   

121-150 h/kk

80 %

   

151- h/kk

100 %

   

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta päättää, että päivähoidon asiakasmaksuihin tehdään indeksitarkistusten mukaiset muutokset 1.8.2016 alkaen. Lisäksi 1-3 päivän tilapäishoidon maksu, joka on ollut 20 euroa/päivä yhdestä lapsesta, 30 euroa/päivä kahdesta lapsesta ja  40 euroa/päivä kolmesta lapsesta, muutetaan 1.8.2016 alkaen 30 euroa/päivä riippumatta hoitopäivän pituudesta ja sama maksu peritään kaikilta tilapäishoidossa olevilta sisaruksilta.

Lisäksi lautakunta päättää, että varhaiskasvatuksen tuntirajoiksi ja maksuprosenteiksi tulee 1.8.2016 alkaen:

0-35 h/kk

30 %

vain vuorohoidossa

36-85 h/kk

50 %

vain vuorohoidossa

0-85 h/kk

50 %

   

86-120 h/kk

60 %

   

121-150 h/kk

80 %

   

151- h/kk

100 %

   

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että 1-3 päivän tilapäishoidon maksu pidetään ennallaan. Lisäksi tekstissä käytetty termi "uusi maksulaki" korvataan termillä "varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiesitys".

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen 6.6.2016 § 221 tekemän päätöksen mukaan esitettyjä päivähoitomaksujen korotuksia ei toteuteta Mikkelissä 1.8.2016 alkaen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnassa käsiteltiin 16.6.2016 § 66 ”Päivähoidon asiakasmaksujen indeksikorotukset sekä tuntiraja- ja maksuprosenttimuutosesitys 1.8.2016 alkaen”. Aikeissa ollut uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei tullutkaan voimaan 1.8.2016 alkaen, joten tiedotetta, joka oli 16.6. lautakunnassa, on jouduttu muuttamaan sen mukaan.

Lisäksi tiedotteeseen on palautettu takaisin kohta, jossa kerrotaan avointen päiväkotien Punapirtin ja Jussin Tuvan iltapäiväryhmien asiakkaan päivähoitolaskun suhteuttamisesta toimintapäiviin ja tuntimäärään. Varhaiskasvatusoikeus on kaikilla lapsilla 20 h/vk, mutta ko. yksiköissä hoitoa tarjotaan 16 h/vk. Siinä tapauksessa, että perhe valitsee kyseisen hoitopaikan, lyhyempi varhaiskasvatusaika huomioidaan hoitolaskussa. Tarkoituksena on ollut, että Punapirtin ja Jussin Tuvankin iltapäiväryhmien hoitoajat olisivat 20 h/vk ja maksut olisivat menneet kuten asiakkailla, jotka ovat varhaiskasvatuksessa 20 h/vk, mutta yksiköiden tilannetta ei saatu muutettua vielä alkaneelle toimintakaudelle, vaan asia jäi valmisteltavaksi seuraavaa toimintakautta varten.

Tiedotteeseen on tehty myös muutamia täydennyksiä kuten Perheen tulot -kohtaan on lisätty ne tulojen euromäärät, joilla perhe maksaa ylimmän hoitomaksun.

Kasvatus- ja opetuslautakuntaan tuodaan kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaiden tiedotteen lisäksi tiedote yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliasiakkaille.

Palvelusetelijärjestelmässä asiakasmaksuun sovelletaan kunnallisia asiakasmaksuja.

Kaupunki määrittelee asiakasmaksun (omavastuun), joka perustuu palveluntuottajan ja huoltajien laatimaan palvelusopimukseen ja huoltajien toimittamaan tuloselvitykseen.

Palveluntuottaja hoitaa itse asiakaslaskutuksen ja se voi laskuttaa asiakkaalta myös määrittelemänsä omavastuun lisän. Yksityisellä päiväkodilla on oma laskutuskäytäntö mm. maksukehotusten ja perinnän osalta. Tämä ohjeistus on laadittu palveluseteliasiakkaiden maksun määrittämiseksi.

Esitetään, että kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaiden korjattu tiedote ”Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen” sekä yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliasiakkaisiin sovellettava tiedote otetaan käyttöön ja voidaan toimittaa perheille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaiden korjattu tiedote ”Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen” sekä yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliasiakkaisiin sovellettava tiedote otetaan käyttöön ja voidaan toimittaa perheille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuksen laskustusta hoitavat toimistosihteerit Riitta Puurunen, Pirkko Tyrväinen ja Sirpa Laaksonen, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Leila M. Korhonen, varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.