Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.2.2021

§ 30 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 / Kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2021-904

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Lautakuntien on annettava toimintakertomuksen tiedot torstaihin 25.2.2021 mennessä.

Toimintakertomuksen rakenne

Palvelusuunnitelman toteutuminen: talousarviossa 2020 päätetyn toimielimen palvelusuunnitelman toteutuminen raportoidaan olennaisuuden periaatetta noudattaen. Raportoinnissa on mainittava, mitä osaa suunnitelmasta ei ole toteutettu ja miksi. Lisäksi on annettava arvio merkittävistä todennäköisistä tulevista muutoksista (yhtiöittäminen, palvelurakennemuutos).

Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat: talouden toteutuminen analysoidaan siten, että muodostuu kokonaiskuva toimielimen taloudellisesta tuloksesta. Toimielimen on tilinpäätöksessä raportoitava olennaiset poikkeamat ja annettava selvitys tulojen alituksista sekä menojen ylityksistä.

Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi: valtuustoon nähden sitovat tavoitteet raportoidaan toimielimen tuloskorteilla.

Tunnusluvut: tunnuslukujen osalta raportoidaan TP2019/TA2020/TP2020 ja Toteutuma-%. Jos tunnusluvuissa on olennaisia poikkeamia, poikkeamista on annettava tiivis selvitys.

Suoritetaulukot: palvelumäärissä tapahtuneet toiminnan lisäykset ja vähennykset ja niiden syyt raportoidaan ”Keskeiset tapahtumat kaudella”-kentässä. Yksikkökustannuksien kasvun syyt on myös raportoitava.

Yhteenvetona vuoden 2020 toiminnan toteutumisesta voidaan todeta, että lautakunnan toimintatuotot olivat 4 952 000 euroa ja ne alittivat talousarvion 415 000 euroa. Toimintakulut olivat 87 157 000 euroa ja ne alittivat talousarvion 4 828 000 euroa. Toimintakate on näin ollen 4 413 000 euroa talousarviota parempi.

