Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Toimintakertomus vuodelta 2015/Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta

MliDno-2016-465

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Kaupungin lisäksi on annettava selvitys koko konsernin tavoitteiden toteutumisesta, konserniohjauksen järjestämisestä ja konsernivalvonnasta sekä selvitettävä konsernissa tapahtuneet olennaiset muutokset.

Lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden sekä konserniyhtiöiden on annettava toimintakertomuksen tiedot maanantaihin 29.2.2016 mennessä.

Toimintakertomuksen rakenne

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Talousarviossa 2015 on päätetty toimielimen palvelusuunnitelma ja sen toteutuminen raportoidaan. Raportoinnissa on mainittava, mitä osaa suunnitelmasta ei ole toteutettu ja miksi. Lisäksi on annettava arvio merkittävistä todennäköisistä tulevista muutoksista (yhtiöittäminen, palvelurakennemuutos).

Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat

Talouden toteutuminen analysoidaan siten, että muodostuu kokonaiskuva toimielimen taloudellisesta tuloksesta. Toimielimen on tilinpäätöksessä raportoitava olennaiset poikkeamat ja annettava selvitys tulojen alituksista sekä menojen ylityksistä.

Talouden tasapainottaminen

Talousarvion mukaisten talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen on arvioitava. Lisäksi kuvataan tulevat, keskeiset talouden tasapainottamislinjaukset (Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman päivitys, kv 19.1.2015 § 8).

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Lyhyt selonteko, kuinka toimielin on noudattanut kaupunginhallituksen 27.11.2014 § 431 hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Selvityksessä on arvioitava seuraavia asioita:

 1. sääntöjen ja päätösten noudattaminen,
 2. tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta, miten järjestetty ja onko hoidettu,
 3. riskienhallinnan järjestäminen ja miten valvonta on järjestetty. Jos toiminnassa on ilmennyt riskejä, selvitys riskeistä ja miten niihin oli varauduttu,
 4. omaisuuden hankinta, luovutus ja hoito, miten valvottu ja hoidettu,
 5. lyhyt selvitys ja arvio oman sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio siitä, miten sisäisessä valvonnassa on onnistuttu,
 6. lyhyesti toiminnan kokonaisarviointi sisäisen valvonnan näkökulmasta ja miten siinä on onnistuttu.

Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet raportoidaan toimielimen tuloskorteilla. Tuloskorttiin lisätään sarake Toteutuminen.  Jos tavoite on asetettu niin, että se sisältää toimielimen useamman tulosalueen toimintaa, on arvio annettava yksityiskohtaisemmin ja kerrottava kaikkien tulosalueiden toteutumisesta, jotta tavoitteen toteutumisesta muodostuu riittävä selvitys toiminnan toteutuksesta.

Tavoitteiden arvioinniksi ei riitä, että mainitaan, että ”on toteutunut” tai ”ei toteutunut”, vaan on kerrottava miten on toteutettu ja mitä on tehty tavoitteen toteuttamiseksi. Poikkeamat valtuuston asettamista tavoitteista on selvitettävä.

Tunnusluvut

Tunnuslukujen osalta raportoidaan TP 2014/ TA 2015/ TP 2015 ja Toteutuma %. Jos tunnusluvuissa olennaisia poikkeamia, poikkeamista on annettava lyhyt selvitys, mikä toiminnassa muuttui. Tietojen pitää perustua tilinpäätöstietoihin 2014 ja talousarvioon 2015.

Maisema

Ne lautakunnat, joilla on käytössä Kuntamaisema Maisemasuoritteet tallennetaan resurssitaulukoihin. Kirjanpidon eurot toimitetaan keskitetysti talouspalveluista Kuntamaisemaan. Maisemassa olevien toteutuneiden eurojen ja SAP- järjestelmässä olevien toteutumaeurojen on täsmättävä.

Toimialueet tekevät toimintakertomukseen tilaus- taulukon, jossa on TP 2014-, TA 2015 (valtuusto)-, TA2015 + lmr-, TP2015- sekä Toteutuma %- sarakkeet. Palvelumäärissä tapahtuneet toiminnan lisäykset ja vähennykset ja niiden syyt raportoidaan ”viestit tilaajalle”-kentässä. Yksikkökustannuksien kasvun syyt on myös raportoitava.

Yleisesti

Vain olennainen raportoidaan suhteessa valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Tekstien luettavuuteen, oikeakielisyyteen ja sujuvuuteen on kiinnitettävä huomiota.

Lautakunnalle annettava kertomus voi olla laajempi. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet on arvioitava samoilla periaatteilla kuin valtuustotason tavoitteet.

