Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalla varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi

MliDno-2015-974

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksessa kesäajan 2015 päivystävät yksiköt ja kaavailua päivähoidosta perittäviin maksuihin kesästä 2016 alkaen

Perheiden tekemien kesäajan hoidon tarpeen varausten pohjalta on suunniteltu varhaiskasvatuksen henkilöstön tarve kesäajalle 2015 sekä kesällä päivystävät yksiköt, josta on tarkempi liite.

Lasten päivähoitomaksut peritään päiväaikaan tapahtuvassa päivähoidossa kuuden ja vuorohoidossa seitsemän huoltajien valitseman eri tuntirajan / prosenttivalinnan mukaan.

Päiväaikaisen päivähoidon tuntirajat ja maksuprosentit ovat seuraavat:

0 - 60 h/kk                       40 %
61 - 85 h/kk                     50 %
86 - 115 h/kk                   60 %
116 - 135 h/kk                 80 %
136 - 160 h/kk                 90 %
161 - h/kk                      100 %

Vuorohoidon tuntirajat ja maksuprosentit ovat seuraavat:

0 - 35 h/kk                     30 %
36 - 60 h/kk                   40 %
61 - 85 h/kk                   50 %
86 - 115 h/kk                 60 %
116 - 135 h/kk               80 %
136 - 160 h/kk               90 %
161 - h/kk                    100 %

Lisäksi perheet voivat kesäaikaan, toukokuusta syyskuun loppuun valita poikkeuksellisesti kuukausittain, kussakin kuussa tarvitsemansa tuntirajan ja maksuprosentin.

Kesäajan tuntirajat ja maksuprosentit toukokuusta syyskuun:

ei yhtään h/kk                   0 %
enintään 35 h/kk             30 %
enintään 60 h/kk             40 %
enintään 85 h/kk             50 %
enintään 115 h/kk           60 %
enintään 135 h/kk           80 %
enintään 160 h/kk           90 %
yli           160 - h/kk        100 %

Mikkelin päivähoitomaksut ovat erittäin asiakasystävälliset useine maksuprosentti-/ tuntivaihtoehtoineen ja kesäajan maksuineen. Hoitoaikaperusteisen laskutuksen myötä päivähoidon maksutuotot alenivat käyttöönotosta seuraavan vuoden aikana noin 3,6 %.

Kesäajan maksusysteemin vuoksi toimistosihteerit joutuvat ns. käsityönä laskemaan maksut erilaisten valinta-vaihtoehtojen vuoksi. Lisäksi vaikuttaa siltä, että kesäajan maksujen huojentaminen ei juuri vaikuta siihen, että lapset olisivat kesäajan hoitovaraussysteemin vuoksi enemmän lomalla jolloin henkilöstöresurssiakin tarvittaisiin vähemmän, mikä ajatus varaussysteemillä alun perin on ollut.

Päätösehdotus:

Esitetään, että kesällä 2016 luovutaan kesäajan prosentti-/tuntivaraus-maksusysteemistä ja samat prosentti- ja tuntivaraukset ovat voimassa läpi vuoden sekä hoitoaikaperusteisia prosentti-/tuntivaraus-vaihtoehtoja tullaan tarkastelemaan uudelleen vuoden 2016 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta päättää, että kesällä 2016 luovutaan kesäajan prosentti-/tuntivaraus-maksusysteemistä ja samat prosentti- ja tuntivaraukset ovat voimassa läpi vuoden ja että hoitoaikaperusteisia prosentti-/tuntivaraus-vaihtoehtoja tullaan tarkastelemaan uudelleen vuoden 2016 aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa 15.1.2016 päivätystä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13 §:n sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta.

Lausuntoa pyydetään 24.2.2016 mennessä, mutta lausunnon antamisen aikatauluun on saatu jatkoa 26.2.2016 asti.

Hallitus antoi neuvottelutuloksen strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015, joka edellyttää muutoksia varhaiskasvatuksesta perittäviin asiakasmaksuihin. Strategisen hallitusohjelman liitteen mukaisesti asiakasmaksuja tulee muuttaa siten, että kuntien maksutulot nousisivat vuodesta 2017 alkaen yhteensä 54 miljoonaa euroa. Hallitus on päättänyt toteuttaa muutokset valmistelemalla uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain, joka tulisi voimaan 1.8.2016.

