Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kansalaisopiston kurssimaksujen tarkistaminen

MliDno-2016-657

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kansalaisopiston kurssimaksuista päättää kasvatus- ja opetuslautakunta.

Kurssimaksujen osalta on keväällä 2013 päätetty, että maksuja on tarkoituksenmukaista korottaa vuosittain kustannusten nousua vastaavasti, jotta vältytään kertaluontoisilta suurehkoilta korotuksilta. Esimerkiksi elokuun 2014 alusta maksuja korotettiin kaksi prosenttia, mikä vastasi kuluttajahintaindeksissä tapahtuneita muutoksia ja elokuun 2015 alusta maksuja korotettiin noin yhdellä prosentilla.


Kuluttajahintaindeksi on kuluneen vuoden aikana ollut välillä jopa negatiivinen, mutta opiston henkilöstö- ja vuokrakustannukset ovat nousseet.


Kurssimaksujen korottamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista korjata myös opiston kurssimaksutaulukossa olevat epäjohdonmukaisuudet. Lisäksi kaupunginvaltuusto on kuluvan vuoden talousarviota hyväksyessään lähtenyt siitä, että lautakuntien seuraavilla taksatarkistuksilla pyritään turvaamaan kaupungin toimintatuottojen kasvu noin miljoonalla eurolla. Kansalaisopiston kurssimaksujen esillä olevalla korotuksella on tietenkin vain lievä vaikutus toimintatuottojen kasvattamiseen, mutta kun samassa yhteydessä voidaan korjata kurssimaksutaulukon epäjohdonmukaista rakennetta, voidaan maksujen korotusta pitää perusteltuna.


Kansalaisopiston kurssimaksutaulukko on aikanaan tehty niin, että hinnoittelu muuttuu kymmenen kurssitunnin välein ja joihinkin taulukon kohtiin on jäänyt kohtuuttomia maksujen hyppäyksiä. Yhden tunnin muutos kurssin pituudessa on saattanut jossakin taulukon kohdassa tarkoittaa kymmenen euron korotusta kurssimaksussa. Muilta osin kurssien hinta on muuttunut samalla summalla aina, kun kurssin tuntimäärä on kasvanut yhdellä tunnilla. Kiinteän korotuksen suuruus on vaihdellut kymmenen tunnin välein, ns. hyppäysten kohdalla. Kiinteäksi sidottu korotus on ollut epäjohdonmukainen siinä mielessä, että prosenttimuutoksiin perustuvat vuotuiset korotukset eivät ole kohdistuneet taulukon jokaiseen kohtaan samalla tavalla.

Kurssimaksutaulukkoa on nyt muokattu siten, että suurista hyppäyksistä on päästy eroon ja kiinteä hintamuutos on porrastettu, jolloin prosenttikorotukset toteutuvat jatkossa samanlaisina taulukon jokaisessa kohdassa. Kurssien hinnat nousevat 0-5 euroa ja jollakin kohtaa taulukkoa hinnat tällä kertaa jopa lievästi laskevat. Taulukon korjaus on kuitenkin syytä tehdä.

Kurssimaksujen korotus on prosentuaalisesti suurin lyhyempien kurssien kohdalla. Tämä onkin perusteltua, koska lyhyen kurssin järjestäminen sitoo enemmän valmistelukustannuksia kuin pidempien kurssien järjestäminen. Kurssimaksut eivät ole erityisen korkeat, kun niitä verrataan muiden opistojen kurssimaksuihin.

Muutoksena tällä hetkellä voimassa olevaan kurssimaksutaulukkoon on lisäksi se, että erikseen hinnoiteltaviin erityiskursseihin on lisätty taiteen perusopetuksen kurssit.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset kansalaisopiston uudet kurssimaksut ja päättää, että uudet maksut tulevat voimaan elokuun 2016 alusta alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11), 50101 MIKKELI