Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 21.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Mikkelin kaupungin peruskoululaisten maksuttomat joukkoliikennematkat

MliDno-2017-755

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki aloitti elokuussa 2017 kahden lukuvuoden mittaisen kokeilun, jossa Mikkelin peruskoululaisille tarjottiin oikeus maksuttomaan Waltti-liikenteen käyttöön. Lähtökohtaisesti kokeilun ennakoitiin lisäävän joukkoliikenteen matkustajia ja lisäävän matkustusta myös muilla kuin koulumatkoilla. Järjestelyn ajateltiin myös lisäävän joukkoliikennemyönteisyyttä, kannustavan perheitä ja lapsia bussimatkustamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä mahdollisesti vähentävän koulujen ympäristön saattoliikennettä. Kokeilun piiriin kuuluu noin 5000 peruskoulun oppilasta. Vaikutukset heijastuvat koululaisten lisäksi myös heidän perheisiinsä. Siten voidaan sanoa, että kokeilun vaikutuspiirissä on merkittävä osa Mikkelin kaupungin asukkaista.

Kaksivuotinen kokeilu päättyy kevätlukukauteen 2019 (lukuvuoden alkaessa käyttöön otetut Waltti-kortit toimivat myös kesän 2019 ajan). Kokeilua on analysoitu talvella 2019, ja siitä on kertynyt alla esitettyjä huomioita. Aikaisempina vuosina muutokset ovat olleet jatkuvia, ja siksi tulkintojen tekeminen yksiselitteisesti on haasteellista. Alla olevat tulkinnat perustuvat Kyytineuvon tekemiin selvityksiin, ja tulkintojen perusteet on pyritty tuomaan tekstissä esiin.

Matkustusmäärien muutos

Waltti-liikenteen matkustusmäärät ovat lisääntyneet merkittävästi. Vuositasolla tarkasteltuna matkustusmäärät ovat kasvaneet noin 30 % verrattuna kokeilua edeltävään aikaan. Tarkasteluaikana ei ole tapahtunut muita merkittäviä muutoksia, joten kasvun voidaan katsoa johtuvan kokonaisuudessaan kokeilusta. Kesäkuukausina matkustusmäärien kasvu on ollut maltillista, mutta huonoimpien keliolosuhteiden aikaan kasvua on kuukausitasolla ollut jopa yli 50 %. Viidestä tuhannesta koululaiskortista on aktiivisessa käytössä noin 3000. Mikkelin kaupungin Waltti-liikenteessä tehdään talviaikaan viikoittain noin 27 000 matkaa, ja näistä 45 % tehdään koululaisten Waltti-kortilla (tarkastelukuukausi 2/2019).

Kritiikki

Kritiikkiä kokeilua kohtaan on aiheuttanut huoli siitä, että lasten arkiliikunta vähenee kun lapset käyttävät bussia kävelyn tai pyöräilyn sijaan. Tehdyn kyselyn tulokset eivät tue tätä näkemystä. Useat näkevät asian siten, että bussia käytettäessä lapset kävelevät ainakin matkat pysäkille/pysäkiltä, kun taas aiemmin on turvauduttu enemmän vanhempien järjestämään ovelta ovelle kuljetukseen. Toinen kritiikin aihe oli mahdollisen häiriökäyttäytymisen lisääntyminen busseissa. Alkuvaiheessa oli havaittavissa roskaamista ja meluamista, kun autot täyttyivät koululaisista, mutta alkuvaiheen asiaan puuttumisen jälkeen nämä ilmiöt ovat olleet satunnaisia. Matkustusmäärien kasvu ajoittuu koulujen alku- ja päättymisajankohtiin, ja tämä on aiheuttanut bussien ruuhkautumista kyseisinä aikoina tietyillä alueilla. Näihin ajankohtiin on ollut tarpeellista ottaa lisäautoja ja lisävuoroja, jotka ovat aiheuttaneet tuntuvia lisäkustannuksia Mikkelin kaupungin joukkoliikenteelle. Kustannusvaikutuksista tarkemmin edempänä. 

Kysely kohderyhmälle

Oppilaille ja heidän huoltajilleen suunnattu kysely osoitti, että kohderyhmän mielestä kokeilu on ollut varsin onnistunut ja palvelun toivotaan jatkuvan. Kyselyn tuloksista tehty yhteenveto esitellään kokouksessa.

Mikkelin koulujen näkökulma

Maksuttoman Waltti-liikenteen ajateltiin vähentävän koulujen tarvetta erillisille tilausajoille opetukseen liittyvissä kuljetustarpeissa. Koulujen käyttämät tilausajopalvelut eivät kuitenkaan merkittävästi vähentyneet kokeilun myötä. Useat koulut haja-asutusalueella eivät voi tätä mahdollisuutta hyödyntää, sillä kaikilla alueilla ei päiväaikaan ole liikennepalveluja tarjolla. Tulevaisuudessa kouluja tulisi vielä aiempaa aktiivisemmin ohjata tilausajojen vähentämiseen. Joka tapauksessa maksuttomuus on otettu kouluilla vastaan positiivisena asiana, sillä se tarjoaa kouluille aiempaa laajemmat liikkumismahdollisuudet, eli liikkuminen eri kohteisiin on joiltain kouluilta saadun palautteen mukaan kokonaisuudessaan hieman lisääntynyt.  

Taloudelliset vaikutukset

a. perusopetukselle

Taloudelliset vaikutukset perusopetukseen: ennen kokeilua perusopetuksen vuotuiset kustannukset joukkoliikenteessä toteutetuista lakisääteisistä koulukuljetuksista olivat noin 150 000 - 200 000 euroa/vuosi. Kokeilun aikana perusopetus on kompensoinut lipputulojen menetystä joukkoliikenteelle 120 000 euroa/vuosi. Waltti-kokeilulla ei ollut vaikutusta tilausajona toteutettujen koulukuljetusten vuosikustannuksiin.

b. Mikkelin kaupungille

Koululaiskortilla on tehty matkoja noin 500 000 (v. 2018), ja yhden matkan menetetyksi lipputuloksi on laskettu 1,5 euroa. Näin ollen kaikkien maksuttomien matkojen määrä muutettuna lipputuloiksi tarkoittaa noin 750 000 euroa vuodessa. On kuitenkin huomattava, että aikaisempiin vuosiin perustuvan arvion mukaan tästä summasta noin 150 000 - 200 000 euron osuuden voidaan sanoa koostuvan sellaisten oppilaiden koulumatkoista, joilla on lakisääteinen oikeus kaupungin järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen. Näin ollen muiden kuin koulukuljetusoikeuden omaavien oppilaiden osuus, sekä ilta- ja viikonloppukäytön osuus kokonaissummasta arvioidaan olevan noin 550 000 – 600 000 euroa. Sen lisäksi menetettyjä lipputuloja arvioitaessa on hyvä myös tiedostaa, että maksuttomuuden ansiosta vuosittaisissa matkustusmäärissä tapahtui noin 30 prosentin kasvu, ja matkamäärinä se tarkoittaa 250 000 maksuttomuuden aiheuttamaa lisämatkaa. 250 000 matkaa laskettuna 1,5 euron lippuhinnalla tarkoittaa 375 000 euron osuutta menetetystä lipputulosta. Tätä osuutta ei voi yksiselitteisesti sanoa menetetyksi lipputuloksi, sillä ilman maksutonta Waltti-liikennettä näitä matkoja ei oletettavasti olisi tehty. Edellä mainituin perustein voidaan laskea todelliseksi lipputulojen menetykseksi 175 000 – 225 000 euroa vuodessa.

Ruuhka-aikojen kysyntäpiikkien aiheuttama lisäkaluston tarve aiheutti joukkoliikenteelle noin 160 000 euron lisäkustannukset talvikaudella 11/2017-3/2018. Kustannukset koostuivat talvikuukausien aikana Tupala-Lähemäki-Peitsari -alueen, sekä Tuppuralan alueen runsaista matkustajamääristä. Talvi 2017-2018 oli kelien osalta ns. normaali talvi, joten matkustuskäyttäytymisen ja sen aiheuttamisen lisäkustannusten voidaan olettaa olevan verrattavissa muihinkin talvikausiin. Menetettyjen lipputulojen ja lisäkaluston yhteenlaskettu vaikutus Mikkelin kaupungin talouteen arvioidaan edellisiin lukuihin perustuen olevan noin 335 000 - 385 000 euroa vuodessa.

Vaikutukset joukkoliikenteen/koulukuljetusten työhön

Maksuton Waltti-liikenne nostaa lukuvuoden alkuun kohdistuvaa valmistelutyötä.  Koululaisten kortteja ei kerätä pois, mutta kaikille noin 5000 kortille tehdään uuden matkustuskauden taustapäivitys kesä-heinäkuun aikana. Uusille ekaluokkalaisille tehdään kesän aikana noin 550 korttia kaupungin asiakaspalvelussa ja organisoidaan jakelupisteet sekä jakelu kouluille. Koululaisten korttinumero- ja tietolistoja pidetään yllä uusittaessa kortteja, jotta oppilaslistojen päivitystiedot pysyvät ajan tasalla koko ajan. Aikaisemmin koululaiskortit määritettiin kerralla koululaiselle toimimaan vain koulupäivisin. Nykyinen peruskoululaisten korttijärjestelmä kuormittaa asiointipisteen työmäärää.

Pitkän tähtäimen ajattelulla

Koululaisille maksuton Waltti-liikenne edesauttaa lapsia ja nuoria omaksumaan jo varhaisessa vaiheessa joukkoliikenteen käytön. Tällä on merkittävä asenteellinen vaikutus, kun ajatellaan ekologisesti kestävää tulevaisuutta ja yksityisautoilun vähentämistä. Joukkoliikennemyönteisyys, ekologisuus, kasvavat käyttäjämäärät antavat perusteen kehittää tulevaisuuden joukkoliikennepalveluita entisestään. Mikäli koululaisille maksuton Waltti-liikenne jatkuu, tulee se tulevaisuudessa huomioida palvelutason parantamisella kasvaneista matkustusmääristä johtuen. Samoin täytyy tiedostaa tarpeet lippu- ja maksujärjestelmän kehittämiseen sekä korostaa kotien vastuuta lasten ja nuorten opastamisessa hyviin matkustus- ja käyttäytymissääntöihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että kokeiluna aloitettua peruskoululaisille tarjottua maksutonta Waltti-korttikäytäntöä jatketaan edelleen siten, että perusopetus kompensoi lipputulojen menetystä joukkoliikenteelle 120 000 euroa/vuosi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.