Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 24.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Yksityisten päiväkotien yksityisen hoidon indeksikorotukset talousarvioon vuodelle 2016

MliDno-2015-1875

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen p. 044 794 2373.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan 1.10.2013 (86 §) päätöksen mukaan yksityisen hoidon tukeen tehdään vuosittain kustannusten nousua vastaavat korotukset.

Vuodelle 2015 oli mahdollista korottaa yksityisten päiväkotien yksityisen hoidon tukea 3-5-vuotiaiden osalta 2,8 €/kk/lapsi.

Verrattaessa tämän vuoden elinkustannusindeksiä vastaavaan viime vuoden indeksiin, on tämän vuoden indeksi laskenut suhteessa viime vuotiseen indeksiin. Tämän vuoksi esimerkiksi 3-5-vuotiaiden tuki olisi sen mukaan 426,80 €/kk, kun se tällä hetkellä on 427,70 €/kk. Näin ollen esitetään, että korotetaan yksityisen hoidon tukea 3-5-vuotiaiden osalta sen erotuksen verran, mikä jäi uupumaan viime vuoden indeksikorotuksesta korotettaessa yksityisen hoidon tukea. Ts. viime vuonna ko. indeksikorotus oli 3-5-vuotiaiden osalta 4,49 €/kk/lapsi ja kun tästä vähennetään viime vuoden korotusosuus 2,8 €, saadaan 1,69 €/kk/lapsi korotusesitykseksi vuodelle 2016.

Lisäksi esitetään, että korotetaan yksityisen hoidon tukea alle 3-vuotiaiden osalta niin, että viime vuoden indeksikorotuksesta (5,46 €) vähennetään tämän vuoden indeksikorotuksen alenema (1,09 €), jolloin saadaan korotukseksi 4,37 €/kk/lapsi.

Toimintakaudella 2015-2016 yksityisten päiväkotien lapsimäärät ja korotusesitykset:

Lapsimäärä yht. Korotus/lapsi Korotus €/kk Korotus €/v
Alle 3 v. 68  4,37  297,16  3 566
3 - 5 v. 198  1,69  334,62 4 015
Pelkkä esiopet. 6      
Esiopetus + pv 66      
Yhteensä      7 581

Esitetään yksityisten päiväkotien yksityisen hoidon tuen korotukseksi 1.1.2016 alkaen alle 3-vuotiaiden tukeen 4,37 €/kk/lapsi ja 3-5-vuotiaiden tukeen 1,69 €/kk/lapsi. Yhteensä korotukset ovat 7 581 euroa vuodessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

 Lautakunta päättää yksityisen hoidon tuen korotukseksi 1.1.2016 alkaen alle 3-vuotiaiden tukeen 4,37 €/kk/lapsi ja 3-5-vuotiaiden tukeen 1,69 €/kk/lapsi. Yhteensä korotukset ovat 7 581 euroa vuodessa. Korotus huomioidaan vuoden 2016 talousarviossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, Päivi Salovainio, Satu Komppa, yksityiset päiväkodit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11), 50101 MIKKELI