 • Hallinnon toimintatuotot olivat 659 400 euroa ja toimintakulut 1 182 800 euroa. Toimintakate oli 523 400 euroa. Toimintatuotot ylittyivät noin 228 300 euroa ja toimintakulut ylittyivät noin 13 600 euroa talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen ylitys johtui ennakoitua suuremmasta hankerahoituksesta. Toimintakulujen pienempi ylitys johtui pääasiassa siitä, että koronasta johtuvana poikkeusaikana kaikkea suunniteltua toimintaa ei pystytty toteuttamaan. Hyvinvointikoordinaattori siirtyi konserni- ja elinvoimapalveluista sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle yhteisiin hallinnon palveluihin. Tavoiteorganisaatiossa linjatun mukaisesti ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin tehtävä lakkautettiin ja tehtävät jaettiin hyvinvointikoordinaattorin ja nuorisopalvelujen kesken.
 • Kansalaistoimijalähtöinen hanke Meijän Mikkeli, joka käynnistyi 1.7.2018, jatkoi toimintaansa ja sille haettiin ja saatiin jatkoaikaa 30.6.2021 saakka. Meijän Mikkeli hankkeen rinnalla toteutettiin ESR-rahoitteinen Porukalla! -hanke, jolla haettiin käytännön ratkaisuja asukkaiden Korona-ajan poikkeusolojen tarpeisiin. Hankerahoitus oli sataprosenttinen.
 • Yhdyspintatyötä ja yhteensovittavia kokoonpanoja ovat mm. nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, oppilashuolenpidon ohjausryhmä, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtoryhmät (Mikkeli ja Etelä-Savo), KOPPA-kohtaamispaikan ohjausryhmä, kerhotoiminnan ohjausryhmä sekä eri hankkeiden ohjaus- ja kehittämisryhmät (mm. KOPA – Koulutus palveluna, AuroraAI - kansallinen tekoälyohjelma). Lisäksi yhdyspintatyöllä on vastattu tuleviin muutoksiin, mm. oppivelvollisuuden laajentaminen. Kehittämistyöpanosta on osoitettu erityisesti hankekehittämisen kautta mm. tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen kehittämiseen. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia on kehitetty eri hankerahoitusten ja niiden ympärille koottujen yhteistyöverkostojen kautta. On haettu, saatu ja koordinoitu uusia ja vakiintuneita valtionavustuksia, mm. koronavaikutuksen vähentämiseksi ja erityisopetuksen kehittämiseen, koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi, kerhoihin, tutortoimintaan jne. Lasten ja nuorten osallisuus on ollut keskeisessä roolissa mm. harrastusavustuksen haussa sekä ns. oppilasagenttitoiminnan kehittämisessä.
 • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalueen toimintatuotot olivat 3 998 600 euroa ja ne alittivat talousarvion 528 400 euroa. Toimintakulut olivat 80 578 600 euroa ja ne alittivat talousarvion 4 179 800 euroa. Toimintakate oli 76 580 000 euroa, joka oli 3 651 400 euroa talousarviota parempi.
 • Koronapandemiasta johtuen erityisesti keväällä varhaiskasvatuksessa on ollut vähemmän lapsia ja henkilöstöä lomautettiin. Perusopetuksessa suurin osa perusopetuksen oppilaista siirtyi etäopetukseen, mikä jatkui osittain myös syksyllä. Tästä syystä osa henkilöstöstä lomautettiin. Lasten poissaoloista ja etäopetusjärjestelyistä johtuen palveluiden ostoja oli selkeästi vähemmän. Varhaiskasvatuksen palveluseteli ylittyi noin 800 000 euroa aiempina vuosina talousarvioraamissa huomioimatta jääneen palvelusetelin käytön kasvusta johtuneen ylityksen kertymän vuoksi. Varhaiskasvatuksen maksutuottoja on kertynyt ennakoitua vähemmän perheille keväällä koronapandemiasta annettujen varhaiskasvatusmaksujen hyvityksistä johtuen.
 • Koronapandemia aiheutti muutoksia lasten, nuorten ja perheiden elämään, minkä johdosta monialaista hyvinvoinnin seurantaa vahvistettiin tihentämällä mm. Oppilashuolenpidon ohjausryhmän, nuorten ohjaus- ja palveluverkoston sekä Essoten ja Mikkelin kaupungin yhteisen Lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmän tapaamisia ja sekä tehtiin konkreettisia toimia mm. ruoka-avun ja korona-ajan palveluista tiedottamisen osalta sekä osallistumalla Porukalla –hankkeen valmisteluun. Varhaiskasvatukseen on valmistunut toukokuun lopussa uusi Kattilansillan päiväkoti. Norpanhovin päiväkodin korjaus valmistui loppuvuodesta 2020. Kirjaston alakerrassa sijaitsevaan perheiden avoimeen kohtaamispaikkaan (Koppa) ovat lapsiperheet löytäneet hyvin samoin kuin kesän puistossa järjestettyihin tilaisuuksiin. Varhaiskasvatuksen tiedepolku 2020-2022 –hankerahaa on saatu varhaiskasvatukseen.
 • Anttolan uusi koulu valmistui ja koulu pääsi aloittamaan kevätlukukauden uusissa tiloissa. Eteläisen aluekoulun suunnittelu on edennyt ja Urpolan koulu on siirtynyt elokuun alussa väistöön Xamkilta vuokrattuihin tiloihin. Kevään koronatilanteessa perusopetus siirtyi etäopetukseksi siten, että vain 1-3-luokkalaisilla, erityisen tuen sekä valmistavan opetuksen oppilailla oli edelleen mahdollisuus lähiopetukseen. Tiiviillä yhteistyöllä oppilashuoltohenkilöstön ja huoltajien kanssa tästä poikkeuksellisesta keväästä selvittiin kohtuullisen hyvin. Heinäkuussa perusopetukseen saatiin nk. korona-avustusta noin 600 000 euroa ja sen turvin pystytään syyslukukauden aikana tukemaan kevään aikana syntyneitä oppimisen vajeita. Kaiken kaikkiaan perusopetukseen on saatu hankeavustuksia yli miljoonan euron verran ja tuolla rahoituksella on voitu jakaa opetusryhmiä pienemmiksi ja kehittää mm. oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja, A1-kielen varhennettua opetusta, henkilöstön ja oppilaiden tieto- ja viestintäteknologista osaamista, yrittäjyyskasvatusta, vuorovaikutusta kotien kanssa, maahanmuuttajalasten tukea varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, kerhotoimintaa, joustavaa perusopetusta ja kansainvälistä toimintaa.
 • Lukiokoulutuksen toimintatuotot olivat 293 900 euroa ja ne alittivat talousarvion 114 600 euroa. Toimintakulut olivat 5 396 100 euroa ja ne alittivat talousarvion 661 500 euroa. Toimintakate oli 5 102 200 euroa ja se oli 546 900 euroa talousarviota parempi.
 • Talouden toteutumista leimaavat koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ja muutokset lukiokoulutuksen normaaliin toimintaan. Poikkeusolosuhteiden takia lukiokoulutuksen menot erityisesti henkilöstökuluissa ja ostopalveluissa ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä. Tulojen alitukset johtuvat keväällä 2020 käynnistyneiden hankkeiden toiminnan käynnistymisen viivästymisestä siten, että osa hanketoiminnasta saatiin käyntiin vasta syksyllä 2020 ja osassa hankkeita toteutukset siirtyivät vuodelle 2021 ja 2022. 
 • Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkautuminen 1.8.2020, lukiokoulutuksen keskittyminen yhteen keskustassa toimivaan nuorisolukioyksikköön ja tämän mukanaan tuoma kokonaiskurssitarjonnan pieneneminen näkyivät myös säästöinä lukiokoulutuksen menoissa loppuvuoden aikana. Lukion Ristiinan toimipisteen toimintakulut vuoden 2019 tilinpäätöksessä olivat 652 200 euroa ja vuoden 2020 tilinpäätöksessä ne olivat 364 300 euroa, näin ollen lukiokoulutuksen Ristiinan yksikön lakkauttamisesta syntyi 287 900 euron säästö (talousarviovaiheessa säästöksi arvioitiin 238 700 euroa).


