Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Hakeminen nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokeilun kokeiluohjelmaan

MliDno-2016-716

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää lukion tuntijakokokeilun 1.8.2016 alkaen (OKM 3/530/2016).

Tuntijakokokeilussa haetaan kokemuksia lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014, myöhemmin tekstissä tuntijakoasetus) 9 §:ssä säädettyä suuremman opiskelijakohtaisen valinnaisuuden mahdollistamisesta ja sen toimivuudesta. Kokeilun tavoitteita ovat:

• saada kokemuksia valinnaisemman tuntijaon ja yksilöllisempien
  opiskeluvalintojen toimivuudesta,
• saada tietoa koulutuksen kansallisten tavoitteiden ja tuntijaon keskinäisestä
  yhteydestä,
• tuottaa tietoa tuntijaon kehittämiseksi,
• saada tietoa kokeilun vaikutuksista opiskelijoiden yleissivistykseen,
• saada tietoa kokeilun vaikutuksista henkilöstön asemaan,
• saada tietoa kokeilun vaikutuksista erikokoisissa oppilaitoksissa,
• saada tietoa kokeilun toimivuudesta eri opetuskielillä,
• saada tietoa kokeilun vaikutuksista ylioppilastutkinnon koevalintoihin ja
  tutkintomenestykseen.

Kokeilussa poiketaan tuntijakoasetuksen (942/2014) 9 §:stä. Kokeilun kohdentuu nuorten lukiokoulutukseen ja reaaliaineisiin. Koulutuksen järjestäjän opetuksen tarjontavelvoitteet eivät kokeilussa muutu siitä, mitä tuntijakoasetuksen 9 §:ssä on säädetty. Kokeilusta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö, joka myös päättää kokeiluluvista hakemusten perusteella.

Kokeiluun voidaan ottaa opiskelijoita, jotka aloittavat lukio-opintonsa 1.8.2016 ja 1.8.2017. Kyseisinä ajankohtina lukio-opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat saattaa opintonsa loppuun kokeilutuntijakoa soveltaen, lukiolain (629/2998) 24 §:n 1 momentissa säädetyn lukion opintoajan puitteissa.

Opiskelijalla tulee olla oikeus päättää siitä, opiskeleeko hän lukion oppimäärän tuntijakoasetuksen 9 §:ssä säädetyn mukaisesti vai kokeilutuntijaon mukaisesti. Samoin ylioppilastutkinnon kokeisiin osallistumisen osalta noudatetaan ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005)
4 §:n säännöstä. Sen mukaan ylioppilastutkinnon osallistuminen edellyttää, että lukion oppimäärää suorittava on ennen osallistumista tutkintoon kuuluvaan kokeeseen opiskellut lukiolain 10 §:ssä tarkoitetun tuntijaon mukaiset pakolliset kurssit aineessa, jonka kokeeseen hän osallistuu. Reaaliaineen kokeeseen aineessa, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia, lukion oppimäärää suorittava voi osallistua opiskeltuaan kaksi aineen lukiokurssia. Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia kursseja, lukion oppimäärää suorittava voi osallistua kokeeseen opiskeltuaan kolme lukiokurssia. Rehtorin tehtävänä on tutkia, täyttääkö kokelas kokeisiin osallistumiselle säädetyt edellytykset. Edellytyksen osallistua ylioppilastutkinnon kokeisiin arvioidaan sen mukaisesti, mitä on säädetty valtioneuvoston tuntijakoasetuksessa (942/2015) 9 §:ssä.

Kokeiluun valittavan koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia opiskelijoiden riittävästä opinto-ohjauksesta ja antaa opiskelijoille riittävästi tietoa heidän valintojensa vaikutuksista ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin.

Kokeiluun valittava koulutuksen järjestäjä sitoutuu myös osallistumaan kokeilun vaikutusten seurantaan ja arviointiin.

Kokeiluun valitaan koulutuksen järjestäjien hakemuksista enintään 50 lukiota. Pääsääntöisenä lähtökohtana on, ettei kokeilutuntijakoa ja erityisen koulutustehtävän tuntijakoa tulisi kohdentaa samoihin kouluihin, koska kahden erityyppisen tuntijakopoikkeaman samanaikainen soveltaminen aiheuttaa sekaannusta kouluissa ja opiskelijoissa, eikä anna oikeaa kuvaa kokeilussa tehtävistä ainevalinnoista.

Lukiolain (629/1998) 15 §:n 3 momentin mukaan kokeilulupa myönnetään koulutuksen järjestäjän hakemuksesta. Lupa tarpeelliseen kokeiluun voidaan myöntää sellaiselle koulutuksen järjestäjälle, jolla on edellytykset toteuttaa kokeilu sen tarkoitusta vastaavalla tavalla ja opetukseen liittyviä opiskelijoiden oikeuksia vaarantamatta. Kun samaan aikaan kokeiluun osallistuu useiden koulutuksen järjestäjien oppilaitoksia, oppilaitokset valitaan alueellisesti ja kieliryhmittäin mahdollisimman edustavasti. Laissa säädettyjen kokeilun toteuttamisedellytysten arvioinnissa ministeriö kiinnittää huomioita mm. hakijan opinto-ohjauksen järjestämiseen ja sen riittävyyteen opiskelijoiden ja opetushenkilöstön valmiuteen ja halukkuuteen osallistua kokeiluun sekä hakijan että koulun kokemukseen lukion kehittämistyöstä. Alueellisessa ja kielellisessä kattavuudessa ministeriö kiinnittää huomioita hakijoiden alueelliseen sijaintiin ja oppilaitosten kokoon sekä opetuskieleen (suomi/ruotsi).

Kokeilu toteutetaan ilman valtion lisärahoitusta. Kokeilulupapäätös on opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen mukaisesti maksullinen (1220 euroa).

Hakemus tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon 8.4.2016 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki koulutuksen järjestäjänä hakee lupaa Mikkelin lukion osallistumiseen nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokeilun kokeiluohjelmaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.