Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen organisaatio 1.1.2018 alkaen

MliDno-2017-1442

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2016 § 135 hyväksynyt hallintorakenneuudistuksen poliittis-hallinnollisen rakenteen, jonka muutokset tulivat voimaan 1.6.2017. Nämä linjaukset hyväksyttiin myös uuden henkilöstöorganisaation muodostamisen keskeisiksi periaatteiksi. Mikkelin kaupungin organisaatiossa kunnan toiminta ja palvelut organisoituivat 1.6.2017 alkaen kolmeen palvelualueeseen: sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue sekä konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualue.

Organisaatiouudistuksen valmistelua ja toteutusta ohjasi kaupunginhallituksen nimeämä ohjausryhmä, jossa oli poliittinen edustus. Ohjausryhmä on kokoontunut valmistelemaan organisaatiouudistusta viisi kertaa kevään 2017 aikana. Ohjausryhmä hyväksyi työn tuloksena organisoitumiselle mallin ja periaatteen palvelualueen johtamisjärjestelmästä. Asia käsiteltiin YT-neuvottelukunnassa 2.5.2017.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejaosta sekä määrittelee tulosalueet hyväksyessään kaupungin talousarvion. Tulosalueet voidaan jakaa toimielimen (lautakunnan) omalla päätöksellä eritasoisiin tulosyksiköihin.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.5.2017 päättänyt Mikkelin kaupungin palvelurakenneuudistuksesta. Tässä yhteydessä päätettiin myös tulosaluejaosta. Uusille lautakunnille jäi päätösvalta tulosyksikkötasosta.

Sivistystoimiala on uudistuksessa organisoitu sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueeksi. Palvelualueen toiminta jakaantuu kahden lautakunnan alle. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alla toimivat seuraavat tulosalueet: varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut -tulosalue ja lukiokoulutus, toisen asteen ja korkeakouluyhteistyö -tulosalue. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alla toimivat seuraavat tulosalueet: elinikäinen oppiminen ja osallisuus -tulosalue, liikunta ja nuoriso -tulosalue sekä taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalue. Tulosalueet jakaantuvat tulosyksiköiksi, joihin sijoittuvat palvelualueen palvelut ja resurssit (henkilöstö ja taloudelliset resurssit).
 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalueella on varhaiskasvatuksen tulosyksiköt (esim. päiväkodit) ja perusopetuksen tulosyksiköt (peruskoulut). Lukiokoulutus, toisen asteen ja korkeakouluyhteistyö -tulosalueella tulosyksikköinä ovat lukiot. Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueella on seuraavat tulosyksiköt: kansalaisopisto ja kirjasto. Liikunta ja nuoriso -tulosalueella on seuraavat tulosyksiköt: liikuntapalvelut ja nuorisotyö. Taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalueella on seuraavat tulosyksiköt: yleiset kulttuuripalvelut, museot ja kaupunginorkesteri.

Tulosyksikkörakenteen hyväksymisen jälkeen uudistetaan sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö vastaamaan palvelualueen organisaatiota 1.1.2018 alkaen. Syksyllä 2017 nimetään nyt vahvistettavan organisaation mukaisesti uusien tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehet, joten nimeämiseen johtava henkilöstön kuuleminen käynnistetään. Toimintasääntö päivitetään kuitenkin tässä vaiheessa vanhan organisaatiorakenteen mukaisena kuluvan vuoden loppuun saakka vastamaan hallintosäännössä tapahtuneita ja 1.6.2017 voimaan tulleita muutoksia.

Sivistysjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Liite Organisaatio 1.1.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen tulosalueiden tulosyksikköjako toteutetaan liitetiedostossa esitetyn mallin mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 1.1.2018 lukien.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivsityksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset yksiköt

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.