Yhteenvetona vuoden 2015 toiminnan toteutumisesta voidaan todeta, että

 • lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio toteutui hyvin. Toimintatuotot ylittyivät talousarvion 435 000 eurolla ja toimintakulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisina, ne alittivat talousarvion noin 13 000 eurolla. Toimintakate muodostui talousarvioon nähden näin ollen lähes 450 000 euroa paremmaksi.
 • johtamisen tukipalvelujen toimintakate ylittyi 57 000 eurolla. Syynä ylitykseen oli kansalaistoimijalähtöisen kehittämishankkeen ”Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä”-hankkeen käynnistyminen 1.10.2015 alkaen. Hankkeelle ei oltu varattu määrärahaa talousarvion valmistelun yhteydessä. Hankkeen kulut vuodelle 2015 olivat 55 000 euroa, josta hankemaksatuksen jälkeen kaupungille palautuu 85 prosenttia ja 15 prosenttia jää kaupungin omavastuuosuudeksi.
 • varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintatuotot ylittyivät noin 472 000 euroa. Hanketuloja ja kotikuntakorvauksia saatiin arvioitua enemmän. Suurin osa hanketuloista kohdistui henkilöstökuluihin. Henkilöstökulut ylittyivät kaikkiaan 841 000 euroa. Palvelujen ostoista säästyi mm. oppilaiden kuljetusmenoista, ict-menoista ja ruokailuista, yhteensä noin 475 000 euroa. Kotihoidon tuen avustuksista säästyi 171 000 euroa. Muista kuluista säästöä kertyi noin 173 000 euroa. Toimintakulut yhteensä ylittyivät noin 22 000 euroa. Toimintakate muodostui lähes 450 000 euroa paremmaksi kuin talousarviossa.
 • lukiokoulutuksen tulosalue alitti talousarvionsa. Toimintatuotot alittuivat 28 000 eurolla ja toimintakulut alittuivat lähes 120 000 eurolla. Toimintakate muodostui näin ollen noin 90 000 euroa talousarviota paremmaksi.
 • kansalaisopiston toimintakate ylitti talousarvionsa noin 35 000 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina, ne alittivat talousarvion noin 1 000 eurolla. Toimintakulut ylittivät talousarvion noin 34 000 eurolla. Merkittävin ylitys oli henkilöstökuluissa lähes 60 000 euroa, kun taas vuokrakustannuksissa syntyi säästöä noin 40 000 euroa ja muissa toimintakuluissa säästöä syntyi lähes 7 000 euroa. Palvelujen ostoihin käytettiin noin 20 000 budjetoitua enemmän.
 • johtamisen tukipalvelut tuotti edelleen palveluja kattavasti kaikille toimialansa tulosalueille
 • esiopetuksessa ja perusopetuksessa oppimisen ja kasvatuksen jatkumoa rakennettiin erityisesti opetussuunnitelmatyön avulla. Myös palveluverkkoa tarkasteltiin ja tiivistettiin. Lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi on perustettu yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa Perheneuvo lapsiperheiden varhaiseen tukeen ja ohjaukseen.
 • lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön kehittämisen toimenpiteet vuodelle 2015 olivat lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen, digipedagogiikan kehittäminen ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen.
 • kansalaisopisto on tehnyt vahvaa hankeyhteistyötä Pieksämäen seutuopiston, Mäntyharjun kansalaisopiston ja Otavan opiston kanssa. Opiston rooli merkittävänä hyvinvoinnin lisääjänä ja edistäjänä on vahvistunut.
 • tavoitteiden toteutumisen seurantaan ei saatu numeerisia arvoja: vuonna 2015 toteutettu Kouluterveyskysely epäonnistui. Toimenpiteinä toteutettiin mm. Tajua Mut!-toimintamallin vakiinnuttaminen osaksi etsivää nuorisotyötä ja toiminnan jalkauttaminen lukioihin. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen toiminta kattaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen, yhteisölliset oppilashuoltoryhmät toimivat kaikilla kouluilla ja toiselle asteelle saatiin koulupsykologipalvelut elokuusta alkaen. Kulttuuripolun ja –kamelin yhteistyötä kulttuuripalvelujen kanssa on kehitetty edelleen: toiminta tarjoaa vuosittain suunnitelmallista ja säännöllistä kulttuurikasvatusta kaikille varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ikäryhmille. Kaupungin strategiaa ja sen Asukkaiden hyvinvointiohjelmaa toteuttava ”Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä”-hanke käynnistyi. Mikkelin peruskoulut ovat rekisteröityneet Liikkuviksi kouluiksi ja varhaiskasvatuksessa toteutetaan Liikkuva lapsi –toimintaa. Kuntarekryn käyttöä on tehostettu ja se on edistänyt kelpoisen ja osaavan henkilöstön rekrytointia. Koululaisten luontopäivämäärätavoite 3,5 pv/koululainen/vuosi on saavutettu. Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmiin on puututtu yhteistyössä tilakeskuksen kanssa, mutta ongelmia esiintyy edelleen.
 • lautakunnan alaiselle toiminnalle asetetut talouden tasapainottamistoimenpiteet toteutuivat osin. Johtamisen tukipalveluille ei oltu asetettu toimenpiteitä vuodelle 2015. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa tiivistettiin: Naisvuoren päiväkoti valmistui ja sinne keskitettiin eräiden pienten päiväkotiyksiköiden toiminta. Pellosniemen koulu yhdistyi Ristiinan yhtenäiskouluun 1.8.2015. Mikkelin etä- ja aikuislukion Puumalan toimipiste lakkautui 31.7.2015. Mikkelin lukiokoulutuksen hallinto- ja johtamisjärjestelmän valmistelu siirtyi vuodelle 2016. Kansalaisopiston tilojen käyttöaste nousi – opisto luopui suuresta osasta Päämajakiinteistön tiloja ja korvaavia tiloja saatiin yliopistokeskuksen yhteydestä Lönnrotinkadulta.
 • kaupungin hallintosääntö ja sivistystoimen toimintasääntö ohjaavat lautakunnan alaista toimintaa ja päätöksen tekoa
 •  johtamisen tukipalvelut, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön sekä kansalaisopiston tulosalueet luovat edellytyksiä ja toteuttavat laadukasta yleissivistävää koulutusta sekä toimivat lasten, nuorten ja aikuisten elinikäisen kasvun ja oppimisen jatkumona.

Toimintakertomukseen on liitetty lautakuntien alaisten tulosalueiden talouden ja toiminnan toteumatiedot.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy toimintakertomuksen liitteen mukaisena ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Lautakunta oikeuttaa viranhaltijat tekemään mahdolliset muutokset toimintakertomukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, controller Tiina Viskari

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.