Kaupungin hallintosääntö ja sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö ohjaavat lautakunnan alaista toimintaa ja päätöksentekoa. Lautakunnan alaisessa toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan ja toiminnan tavoitteita toteutetaan ja niitä seurataan säännöllisesti. Taloutta valvotaan ja seurataan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti ja siitä raportoidaan lautakunnalle kuukausittain. Taloudelliset vastuut on jaettu siten, että asiantarkastuksesta ja hyväksynnästä vastaavat eri henkilöt. Järjestely on toiminut hyvin. Suurimmat hankinnat on kilpailutettu hankintapalveluiden avulla, ja muissa hankinnoissa on noudatettu hankintasääntöä. Sopimukset ovat ajan tasalla, ja sopimusseuranta on järjestetty. Sopimuksia on noudatettu. Henkilökunnan rekrytoinnissa on noudatettu kaupungin voimassa olevia ohjeita. Lakien ja sääntöjen mukaista toimintaa on tarkasteltu normaalin päätöksenteon yhteydessä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset tulosalueet luovat edellytyksiä ja toteuttavat laadukasta yleissivistävää koulutusta sekä toimivat lasten, nuorten ja aikuisten elinikäisen kasvun ja oppimisen jatkumona. Toimintakertomukseen on liitetty lautakunnan alaisten tulosalueiden talouden ja toiminnan toteumatiedot.

Kaupunginhallitus myönsi 31.11.2020 § 391 toimintatuottoihin alitusluvan 500 000 euroa. Tämän lisäksi haetaan toimintatuottoihin 415 000 euron lisäalituslupaa varhaiskasvatusmaksujen ennakoitua suurempaan alitukseen (100 000 euroa) ja avustajapalkkioiden alitukseen (315 000 euroa).

Liite Toimintakertomus 2020/Kasvatus- ja opetuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen liitteen mukaisena ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Lisäksi lautakunta valtuuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa teknisiä korjauksia. Mahdollisesti tehdyt korjaukset tuodaan tiedoksi lautakunnalle kaupunginhallituksen tilinpäätöskäsittelyn jälkeen.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle myönnettäväksi tulohin lisäalitusoikeutta 415 000 euroa (varhaiskasvatuksen maksutulot ja avustajapalkkiot).

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut