Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Rahulan koulun lakkaaminen 1.8.2016 alkaen

MliDno-2016-480

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Sen toimenpiteissä todetaan, että vuonna 2013 tehdään koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys. Tavoitteena ovat toimivat yksiköt, joissa toisaalta henkilöstöresurssia voidaan kohdentaa paremmin, henkilöstön on mahdollista erikoistua paremman palvelun toteuttamiseksi ja toisaalta saada säästöä käyttötalousmenoissa.

Mikkelin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen päivitetty palveluverkkoselvitys käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 15.10.2015 ja kaupunginhallituksessa 12.10.2015.

Siinä esitetyn alustavan aikataulutuksen mukaan Rahulan koulua esitetään yhdistettäväksi Sairilan kouluun 1.8.2017 alkaen.

Budjettikäsittelyn yhteydessä marraskuussa 2015 kaupunginvaltuuston päättämä säästövelvoite on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta niin suuri (säästövelvoite on 596 000 euroa enemmän kuin lautakunnan talousarvioesitys), että Rahulan koulun yhdistymisen aikataulua on aikaistettava tapahtuvaksi jo 1.8.2016. Sairilan koulu sijaitsee noin 6 kilometrin päässä Rahulan koululta. Sairilan koulun oppilasmäärä on laskenut siinä määrin, että tilankäyttöä on mahdollista tehostaa siten, että Rahulan koulun oppilaat sijoitetaan jatkossa Sairilan kouluun.

Rahulan koululla järjestetään asiaan liittyvä kuulemistilaisuus ti 23.2.2016.

Rahulan ja Sairilan koulujen oppilasennusteet liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se lakkauttaa Rahulan koulun 1.8.2016.

Lisäksi todetaan, että yhteistoimintamenettelyn mukainen koulun henkilöstön kuuleminen pidetään ennen valtuuston päätöksen tekoa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Janne Strengellin, Sari Rautiaisen ja Markku Paukun kannattamana, että Rahulan koulun lakkauttamisen varhennusta 2016 ei toteuteta. Asiaan palataan vuoden 2017 budjetin valmistelussa.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko ja Eeva Vihermäki), yhdeksän (9) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Susanna Rusakko, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt, Markku Paukku, Jarkko Sanisalo, Janne Strengell ja Henna Kauria) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Leila Selenius).

Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkittiin, että Niko Mikkonen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:56.

Merkittiin, että Matti Piispa jääväsi itsensä ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Rahulan ja Sairilan koulut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.