Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 3 vuotta täyttäneiden lasten ja aikuisten välinen suhdeluku Mikkelin päiväkodeissa 1.8.2016 alkaen

MliDno-2016-226

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lasten päivähoidosta annettuun asetukseen 6 § (21.8.1992/806) on hallitus tehnyt aikuisten ja kolme vuotta täyttäneiden lasten väliseen suhdelukuun muutoksen 22.10.2015. Asetuksen mukaan päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005), sellaisena kuin se on voimassa tammikuun 1. päivänä 2013, 7 tai 8 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään kahdeksaa kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa hoito- ja kasvatustehtävissä samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä säädetty ammatillinen kelpoisuus. (22.10.2015/1282). Asetuksen muutos tulee voimaan 1.8.2016.

Kannanotossaan 25.11.2015 Mikkelin varhaiskasvatuksen esimiehet ovat tuoneet esiin tärkeitä asioita lasten ryhmäkokoon liittyen lasten näkökulmasta ja kasvatushenkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Tosin viitatessaan erityislasten resurssikertoimien tiukentamiseen, voidaan sanoa, ettei kertoimia 1-5 ole missään muuallakaan käytössä ja vain vähän on käytössä 1-3 kertoimet.

Erityislapset huomioidaan ryhmäkoon pienennyksenä tai avustajan tukena. Lisäksi lasten läsnäoloihin on vähentävästi vaikuttanut hoitoaikaperusteinen päivähoitomaksu. Marraskuun lasten toteutuneita läsnäoloja päiväkodeissa tarkasteltaessa ilmeni mm., että 19 päiväkodissa kuukauden aikana oli 7 päiväkodin ryhmässä vain 1-4 päivänä kaikki lapset paikalla. Näin ollen ryhmäkokojen kasvusta ei voida puhua.

Suhdelukumuutoksen myötä lapsimäärä nousisi yhtä työntekijää kohti yhdellä lapsella 3-5-vuotiaiden muissa ryhmissä paitsi ei erityislasten pienryhmissä eikä niissä tiloissa, joissa tilojen puolesta lasten määrän kasvu ei ole mahdollista. Tällöin nykyisen kolmen työntekijän 21 lapsen ryhmässä voisi olla 24 lasta.

Kunta-alan Unioni ja Koho sekä työntekijöiden edustajat ottavat kantaa ja kysyvät mm., että onko Mikkelin kaupungin päiväkodit suunniteltu ryhmäkoon kasvattamiseen. Mahdollisen ryhmäkoon muutoksen voimaan tullessa ryhmäkokojen muutos tulisi vain niihin yksiköihin, joissa se olisi tilojen puolesta mahdollista.

Kaupungin valtuusto on hyväksynyt 19.11.2015 § 104 liitteessä vuoden 2016 talousarvion. Talousarviossa on huomioitu päivähoitoasetuksen suhdelukumuutos siten, että kolme vuotta täyttäneiden lasten ja kasvatushenkilöstön suhdeluku muuttuu seitsemästä lapsesta kahdeksaan lapseen yhtä kasvatustyöntekijää kohti ja talousarviosta on leikattu 15 työntekijän palkan verran eli 180 000 euroa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Mikkelissä siirrytään uuden suhdeluvun mukaiseen lapsiryhmäkokoon niissä yksiköissä ja ryhmissä, missä se on tilojen puolesta mahdollista 1.8.2016 alkaen.

Lisäksi lautakunta päättää, että suhdeluvun muutos ei koske pienryhmiä, joissa on useita erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevia lapsia.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Sari Rautiaisen, Rauni Berndtin ja Susanna Rusakon kannattamana, että lautakunta päättää säilyttää nykyisen varhaiskasvatuksen lapsiryhmän suhdeluvun (1/7) eikä ota käyttöön 1.8.2016 voimaan tulevan lain mahdollistavaa, ryhmäkokoja suurentavaa suhdelukua (1/8).

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko, Jarkko Sanisalo, Janne Strengell, Matti Piispa, Henna Kauria, Leila Selenius ja Eeva Vihermäki), kuusi (6) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Susanna Rusakko, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt ja Markku Paukku).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkittiin, että tämän pykälän kohdalla pidettiin 7 min. tauko.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.