Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Toimintakertomus vuodelta 2017 / Kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2018-410

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Kaupungin lisäksi on annettava selvitys koko konsernin tavoitteiden toteutumisesta, konserniohjauksen järjestämisestä ja konsernivalvonnasta sekä selvitettävä konsernissa tapahtuneet olennaiset muutokset. Konserniin liittyvistä selvityksistä lähetetään erillinen ohje.

Lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden sekä konserniyhtiöiden on annettava toimintakertomuksen tiedot keskiviikkoon 28.2.2018 mennessä.

Toimintakertomuksen rakenne

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Talousarviossa 2017 päätetyn toimielimen palvelusuunnitelman toteutuminen raportoidaan tässä osiossa. Raportoinnissa on mainittava, mitä osaa suunnitelmasta ei ole toteutettu ja miksi. Lisäksi on annettava arvio merkittävistä todennäköisistä tulevista muutoksista (yhtiöittäminen, palvelurakennemuutos).

Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat

Talouden toteutuminen analysoidaan siten, että muodostuu kokonaiskuva toimielimen taloudellisesta tuloksesta. Toimielimen on tilinpäätöksessä raportoitava olennaiset poikkeamat ja annettava selvitys tulojen alituksista sekä menojen ylityksistä.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Lyhyt selonteko, kuinka toimielin on noudattanut kaupunginhallituksen 2.5.2016 § 148 hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Selvityksessä on arvioitava seuraavia asioita:

 1. sääntöjen ja päätösten noudattaminen
 2. tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta, miten järjestetty ja onko hoidettu
 3. riskienhallinnan järjestäminen ja miten valvonta on järjestetty. Jos toiminnassa on ilmennyt riskejä, selvitys riskeistä ja miten niihin oli varauduttu
 4. omaisuuden hankinta, luovutus ja hoito, miten valvottu ja hoidettu
 5. lyhyt selvitys ja arvio oman sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio siitä, miten sisäisessä valvonnassa on onnistuttu
 6. lyhyesti toiminnan kokonaisarviointi sisäisen valvonnan näkökulmasta ja miten siinä on onnistuttu.

Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet raportoidaan toimielimen tuloskorteilla. Tuloskorttiin lisätään sarake Toteutuminen.  Jos tavoite on asetettu niin, että se sisältää toimielimen useamman tulosalueen toimintaa, on arvio annettava yksityiskohtaisemmin ja kerrottava kaikkien tulosalueiden toteutumisesta, jotta tavoitteen toteutumisesta muodostuu riittävä selvitys toiminnan toteutuksesta.

Tavoitteiden arvioinniksi ei riitä, että mainitaan ”on toteutunut” tai ”ei toteutunut”, vaan on kerrottava miten on toteutettu ja mitä on tehty tavoitteen toteuttamiseksi. Poikkeamat valtuuston asettamista tavoitteista on selvitettävä.

Tunnusluvut

Tunnuslukujen osalta raportoidaan TP2016/ TA2017/ TP2017 ja Toteutuma %. Jos tunnusluvuissa on olennaisia poikkeamia, poikkeamista on annettava lyhyt selvitys, mikä toiminnassa muuttui. Tietojen pitää perustua tilinpäätöstietoihin 2016 ja talousarvioon 2017.

Maisema

Niiden lautakuntien osalta, joilla on käytössä Kuntamaisema, Maisemasuoritteet tallennetaan resurssitaulukoihin. Kirjanpidon eurot toimitetaan keskitetysti talouspalveluista Kuntamaisemaan. Maisemassa olevien toteutuneiden eurojen ja SAP- järjestelmässä olevien toteutumaeurojen on täsmättävä.

Toimialueet tekevät toimintakertomukseen tilaus- taulukon, jossa on TP2016-, TA2017 (valtuusto)-, TA2017 + lmr-, TP2017- sekä Toteutuma %- sarakkeet. Palvelumäärissä tapahtuneet toiminnan lisäykset ja vähennykset ja niiden syyt raportoidaan viestit tilaajalle- kentässä. Yksikkökustannuksien kasvun syyt on myös raportoitava.