Ministeriö pyytää lausunnon antajaa tiivistämään lausunnon päätteeksi lyhyen tiivistelmän (max 1 sivu) otsikolla ”Lausunnon keskeinen sisältö”, joka otetaan lausunnoista tehtävää lausuntoyhteenvetoon. Lausuntoyhteenveto julkistetaan opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivuilla.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki. Laissa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Muusta kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta, esimerkiksi leikkitoiminnasta ja muista avoimista varhaiskasvatuspalveluista sekä tilapäisesti järjestettävästä varhaiskasvatuksesta kunta voisi periä päättämänsä asiakasmaksun.

Esitys perustuu voimassa oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeviin säännöksiin. Maksu määräytyisi edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Myös maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyisivät ennallaan.

Enimmäismaksua korotettaisiin 22 %. Nykyisen enimmäismaksun alle jääviä maksuja esitetään korotettavaksi hieman. Toisaalta maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja esitetään korotettavaksi siten, että pienituloisten yhden ja kahden lapsen yksinhuoltajien asiakasmaksut pienenevät jonkin verran. Tämä parantaisi yksinhuoltajien edellytyksiä ottaa työtä vastaan. Toisesta lapsesta perittävä maksu olisi aina enintään 90 % ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta. Seuraavien lasten maksu olisi edelleen 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu ehdotetaan porrastettavaksi siten, että maksu olisi korkeintaan 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa. Jos lapsi olisi varhaiskasvatuksessa vähintään 35 tuntia, voitaisiin kuukausimaksua periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia, voisi kunta periä maksun, joka on suhteutettu lapsen varhaiskasvatusaikaan.

Maksutonta varhaiskasvatusta eli ns. 0-maksuluokkaa koskeva sääntely säilyisi ennallaan. Alle 27 euron maksua ei perittäisi. Varhaiskasvatuksen kustannukset kuuluvat jatkossa julkisten menojen hintaindeksissä opetus- ja kulttuuritoimeen ja sen vuoksi ehdotetaan, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sidottaisiin opetustoimen hintaindeksiin. Maksujen määräämisen perusteena olevat tulorajat seuraisivat edelleen yleistä ansiotasoindeksiä. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan elokuun alusta 2016.

Lausunnon keskeinen sisältö

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, jossa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista, nähdään perusteltuna muutoksena. Tällöin varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen osalta saatettaisiin loppuun hallinnonalasiirto ja luotaisiin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alalle omat varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännökset. Muusta kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta, esimerkiksi leikkitoiminnasta ja muista avoimista varhaiskasvatuspalveluista sekä tilapäisesti järjestettävästä varhaiskasvatuksesta kunta voisi periä päättämänsä asiakasmaksun. Esitys perustuu voimassa oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeviin säännöksiin. Maksu määräytyisi edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Myös maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyisivät ennallaan.

Maksu määräytyisi edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Myös maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyisivät ennallaan.

Enimmäismaksua korotettaisiin 22 %. Ylin varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu olisi 354 euroa 290 euron sijasta. Tällöin ylin perittävä maksu nousisi 64 euroa. Nykyisen enimmäismaksun alle jääviä maksuja esitetään korotettavaksi hieman. Maksun määräämisen perusteena olevia pienituloisten tulorajoja ei kuitenkaan esitetä korotettavaksi, vaan esitetään niiden säilyvän ennallaan. Tälläkin hetkellä ko. maksut ovat kohtuulliset, koska Mikkelissä ko. perheillä on kohtuulliset maksut hoitoaikaperusteisten maksujen vuoksi. (Lausunnon lopussa on esimerkkilaskelmia pienituloisten (100%/kk) hoitomaksuista nyt / indeksitarkistuksen jälkeen / OKM:n luonnosehdotuksen mukaan.) Myös toisesta lapsesta perittävä maksu esitetään säilyvän ennallaan, ts., että vain korkeimmassa maksu olisi enintään 90 % ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta. Tässäkin perusteluna on se, että Mikkelissä on perheillä valinnanvaraa maksuluokissa hoitoaikaperusteisten maksujen vuoksi. Seuraavien lasten maksu olisi edelleen 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu ehdotetaan porrastettavaksi siten, että maksu olisi korkeintaan 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa. Jos lapsi olisi varhaiskasvatuksessa vähintään 35 tuntia, voitaisiin kuukausimaksua periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia, voisi kunta periä maksun, joka on suhteutettu lapsen varhaiskasvatusaikaan.

