Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Yksityisten päiväkotien palvelusetelikäsikirjan päivitys

MliDno-2018-1729

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Yksityisten päiväkotien Varhaiskasvatuksen palvelusetelikäsikirjan kappaleessa 4 todetaan, että palvelusetelin enimmäisarvo hyväksytään Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Palvelusetelin arvoa tarkistetaan indeksin mukaan aina parillisena vuonna 28.2. mennessä. Tällöin uusi indeksillä tarkistettu setelin arvo otetaan käyttöön saman vuoden elokuun 1. päivä. Palvelusetelin enimmäisarvon ohjeellisena tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Indeksissä sosiaalipalveluiden ansiotason vaikutus on 70 % ja elinkustannusindeksin vaikutus 30 %. Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia Tilastokeskuksen indeksejä. Laskennan tuloksena saatu arvonkorotusesitysprosentti pyöristetään aina kahden (2) desimaalin tarkkuuteen. Mikäli palvelusetelin arvoon on indeksikorotuksen lisäksi tehtävä muutoksia (esim. palvelutarpeiden muuttumisen takia) käydään niistä Mikkelin kaupungin ja palveluntuottajien kanssa erilliset neuvottelut. Neuvottelutulos tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi.

Edellä kerrotun kappaleen tekstiä on muokattu juohevammaksi ja muutettu mm. siten, että palvelusetelin tarkistus tehtäisiin helmikuun sijasta maaliskuun loppuun mennessä. Lisäksi tekstiin on tullut muutos, että mahdollinen muuttunut arvo otettaisiin käyttöön elokuun ensimmäisen päivän sijasta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien, jotta mahdollinen arvon muutoksesta johtuva kustannusvaraus pystyttäisiin huomioimaan seuraavan vuoden talousarviossa.

Muutettu teksti:

4  PALVELUSETELIN ARVO JA PALVELUSETELIPALVELUN HINNOITTELU

Yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo hyväksytään Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Mikäli palvelusetelin arvoa muutetaan, käydään siitä kaupungin ja palveluntuottajien kanssa erillinen neuvottelu. Palvelusetelin arvon ohjeellisena tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalvelujen ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Indeksi muodostuu siten, että sosiaalipalvelujen ansiotason vaikutus on 70 % ja elinkustannusindeksin vaikutus 30 %. Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia tilastokeskuksen indeksejä. Palvelusetelin arvoa tarkistetaan parillisina vuosina maaliskuun loppuun mennessä. Palvelusetelin arvo tuodaan päätettäväksi lautakuntaan ja mahdollinen muuttunut arvo otetaan käyttöön seuraavan kalenterivuoden alusta.

Muilta osin käsikirjan tekstiä on päivitetty siten, että mm. kappaleen 4.1 ”Palvelusetelituotteet” kohtaan ”Korotettu palveluseteli” lauseen loppuun: ”Alle 3-vuotiaan lapsen vaativan kroonisen sairauden perusteella kerroin on 1,5.” - on lisätty: ”toimintavuodeksi kerrallaan”. Lisäksi on tarkennettu, että tulorekisteriä ei voida käyttää yksityisten palveluntuottajien asiakkaiden palkkatietojen tarkastelussa. Kappaletta 5 ”Palveluntuottajien hyväksymisen edellytykset”, on mm. palveluntuottajan kuntaan tehtävään ilmoitukseen liittyviä asioita tarkennettu. Samoin kappaleita 5.1 ”Palveluntuottajaa koskevat yleiset vaatimukset” ja 5.2 ”Henkilöstö ja osaaminen” on tarkennettu ja muokattu. Arvonlisäverolakia on päivitetty ja kappale 8.2 ”Arvonlisäverotus” on muutettu sen mukaan. Myös muihin lakeihin liittyviä päivityksiä on tehty, kuten esimerkiksi sosiaalihuollon osalta kappaleeseen 9.2 ”Muistutukset, kantelut, vahinkoilmoitukset ja asiakasvalitukset”.

Palvelusetelikäsikirjaan liittyvistä muutoksista on käyty keskustelu yksityisten palveluntuottajien kanssa 3.3.2020.

Tekstiosaltaan päivitetty palvelusetelikäsikirja 2020 on tarkoitus ottaa käyttöön heti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että päivitetty yksityisten päiväkotien palvelusetelikäsikirja 2020 otetaan käyttöön heti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkistetaan kokouksessa.

Päätös

Merkitään, että puheenjohtaja avasi tämän pykälän aikana keskustelun myös pykälästä 33. Pykälistä 32 ja 33 tehdään kuitenkin omat päätökset

Asiasta käydyn keskustelun aikana Eero Aho esitti Ville Tapio Ronkasen kannattamana, että asia jätetään uudelleen valmisteluun.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Eero Aho on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Eero Ahon ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) "kyllä"-ääntä (Petri Tikkanen, Juha Hakkarainen ja Jenni Kolmisoppi), kuusi (6) "ei"-ääntä (Janne Strengell, Eero Aho, Vesa Nessling, Ville Tapio Ronkanen, Heidi Särkkä ja Taina Harmoinen).

Puheenjohtaja totesi, että Eero Ahon esitys on äänestetty lautakunnan päätökseksi.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Pirjo Vartiainen, Leila Korhonen, Pirkko Tyrväinen, Susanna Koistinen, Sirpa Laaksonen ja Päivi Kuva, yksityiset päiväkodit/Kyyhkylä, Marski, Pirtti (Moisio), Muksula, Sävelpolku, Sirius, Enkku, Huiskilo, Lippulaiva, Rölli (Naavametsä, Viljonkka) ja Huusharju

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.