Yleisesti

Vain olennainen raportoidaan suhteessa valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Tekstien luettavuuteen, oikeakielisyyteen ja sujuvuuteen on kiinnitettävä huomiota. Lautakunnalle annettava kertomus voi olla laajempi. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet on arvioitava samoilla periaatteilla kuin valtuustotason tavoitteet.

Yhteenvetona vuoden 2017 toiminnan toteutumisesta voidaan todeta, että

 • lautakunnan toimintakate muodostui noin 1 641 000 euroa talousarviota paremmaksi. Tuotot ylittyvät noin 657 000 euroa: myyntituotot ylittyivät noin 264 000 euroa, maksutuotot ylittyivät noin 23 000 euroa, tuet ja avustukset ylittyivät noin 167 000 euroa, vuokratuotot ylittyivät noin 69 000 euroa ja muut toimintatuotot ylittyivät noin 134 000 euroa. Toimintakulut alittuvat noin 984 000 euroa. Henkilöstömenot ylittyivät noin 500 000 €, palvelujen ostot alittuivat noin 1 539 000 euroa, aineet, tavarat ja tarvikkeet alittuivat noin 67 000 euroa, avustukset ylittyivät noin 36 000 euroa ja muut toimintakulut ylittyivät noin 86 000 euroa.
   
 • johtamisen tukipalvelujen toimintakate alittui lähes 76 000 euroa. Tulosalueelle henkilöstökuluihin siirrettiin noin 28 000 euroa palvelupäällikön siirryttyä henkilöstöpalveluista takaisin johtamisen tukipalveluihin. Toimintatuotot ylittyivät 134 000 euroa hankerahoituksen myötä. Toimintakulut ylittyivät noin 58 000 euroa: muut kuluerät alittivat talousarviomäärärahan, mutta avustukset ylittyivät noin 110 000 euroa. Tulosalueelle sijoittuu kansalaistoimijalähtöinen kehittämishanke ”Hyvinvoinninvirtaa Mikkelissä”. Hanke on kolmivuotinen ESR-rahoitteinen hanke, jonka kokonaisbudjetti on 1 080 000 euroa. Rahoituksesta 80 prosenttia katetaan ESR-rahoituksella, kaupunki on sitoutunut 15 prosentin rahoitusosuuteen ja 5 prosenttia katetaan hankkeeseen osallistuvien kolmannen sektorin toimijoiden taholta.
   
 • varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalueen toimintakate alittui noin 1 226 000 euroa. Toimintamenot alittuivat noin 767 000 euroa ja toimintatulot ylittyivät noin 459 000 euroa. Menojen alittuminen johtui palveluiden ostoissa syntyneistä säästöistä (säästöä syntyi mm. oppilaskuljetuksissa, asiakaspalveluiden ostoissa sekä sovellus- ja ict-palveluissa). Tuloja saatiin kokoon ennakoitua enemmän mm. kotikuntakorvauksista ja varhaiskasvatuksen maksutuotoista. Maksutuotot kasvoivat, koska lapsimäärä lisääntyi noin 90 lapsella verrattuna tilinpäätökseen 2016. Perusopetuksen henkilöstökulut ylittyivät 475 000 euroa. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden menot olivat yhteensä noin 79 326 000 ja tulot noin 4 868 000.
   
 • lukiokoulutuksen toimintakate alittui noin 268 000 euroa. Toimintatuotot ylittyivät noin 34 000 euroa: maksutuotot ylittyivät lähes 6 000 euroa ja muut toimintatuotot noin 28 000 euroa. Toimintakulut alittuivat noin 234 000 euroa: henkilöstökulut ylittyivät lähes 52 000 euroa, palvelujen ostot alittuivat lähes 196 000 euroa, aineet, tavarat ja tarvikkeet alittuivat lähes 53 000 euroa ja muut toimintakulut alittuivat noin 37 000 euroa.
   
