Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kumppanuussopimus ”Minä uskallan – hyvinvointitaidoilla tulevaisuuteen”-hanke/Etelä-Savon Liikunta ry

MliDno-2017-1441

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Minä uskallan – hyvinvointitaidoilla tulevaisuuteen –hanke on Etelä-Savon Liikunta ry:n hallinnoima hanke, jossa kumppaneina ovat Mikkelin kaupunki (Mikkelin peruskoulu, luokat 7 – 10 ja Mikkelin lukio), Etelä-Savon Koulutus Oy (Etelä-Savon ammattiopisto) ja Mikkelin Teatteri.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2017 – 31.7.2019 ja sen kokonaiskustannukset ovat 130 000 €. Mikkelin kaupungin omarahoitusosuus on yhteensä 6 500 € (2017 1 400 €, 2018 3 200 € ja 2019 1 900 €). Omarahoitusosuus katetaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen määrärahoista (50 % ja 50 %).

Nuorille on tärkeää selviytyä opiskelusta ja saada eväät työelämään. On joukko opiskelijoita, joilla on vaikeuksia elämänhallintatilanteissa, nuoret tarvitsevat tukea itsetunnon vahvistamiselle ja joka kolmas mikkeliläinen alle 35-vuotias kokee terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi.

Hankkeen tavoitteena on löytää erilaisia toimintamalleja, joilla jokaisen oppijan itsetunto kehittyy ja itsetuntemus vahvistuu terveellä tavalla jo yläkoulussa ja siten ehkäistään mahdollisimman tehokkaasti nivelvaiheen koulupudokkaat ja toisen asteen keskeyttämiset.

Kohderyhmänä ovat ESEDU:n, Mikkelin lukioiden sekä Mikkelin perusopetuksen 8-10 luokat (painottuen nivelvaiheen tukemiseen) opettajineen. Hankkeen keskeiset toimijat ovat Mikkelin Teatteri ja ESLi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Mikkeli kaupungin perusopetus ja lukiokoulutus osallistuvat ”Minä uskallan - hyvinvointitaidoilla tulevaisuuteen” -hankkeeseen vuosina 2017 - 2019. Mikkelin kaupungin omarahoitusosuus katetaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen määrärahoista.

Lisäksi lautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

ESLi ry/Heino Lipsanen ja Anna Parta, yleishallintotiimi/Arja Tuukkanen, Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Aila Marjamaa, talouspalvelut/Aija Kuuppo

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi