Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö

MliDno-2017-1433

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2016 § 135 hyväksynyt hallintorakenneuudistuksen poliittis-hallinnollisen rakenteen, jonka muutokset tulivat voimaan 1.6.2017 ja samalla hyväksyi tarvittavat hallintosäännön muutokset samasta ajankohdasta alkaen. Edelleen kaupungivaltuusto hyväksyi 22.5.2017 § 41 hallintosääntöön päivityksiä ja korjauksia, jotka tulivat voimaan 1.6.2017. Uusi henkilöstöorganisaatio muodostetaan samojen linjausten pohjalta.

Kaupunginvaltuusto päätti tulosalueista kokouksessaan 22.5.2017. Valtuusto päätti, että henkilöstöorganisaatiouudistus ja tulosaluejako toteutetaan uuden mallin mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 1.1.2018 lukien.

Mikkelin kaupungin organisaatiossa kunnan toiminta ja palvelut organisoidaan 1.6.2017 alkaen kolmeen palvelualueeseen: sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue sekä konsernipalveluiden palvelualue. Palvelualueet jakautuvat tulosalueisiin ja tulosalueet tulosyksiköihin.  Tulosyksiköistä päättävät palvelualueiden uudet lautakunnat, joiden toimikausi käynnistyy kesäkuussa. Kullekin palvelualueelle laaditaan toimintasäännöt, joissa määrätään viranhaltijoiden toimivallasta. Toimintasäännöt hyväksytään niissä lautakunnissa ja muissa toimielimissä, joille kuuluvaa toimivaltaa toimintasäännöissä delegoidaan viranhaltijatasolle.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle on laadittu liitteenä oleva toimintasääntö. Tavoitteena on ollut delegoida päätösvaltaa viranhaltijoille niissä tapauksissa, joissa se on perusteltua ja mahdollista. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen alla toimii 1.1.2018 alkaen kaksi lautakuntaa: kasvatus- ja opetuslautakunta ja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudessa toimii varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut -tulosalue sekä lukiokoulutus, toisen asteen ja korkeakouluyhteistyö -tulosalue sekä Otavan Opiston liikelaitos. Entisen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tehtävät sekä kansalaisopisto siirtyvät hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, jonka alaisuuteen konsernipalveluista siirtyvät myös aluejohtokunnat. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisuudessa toimivat elinikäinen oppiminen ja osallisuus -tulosalue (kansalaisopisto ja kirjastopalvelut), liikunta ja nuoriso -tulosalue (liikuntapalvelut ja nuorisotyö) sekä taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalue (yleiset kulttuuripalvelut, museopalvelut ja kaupunginorkesteri).

Koska uusi tulosalue- ja tulosyksikköjako tulee voimaa vasta vuoden 2018 alusta, on nyt päätettävässä toimintasäännössä viranhaltijoiden toimivalta päivitetty ja esitetty nykyisen jaon pohjalta. Kun uusi tulosyksikköjako sekä viranhaltijoiden virkanimikkeet sijoituspaikkoineen on päätetty, päivitetään myös toimintasääntö vastaamaan tätä.

Liiteet Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö 22.6.2017 ja Organisaatio 1.6.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevassa muodossa ja määrää, että uutta toimintasääntöä noudatetaan 22.6.2017 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset yksiköt

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.