 • kansalaisopiston toimintakate muodostui noin 70 000 euroa talousarviota paremmaksi. Toimintatuotot ylittyivät yli 30 000 euroa ja toimintakulut alittuivat noin 40 000 euroa. Henkilöstömenoissa tuli vakinaisen henkilökunnan osalta erilaisista osin odottamattomista syistä säästöä, vaikkakin tuntiopettajakustannuksia oli arvioitua enemmän. Toimintatuotot olivat kokonaisuutena hieman odotettua paremmat, vaikka kurssimaksutuotoissa jäätiinkin alle budjetin. Toisaalta vuosi sisälsi ennakoimattomia kustannuksia, kun sen aikana toteutettiin kaksi suurta muuttoa, jotka aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi opiston Lönnrotinkadun tiloissa jouduttiin tekemään tilamuutoksia, joihin ei ollut varauduttu talousarviossa. Palveluiden ostot jäivät kuitenkin kokonaisuutena hieman alle budjetin. Vuokrakulut olivat jotakuinkin talousarvion mukaiset. Opetustuntien määrää vähennettiin edelleen tavoitteellisesti, koska valtionosuuksia on supistettu.
 • johtamisen tukipalvelut tuotti palveluja kattavasti koko toimialansa tulosalueille. On osallistuttu aktiivisesti oppimisen ja opiskelun tuen sekä opiskeluhuollon kehittämiseen ja ohjaamiseen. "Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä"-hanke on jatkunut ja vuoden lopussa 2017 oli käynnissä 18 erillistä tuensiirtohanketta (toimijoina ESLI ry, MAHL ry, Digimi ry, Pelastakaa Lapset ry, ESTERY, MiKV, Mikkelin Työttömät ry, Mimosa ry, DeSavo ry, Mikkelin valokuvataide ry, Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry, Mikkelin Toimintakeskus ja Hattu ry).
   
 • varhaiskasvatus ja perusopetus kehittävät yhteistyössä mahdollisimman ehjää ja yhdensuuntaista kasvun ja oppimisen jatkumoa. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä toimintakulttuuria on uudistettu ja panostettu entistä enemmän pedagogiseen toimintaan mm. lastentarhanopettajien määrää lisäämällä eläköityneiden työntekijöiden tilalle. Avustajien määrää on lisätty sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa, koska lapsilla ja nuorilla on entistä vaativamman tuen tarvetta. Myös ammatillista täydennyskoulutusta on järjestetty mm. erilaisten oppijoiden kohtaamiseen, vertaissovitteluun, ict-taitojen edistämiseen ja erilaisiin opetusmenetelmiin. Lasten ja perheiden varhaista tukea ja oppilashuoltoa on kehitetty yhteistyössä Essoten kanssa ja kehittäminen jatkuu edelleen. Varhaiskasvatuksessa lasten määrän kasvun vuoksi on Launialan päiväkodin osapäiväinen lisäryhmä aloittanut lokakuussa 2017. Vuorohoidon lisääntyneen tarpeen vuoksi laajennettiin Orikon Helmen ja Naisvuoren päiväkotien aukioloaikaa. Varhaiskasvatukseen otettiin käyttöön palveluseteli 1.8.2016 alkaen, jonka avulla perhe voi hankkia päivähoitopalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Palveluseteli on nyt ollut käytössä koko vuoden ajan ja sen käyttö on tullut hieman ennakoitua kalliimmaksi. Useissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköissä ilmeni vakavia sisäilmaongelmia, jotka ovat edellyttäneet välittömiä toimenpiteitä.
   
 • lukiokoulutuksessa kehitettiin edelleen digipedagogiikkaa (osana mm. sähköiset ylioppilaskirjoitukset), uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön ja keväällä toteutettiin projektiviikko yhteistyössä kaupungissa toimivien toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulun ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi Mikkelin lukio on osallistunut opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokeilun kokeiluohjelmaan ja sekä Mikkelin lukio että Otavan Opiston nettilukio ovat olleet mukana lukiokoulutuksen kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio – Uskalla kokeilla –kehittämisohjelmassa. Mikkelin kaupunki haki Mikkelin lukiolle erityistä koulutustehtävää, urheilulinjaa, mutta ei sitä saanut. Lukiokoulutuksen uusi hallinto- ja johtamisjärjestelmä valmistui ja uusi tulosaluejohtaja aloitti 1.1.2018.
   
 • kansalaisopiston toiminta on seudullista ja perustuu paitsi tiiviiseen yhteistyöhön sivistystoimen muiden tulosalueiden ja kaupungin muiden toimialojen kanssa myös erilaisiin kumppanuuksiin muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten, kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Opisto toimii sivistystehtävänsä ohella merkittävänä hyvinvoinnin lisääjänä ja edistäjänä alueella. Vapaan sivistystyön koulutustehtävän ohella opisto harjoittaa myös palvelumyyntiä.
   