Maksutonta varhaiskasvatusta eli ns. 0-maksuluokkaa koskeva sääntely säilyisi ennallaan. Alle 27 euron maksua ei perittäisi. Varhaiskasvatuksen kustannukset kuuluvat jatkossa julkisten menojen hintaindeksissä opetus- ja kulttuuritoimeen ja OKM:n luonnoksessa ehdotetaan, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sidottaisiin opetustoimen hintaindeksiin. Maksujen määräämisen perusteena olevat tulorajat seuraisivat edelleen yleistä ansiotasoindeksiä. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan elokuun alusta 2016.

 

 

 

 

Maksuluokat ja enimmäis- ja vähimmäismaksut (lainaus Jarkko Lahtinen Kuntaliitto 15.2.2016):
 

Perheen
koko,
hlöä
Tuloraja €/kk Maksuprosentti
  Nyt Indeksi-
tark.
Ehdotus Nyt Indeksi-
tark.
Ehdotus
2 1 355 1 403 1 915 11,5 % 11,5 % 11,5 %
3 1 671 1 730 1 915 9,4 % 9,4 % 10,0 %
4 1 983 2 053 2 088 7,9 % 7,9 % 8,8 %
5 2 116 2 191 2 226 7,9 % 7,9 % 8,8 %
6 2 248 2 328 2 363 7,9 % 7,9 % 8,8 %


 

Perheiden päivähoitomaksuesimerkkejä nyt / indeksitarkistuksen jälkeen / OKM:n luonnosehdotuksen mukaan:
 

Enimmäis- ja vähimmäismaksu sekä sisarusten maksu
  Nyt Indeksi-
tark.
Ehdotus  
Enimmäis-
maksu
1. lapsesta
283 €/kk 290 €/kk 353 €/kk  
Enimmäis-
maksu
1. lapsesta
255 €/kk 261 €/kk 90 % 1. lapsen
maksusta
Enimmäis-
maksu
3. lapsesta
20 % 20 % 20 % 1. lapsen
maksusta
Pienin
perittävä
maksu
226 €/kk 27 €/kk 27 €/kk  

 

    Maksu 100 %/kk
Perheen
koko
1. aikuinen
ja 1 lapsi
 
Tulot 2 600 €  
Tuloraja -1 355 €  
Hoitomaksu nyt 1 245 € x 11,5 % = 143,17 €
Tulot 2 600 €  
tuloraja -1 403 €  
Hoitomaksu
indeksi-
korotuksen jälkeen
1 197 € x 11,5 % = 137,65 €
Tulot 2 600 €  
Tuloraja -1 915 €  
Hoitomaksu OKM:n
luonnosehd. mukaan
685€ x 11,5 % = 78,77 €
Perheenkoko 1. aikuinen
ja 2 lasta
 
Tulot 2 600 €  
Tuloraja -1 671 €  
Hoitomaksu nyt 929 € x 9,4 % = 87,32 €/lapsi
Tulot 2 600 €  
Tuloraja -1730  
Hoitomaksu
indeksikorotuksen jälkeen
870 x 9,4 % = 81,78 €/lapsi
Tulot 2 600 €  
Tuloraja -1 915 €  
Hoitomaksu OKM:n
luonnosehd. mukaan
685 € x 10 % = 68,50 €/1 . lapsi
61,65 €/2. lapsi ( 90 %)
Perheen koko 2. aikuista
ja 2. lasta
 
Tulot 2 600 €  
Tuloraja -1 983 €  
Hoitomaksu nyt 617 x 7,9 % = 48,74 €/lapsi
Tulot 2 600 €  
Tuloraja -2 053 €  
Hoitomaksu indeksikorotuksen jälkeen 547 x 7,9 % = 43,21 €/lapsi
Tulot 2 600 €  
Tuloraja -2 088 €  
Hoitomaksu OKM:n luonnosehd. mukaan 512 €x 8,8 % = 45,05 €/1. lapsi
40,55 €/2. lapsi (90 %)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta antaa edellä olevan lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13 §:n sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Varhaiskasvatusjohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.