Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmien yhteenveto lukuvuodelta 2015-2016

MliDno-2015-2331

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittainen opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta jatyöajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille em. suunnitelmien keskeisistä asioista.

Sivistystoimen toimintasäännön kohdan 5.2.1.1 mukaan kasvatus- ja opetusjohtaja hyväksyy perusopetuksen koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja niihin perustuvat lukuvuosittaiset suunnitelmat.

Lukuvuosisuunnitelmissa asetetaan kunkin lukuvuoden toiminnalle tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi on osa perusopetuksen ylläpitäjäarviointia. Tänä lukuvuonna erityisenä kehittämisen ja arvioinnin painopistealueina ovat
1. opetussuunnitelmatyö
2. turvallisuus
3. nivelvaiheiden yhteistyö

Yhteenvedot saatetaan tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnalle.

Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmien yhteenveto 2015 - 2016 liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.