 • tavoitteiden seurantaan saatiin seuraavat tiedot
  • koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus: tavoite 7,5 – toteuma puuttuu
  • ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 – toteuma 7,2 %, tavoite: ammattikoululaiset 5,8 – toteuma 7,6 %, tavoite: lukiolaiset 5 – toteuma 8 %
  • vanhemmuuden puutetta %-osuus: ei mitattu Kouluterveyskyselyssä 2017
  • koulukiusattuna vähintään kerran viikossa %-osuus: tavoite: nollatoleranssi – toteuma 8-9 lk 6,6 %, ammattikoululaiset 3 %, lukiolaiset 1 %
  • humalajuominen, %-osuus: 8-9 lk toteuma:8,3 %, tavoite ammattikoululaiset 30 % - toteuma 29,2 %, tavoite lukiolaiset 20 % - toteuma 17,1%
  • tupakointi päivittäin, %-osuus: tavoite 8-9 lk:t 3 % - toteuma 10,3 %, tavoite ammattikoululaiset 32 % - toteuma 26,1 %, tavoite lukiolaiset 5 % - toteuma 2,6 %
  • kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet: tavoite 8-9 lk:t 5 % - toteuma 7,9 %, tavoite ammattikoululaiset 15 % - toteuma 19,6 %, tavoite lukiolaiset 8 % - toteuma 8,1 %
  • kirjaston käyttö tavoite 500 000 – toteuma 635 534 käyntiä
  • museoiden kävijät tavoite 30 000 – toteuma 38 491 kävijää
  • orkesterin kuulijamäärä tavoite 17 000 – toteuma 16 918 kuulijaa
  • uimahallikäynnit tavoite 230 000 – toteuma 148 829 käyntiä
  • teatterin kävijämäärät tavoite 55 000 – toteuma 37 586
    
 • Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite imagotutkimuksessa 4.sija – toteuma29. sija, tavoite Yleinen yritysilmasto 3,5 – toteumatieto puuttuu
 • asukkaiden koulutustaso, tutkinnon suorittaneiden %-osuus: tavoite 75 – toteumatieto puuttuu
 • koululaisten luontopäivien määrä/koululainen/vuosi: tavoite 3,5 – toteutunut
 • ekologinen jalanjälki: tavoite 5,5 – toteumatieto puuttuu
 • kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohde laskettuna: tavoite 75 – toteumatieto puuttuu
 • sisäilmaongelmaisten rakennusten määrä vähenee 20 %:iin – toteumatieto puuttuu

Kaupungin hallintosääntö ja sivistys- ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö ohjaavat lautakunnan alaista toimintaa ja päätöksentekoa. Lautakunnan alaisessa toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan ja toiminnan tavoitteita toteutetaan ja niitä seurataan säännöllisesti. Taloutta valvotaan ja seurataan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti ja siitä raportoidaan lautakunnalle kuukausittain. Taloudelliset vastuut on jaettu siten, että asiantarkastuksesta ja hyväksynnästä vastaavat eri henkilöt. Järjestely on toiminut hyvin. Suurimmat hankinnat on kilpailutettu hankintapalveluiden avulla, ja muissa hankinnoissa on noudatettu hankintasääntöä. Sopimukset ovat ajan tasalla, ja sopimusseuranta on järjestetty. Sopimuksia on noudatettu. Henkilökunnan rekrytoinnissa on noudatettu kaupungin voimassa olevia ohjeita. Lakien ja sääntöjen mukaista toimintaa on tarkasteltu normaalin päätöksenteon yhteydessä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset tulosalueet luovat edellytyksiä ja toteuttavat laadukasta yleissivistävää koulutusta sekä toimivat lasten, nuorten ja aikuisten elinikäisen kasvun ja oppimisen jatkumona.

Toimintakertomukseen on liitetty lautakunnan alaisten tulosalueiden talouden ja toiminnan toteumatiedot.

Liite Toimintakertomus 2017/Kasvatus- ja opetuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen liitteen mukaisena ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lautakunta oikeuttaa viranhaltijat tekemään mahdolliset muutokset toimintakertomukseen.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko
esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Tiina Viskari