Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Esitys ryhmäperhepäiväkoti Ompun lakkauttamisesta

MliDno-2020-601

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston päätöksen 18.6.2018 § 71 mukaan 7.5.2018 Kaupunkirakenneselvityksen Ykköskorin keinoissa yhtenä kohtana on ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen ja lasten sijoittaminen päiväkoteihin.

Ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen on liitetty uusien päiväkotien valmistumisiin, mutta ryhmäperhepäiväkoti Ompun lähelle ei ole tulossa kunnallista päiväkotia, joten tarkkaa aikataulua lakkauttamisesta ei ole Kaupunkirakenneselvitykseen kirjattu. 

Ompussa on 12 lasta, joista neljä on siirtymässä syksyllä 2020 esikouluun Sairilaan. Näinkin monen lapsen siirtyessä Ompusta pois, ajateltiin olevan sopiva hetki esittää yksikön lakkauttamista. Uusia lapsia on kuitenkin ilmennyt hakemaan Omppuun syksystä.

Vanhemmille pidettiin kuulemistilaisuus 13.2.2020. Samana päivänä oli myös työntekijöiden YT- lain mukainen kuuleminen. Vanhempien kuulemistilaisuudesta kirjoitettu muistio on liitteenä. Lisäksi vanhemmat järjestivät toisen tilaisuuden 2.3.2020.

Kuulemistilaisuudessa vanhemmille kerrottiin, että heidän kannattaa jo varoilta hakea sisäistä siirtoa haluamaansa varhaiskasvatusyksikköön, vaikka asian käsittely on vielä kesken, eikä päätöksestä ole tietoa.

Asiasta on tehty lapsivaikutusten arviointi, joka on liitteenä.

Kuulemistilaisuudessa pyydettiin ryhmäperhepäiväkoti Ompun tarkempia kustannuksia.

Vuoden 2019 ryhmäperhepäiväkoti Ompun kustannukset:

  Euroa
Henkilöstökulut -130 427,47
Palvelujen ostot -29 437,03
Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 642,13
Vuokrat -7 725,32
Muut toimintakulut 790,78
Toimintakulut yhteensä -170 441,17

 

Ryhmäperhepäiväkoti Ompussa vuosikustannus vuonna 2019 oli 14 203 €/lapsi. Vastaava vuosikustannus päiväkodissa oli 11 686 €/lapsi. Kustannusten erotus on 2 517 €/lapsi, jolloin kustannukset ovat 12 lapsen osalta Ompussa 30 204 € vuodessa enemmän kuin päiväkodissa.

Kaupunkirakenneselvityksen Ykköskorin keinot taulukon mukaan ryhmisten lakkauttamisesta ja lasten päiväkotiin siirtymisestä johtuen on varhaiskasvatuksen talousarviosta kuluvalta vuodelta leikattu 150 000 euroa.

Työntekijät ovat kertoneet halukkuudestaan siirtyä eri tehtäviin. Heidän tehtävänsä tarkentuvat myöhemmin keväällä 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Omppu lakkautetaan 19.6.2020 alkaen.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoukseen 19.3.2020 on toimitettu seuraava adressi ryhmäperhepäiväkoti Ompun lakkauttamisesta:

"Adressi Omppu- ryhmäpäiväkodin jatkumisen puolesta (Omppu, Kuopiontie 110A, Rahula) Me allekirjoittaneet haluamme säilyttää Omppu ryhmäperhepäivähoidon Rahulassa.  Ompun sijainti on täydellinen, hoito laadukasta. Täällä lapset saa viettää rauhalista "maaseudun" lapsuutta. Lisäksi Omppu on tarpeellinen, koska Rahulan kylä kasvaa jatkuvasti, lapsiperheitä on muuttanut ja muuttaa alueelle jatkuvasti lisää. Ompulla on tulevaisuus! Adressi toimitetaan 19.3.2020 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoukseen nähtäväksi. Kaupunginhallituksen nähtäväksi, sekä 27.4.2020 Kaupunginvaltuuston kokoukseen. Adressissa 244 nimeä alueen asukkaita, henkilöitä, joita asia koskettaa. Toivomme kannatuksen huomioimista Ompun kohtaloa miettiessänne. Kiitos"

Asiasta käydyn keskustelun aikana tuli kaksi (2) esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa esitystä. Juha Hakkarainen esitti Petri Tikkasen kannattamana, että ryhmäperhepäiväkoti Omppua ei lakkauteta. Ville Tapio Ronkanen esitti asian jättämistä uudelleen valmisteluun. Tehtyä ehdotusta ei kannattanut kukaan, joten se raukesi.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Juha Hakkarainen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Juha Hakkaraisen ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) "kyllä"-ääntä (Jenni Kolmisoppi, Eero Aho ja Vesa Nessling), viisi (5) "ei"-ääntä (Ville Tapio Ronkanen, Heidi Särkkä, Petri Tikkanen, Juha Hakkarainen ja Taina Harmoinen). yksi (1) äänesti tyhjää (Janne Strengell)

Puheenjohtaja totesi, että Juha Hakkaraisen esitys on äänestetty lautakunnan päätökseksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Heidi Juuti ja Pirjo Vartiainen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.