Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Mikkelin kaupungin talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 - 2019, valtuuston päätös/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2015-1870

Valmistelija

  • Paula Sihvonen, talouspäällikkö, Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunginhallituksen 6/2015 antamaan talousarvioraamiin tehdään seuraavat muutokset
- valtionosuuksiin lisätään 1 miljoona euroa
- eläköitymiset hyödynnetään 70 %:sti (säästötavoite yhteensä 2,45 miljoonaa
  euroa)
- perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiosta saatava
  synergiahyöty on 1,7 miljoonaa euroa
- lukiokoulutusta tehostaan 0,1 miljoonaa euroa
- sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta hakee talousarvioesityksensä
  lisäksi toiminnastaan säästöjä (1,5 miljoonaa euroa)
- toimintakuluja leikataan (yhteensä 1,7 miljoonaa euroa)
- toimintatuottoja kasvatetaan koko kaupungin osalta (1 miljoonaa euroa).

Eläköitymisen säästötavoite ja toimintakulujen leikkaustavoite on jaettu toimialoille henkilöstömäärän ja muiden toimintakulujen suhteessa.

Sivistystoimessa toimialan säästötavoite (eläköitymisten säästötavoite 927.206 euroa) ja muiden toimikulujen säästötavoite (333.600 euroa) on jaettu kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kesken henkilöstömäärän ja muiden toimintakulujen suhteessa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden eläköitymisten säästötavoite on 814.773 euroa ja muihin toimintakuluihin osoitettiin aluksi (kaupunginjohtajan talousarvioesitys) 281.533 euron säästötavoite. Muiden toimintakulujen vähennys poistui kaupunginhallituksen esitettyä ja valtuuston osoitettua lautakunnalle 600.000 euron määrärahalisäys. Lukiokoulutukselle kuitenkin osoitettiin tulosaluekohtainen 100.000 euron kustannussäätötavoite. Hallituksen esittämä ja valtuuston päättämä määrärahan lisäys kohdistettiin takaisin tulosalueille osoitettavaksi muihin kuin henkilöstökuluihin.

Eläköitymisten säästötavoite lautakunnan alisessa toiminnassa tarkoittaa puuttumista palveluverkkoon, palvelujen aukioloaikoihin ja palvelun laatuun. Tulosaluejohtajat esittävät alustavat suunnitelmat siitä, miten tulosaluekohtaiset säästötavoitteet saavutetaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta käy keskustelua eläköitymisten säästötavoitteen kohdistamisesta ja evästää tulosaluejohtajia käyttötaloussuunnitteluun.

Päätös

Käytiin keskustelu ja merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Tulosaluejohtajat

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.