Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Mikkelin kaupungin lausunto uuden varhaiskasvatuslain esitysluonnoksesta

MliDno-2018-433

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää osalta kaupungeista lausuntoa luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi. Mikkelille ei lausuntopyyntöä ole tullut, mutta lausunnon voivat antaa myös muut kaupungit.

Luonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi varhaiskasvatuslaki. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (36/1973) kumottaisiin. Lisäksi hallituksen esitykseen sisältyy mm. ehdotus perusopetuslain ja eräiden sosiaalitoimen lakien muuttamisesta, joissa tehdään varhaiskasvatuslain edellyttämät lakitekniset muutokset. Luonnos hallituksen esitykseksi sisältää luonnoksen varhaiskasvatusasetukseksi. lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2018.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön tai toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo@minedu.fi) tai postitse PL 29, 00023 Valtioneuvosto.

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 18.3.2018. Lausunto pyydetään jaottelemaan ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti jatkokäsittelyn helpottamiseksi. Kaikkiin kohtiin ei tarvitse antaa lausuntoa, mutta lausuntopyynnön lopussa pyydetään tiivistämään lausuntoon sisältyvä keskeisin sisältö lyhyesti sille varattuun vastauskenttään. Tämä sisältö julkaistaan yhteenvedossa opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivuilla.

Lausunnossa kommentoidaan lukuja: 2 Varhaiskasvatuksen järjestäminen, 3 Oikeus varhaiskasvatukseen, 6 Henkilöstö, kelpoisuusvaatimukset ja niiden siirtymäsäännökset sekä 13 Varhaiskasvatuksen tietovaranto ja sen käyttöönoton aikataulusta.

2 luku. Varhaiskasvatuksen järjestäminen:

Luonnoksessa (10 §) nähdään, että kohdassa ”Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä” on todella tärkeä asia nostettu esiin. Tällä tavoin on velvollisuus kiinnittää huomiota entistä enemmän ja sensitiivisemmin mahdollisiin kiusaamistilanteisiin mahdollisimman varhain. Lapsen edun näkökulmaa (4 §) on hyvä korostaa entistä enemmän varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä.

3 luku. Oikeus varhaiskasvatukseen:

Vuorohoidon tarkentaminen (13 §) nähdään selkeyttävänä täsmennyksenä vuorohoidon järjestämisen kannalta: ”Vuorohoitoa on järjestettävä lapselle, joka tarvitsee sitä huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.”.

6 luku. Henkilöstö, kelpoisuusvaatimukset ja niiden siirtymäsäännökset

Riittävä siirtymäaika on tärkeää, jotta varhaiskasvatuksen opettajiksi päteviä kasvatustieteen kandidaatteja saadaan koulutuksen kautta työelämään lisää. Uusi henkilöstörakenne huomioi monipuolisesti pienten lasten hoidon lisäksi hyvin pedagogisen näkökulman ja lisäksi sosiaalipedagogisen näkökulman lasten nykypäivän kasvatukseen liittyvänä.

13 luku. Varhaiskasvatuksen tietovaranto ja sen käyttöönoton aikataulusta

Kyseinen kohta on tärkeä uudistus yhdenmukaisten tietojen keruun ja saamisen näkökulmasta keskeisille viranomaisille (OKM, OPH, kunnat, AVI:t, Valvira, Kela, THL, Karvi, Tilastokeskus) päätöksenteon pohjaksi.

Tiivistelmä

Luonnoksessa (10 §) nähdään, että kohdassa ”Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä” on todella tärkeä asia nostettu esiin. Tällä tavoin on velvollisuus kiinnittää huomiota entistä enemmän ja sensitiivisemmin mahdollisiin kiusaamistilanteisiin mahdollisimman varhain. Lapsen edun näkökulmaa (4 §) on hyvä korostaa entistä enemmän varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä.

Vuorohoidon tarkentaminen (13 §) nähdään selkeyttävänä täsmennyksenä vuorohoidon järjestämisen kannalta.

Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa ja siirtymäsäännöksissä on huomioitava riittävä siirtymäaika, jotta varhaiskasvatuksen opettajiksi päteviä kasvatustieteen kandidaatteja saadaan koulutettua työelämään lisää. Uusi henkilöstörakenne huomioi monipuolisesti pienten lasten hoidon lisäksi hyvin pedagogisen näkökulman ja lisäksi sosiaalipedagogisen näkökulman lasten nykypäivän kasvatukseen liittyvänä.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto on tärkeä uudistus yhdenmukaisten tietojen keruun ja saamisen näkökulmasta keskeisille viranomaisille (OKM, OPH, kunnat, AVI:t, Valvira, Kela, THL, Karvi, Tilastokeskus) päätöksenteon pohjaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa edellä olevan lausunnon varhaiskasvatuslain esitysluonnoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Seija Manninen. Virpi Siekkinen, Pirjo Vartiainen