Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 24.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmien yhteenveto lukuvuonna 2016-2017

MliDno-2016-1329

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittainen opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta ja työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille em. suunnitelmien keskeisistä asioista.

Sivistystoimen toimintasäännön kohdan 5.2.1.1 mukaan kasvatus- ja opetusjohtaja hyväksyy perusopetuksen koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja niihin perustuvat lukuvuosittaiset suunnitelmat.

Lukuvuosisuunnitelmissa asetetaan kunkin lukuvuoden toiminnalle tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi on osa perusopetuksen ylläpitäjäarviointia. Tänä lukuvuonna erityisenä kehittämisen ja arvioinnin painopistealueina ovat
1. Oppimisympäristöt ja työtavat
2. Monialaiset opintokokonaisuudet ja opintojen eheyttäminen.
3. Oppilasarviointi.

Yhteenvedot saatetaan tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnalle.

Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmien yhteenveto 2016 - 2017 liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.