Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Yksityisten päiväkotien palvelusetelin enimmäisarvon korotus 1.1.2021 alkaen

MliDno-2020-600

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Yksityisten päiväkotien palvelusetelin arvoa tarkistetaan parillisina vuosina. Palvelusetelin arvon ohjeellisena tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalvelujen ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Indeksi muodostuu siten, että sosiaalipalvelujen ansiotason vaikutus on 70 % ja elinkustannusindeksin vaikutus 30 %. Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia tilastokeskuksen indeksejä.

Tarkistuslaskennassa vertailuindekseinä on käytetty joulukuun 2017 ja helmikuun 2019 pisteluvut. Tiedossa on 17.1.2020 sosiaalipalvelujen ansiotasoindeksi lokakuulta 2019 ja elinkustannusindeksi joulukuulta 2019. (Liite: Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelin indeksitarkistus)

Indeksitarkistuksen mukainen palvelusetelin enimmäisarvon korotus on 31,68 euroa (32 euroa).

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta, jossa säädetään mm. päiväkodin henkilöstön mitoituksesta, muuttuu elokuun alusta 2020 alkaen yli kolmevuotiaiden kokopäiväisen varhaiskasvatuksen osalta. Tällä hetkellä mitoitus on 1 kasvatushenkilö / 8 lasta ja elokuussa 1 kasvatushenkilö / 7 lasta.

Indeksikorotuksen lisäksi ryhmäkoon pienentymisestä johtuvaa korotusta mietittiin ja vertailtiin muiden kaupunkien palvelusetelin arvoja. Väkiluvultaan suunnilleen Mikkelin kokoisissa Porvoossa, Kotkassa ja Joensuussa setelin arvo on 813 €/lapsi.

Päädyttiin esittämään indeksikorotuksen 32 euron lisäksi 11 euron korotusta ryhmäkoon pienentymiseen liittyen (yhteensä 43 euroa). Uusi palvelusetelin arvo olisi 815 euroa (772 € + 43 €).

Alle 3 -vuotiaan kertoimessa huomioitiin indeksikorotus. Ryhmäkoon pienennys ei koske alle 3 -vuotiaita lapsia. Alle 3 -vuotiaan kertoimeksi tulisi 1,46 (kerroin on tällä hetkellä 1,5), jolloin korotus olisi 31,9 euroa/lapsi.

Yksityisten palveluntuottajien kanssa korotuksista on käyty keskustelu 3.3.2020.

 

 

 

Kustannusvaikutukset vuodelle 2021

Lapsen ikä Lapsimäärä (5.3.2020 tilanne) Kerroin €/lapsi/kk €/v
Alle 3 v. 150 1,46 31,90 57 420
3-5 v. 334 1,00 43,00 172 344
Esiop. täydennys 103 0,50 21,50 26 574
Yhteensä 587     256 338

 

Indeksikorotuksesta ja lapsiryhmäkoon pienentymisestä johtuvasta palvelusetelin arvon korotuksesta aiheutuu kustannusvaikutuksia vuoden 2021 talousarvioon noin 260 000 euroa 5.3.2020 yksityisten päiväkotien 587 lapsimäärän mukaan.           

Vuoden 2021 alusta voimaan tulevaan palvelusetelikäsikirjaan tulee muutoksia edellä kerrottujen laskelmien mukaisesti. Muutoksia tulee myös siltä osin kuin käsikirjassa on mainittu Miksei Oy, koska sopimus tulee päättymään tänä vuonna.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää yksityisten päiväkotien palvelusetelin enimmäisarvoksi 1.1.2021 alkaen 815 euroa/lapsi ja alle 3 -vuotiaan palvelusetelin kertoimeksi 1,46.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Eero Aho esitti Ville Tapio Ronkasen kannattamana, että asia jätetään uudelleen valmisteluun.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Eero Aho on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Eero Ahon ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) "kyllä"-ääntä (Petri Tikkanen, Juha Hakkarainen ja Jenni Kolmisoppi), kuusi (6) "ei"-ääntä (Janne Strengell, Eero Aho, Vesa Nessling, Ville Tapio Ronkanen, Heidi Särkkä ja Taina Harmoinen).

Puheenjohtaja totesi, että Eero Ahon esitys on äänestetty lautakunnan päätökseksi.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Leila Korhonen, Pirjo Vartiainen, Susanna Koistinen, Sirpa Laaksonen ja Päivi Kuva, yksityiset päiväkodit/Kyyhkylä, Marski, Pirtti (Moisio), Muksula, Sävelpolku, Sirius, Enkku, Huiskilo, Lippulaiva, Rölli (Naavametsä, Viljonkka) ja Huusharju

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.