Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Mikkelin kaupungin sivistystoimen koululaiskuljetusten hankinta 2016 - 2017 ja optio vuodelle 2018

MliDno-2015-2332

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin sivistystoimen takseilla ja linja-autoilla ajettavat koululaiskuljetusten sopimukset optioineen päättyvät 31.12.2015. Koululaiskuljetusten hankinnan tarjouskilpailu on pidetty ajalla 13.10. - 6.11.2015. Hankinta suoritetaan sopimuskaudelle 1.1.2016 - 31.12.2017 kuitenkin siten, että jatkosopimusvaraus (optio) on ajalle 1.12.2018 - 31.12.2018. Hankintakohteita oli yhteensä 28 eri kohdetta ja kohteiden reittisuunnittelun pohjana on ollut syyslukukauden 2015 oppilasmäärät ja lukujärjestykset.

Kohteet:
Kohde 1: Otavan koulu
Kohde 2: Rahulan koulu
Kohde 3: Rämälän koulu
Kohde 4: Ihastjärven koulu
Kohde 5: Olkkolan koulu
Kohde 6: Anttolan Yhtenäiskoulu,
Kohde 7: Moision koulu (syöttö- ja jatkokuljetukset)
Kohde 8: Vanhalan koulu
Kohde 9: Haukivuori (syöttö- ja jatkokuljetukset)
Kohde 10: Vt-5 pohjoinen
Kohde 11: Rantakylä
Kohde 12: Otava, esteetön-koulupäiväauto
Kohde 13: Vanhamäki
Kohde 14: Tusku ja Tenholahti (esteetön)
Kohde 15: Anttola - Mikkeli, koulupäiväauto
Kohde 16: Keskusta
Kohde 17: Huttulantie-Parkkilantie
Kohde 18: Suurlahdentie-Mieluantie
Kohde 19: Himalanpohjantie-Pellosniemi-Ristiina
Kohde 20: Koivakkalantie – Ristiina
Kohde 21: Kuomiokoski-Pellosiemi-Ristiina
Kohde 22: Sattilantie-Ristiina
Kohde 23: Suomenniemi-Ristiina-(Mikkeli) -esteetön
Kohde 24: Laamala-Luotolahti-Suomenkylä
Kohde 25: Karkauksentie
Kohde 26: Mäntyharjuntie-Lappeenrannantie
Kohde 27: Tilausajokuljetukset (linja-autot)
Kohde 28: Anttolan syöttö ja jatkokuljetukset (Hurissalo)

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen ja joilla on kohteeseen sopivaa kalustoa. Tilausliikenteen ostoliikenteellä tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla harjoitettavaa henkilöliikennettä, joka on säännöllistä, jonka hoitaminen perustuu Mikkelin kaupungin kanssa tehtyyn palveluiden ostamista koskevaan sopimukseen.

Mikkelin kaupunki pidättää itsellään oikeuden tehdä mahdollisia reittimuutoksia ja yhdistellä eri kohteiden kuljetuksia keskenään oppilastilanteen ja lukujärjestysten sekä kouluverkkomuutosten niin edellyttäessä ennen sopimusta ja ja myös sopimusaikana.

Kohteiden reittisuunnittelun pohjana on ollut syyslukukauden 2015 oppilasmäärät ja lukujärjestykset. Kuljetuskohteiden ajettavat reitit tarkistetaan aina uuden lukuvuoden käynnistyessä, kun on käytettävissä lopulliset tiedot oppilaiden sijoittumisesta kouluihin ja lukujärjestyksistä.

Lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset palveluntuottaja ottaa huomioon kunkin kohteen kuljetuksessa. Samalla kohteista maksettava korvaus muuttuu muuttuneiden kilometrien mukaisesti tarjotulla kilometrihinnalla. Kohteiden osalta reittien suunnittelu ja aikataulutus tehdään yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa. Päävastuu reitin ja aikataulujen toimivuudesta ja täsmällisyydestä kuuluu palveluntuottajalle. Kuljetukset ajetaan lukuvuosittain vahvistettuina koulupäivinä sisältäen myös lauantaina ajon. Päivähintaisille autoille ei tule lauantai-ajoa.

Tarjousaika päättyi 6.11.2015 klo 11.00. Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena on ostajalle hinnaltaan halvin tarjous, kuitenkin siten, että tarjous muuten täyttää tarjouspyynnön ehdot. Päivähintaisten kohteiden valinnassa otetaan huomioon ajopäivän tarjoushinta sekä lisäkilometrin hinta.

Tarjouskohteita oli 28 ja niihin jätettiin tarjouksia 27 eri palveluntarjoajalta.

Tarjouskilpailuasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Tarjousvertailu on nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää, että tarjouskilpailun tuloksena Mikkelin kaupungin sivistystoimen takseilla ja linja-autoilla ajettavien koululaiskuljetusten liikennöintisopimukset sopimuskaudelle 1.1.2016 - 31.12.2017 tehdään alla mainittujen liikennöitsijöiden kanssa.

Tarjouspyynnössä on maininta, että kaupunki pidättää kilpailutuksen yhteydessä oikeuden hylätä kohteiden tarjoukset kokonaan tai osia kohteista, jos tarjousten hintataso on liian korkea. Kohteessa 9 Haukivuori (syöttö- ja jatkokuljetukset), Kajon Oy:n tarjous hylätään liian korkean hinnan vuoksi. Tarjouksen hinta on moninkertainen verrattuna tämänhetkiseen hinnoitteluun.

Kohde 1: Otavan koulu Taksi Tuomas Toivanen Oy

Kohde 2: Rahulan koulu Tilausliikenne Himanen Ky

Kohde 3: Rämälän koulu Tuplataxi Oy

Kohde 4: Ihastjärven koulu Kajon Oy

Kohde 5: Olkkolan koulu Savonlinja Oy

Kohde 6: Anttolan Yhtenäiskoulu Tilausliikenne Himanen Ky

Kohde 7: Moision koulu (syöttö- ja jatkokuljetukset) Tilausliikenne Himanen ky

Kohde 8: Vanhalan koulu Savonlinja Oy

Kohde 10: Vt-5 pohjoinen Tilausliikenne Himanen Ky

Kohde 11: Rantakylä Tilausliikenne Linjakas oy

Kohde 12: Otava, esteetön-koulupäiväauto Soisalon Tilausajo ja Vuokraus Oy

Kohde 13: Vanhamäki Kajon Oy

Kohde 14: Tusku ja Tenholahti (esteetön) Mikkelin Palvelutaksit Oy

Kohde 15: Anttola - Mikkeli, koulupäiväauto Tilausliikenne Himanen Ky

Kohde 16: Keskusta Taksi Matti Tiainen

Kohde 17: Huttulantie-Parkkilantie Taksi Reijo Trygg

Kohde 18: Suurlahdentie-Mieluantie Savonlinja Oy

Kohde 19: Himalanpohjantie-Pellosniemi-Ristiina Kajon Oy

Kohde 20: Koivakkalantie – Ristiina Kajon Oy

Kohde 21: Kuomiokoski-Pellosiemi-Ristiina Taksi Jarmo Olkkonen

Kohde 22: Sattilantie-Ristiina E. Tukiainen Oy

Kohde 23: Suomenniemi-Ristiina-(Mikkeli)–esteetön Nina`s Erikoistaksipalvelut Oy

Kohde 24: Laamala-Luotolahti-Suomenkylä Kajon Oy

Kohde 25: Karkauksentie Taksi Risto Partio

Kohde 26: Mäntyharjuntie-Lappeenrannantie Taksi Risto Partio

Kohde 27: Tilausajokuljetukset Ihastjärven Linja Oy, Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy, Tilausliikenne Linjakas Oy, E. Tukiainen Oy, Nina´s Erikoistaksipalvelut Oy, Savonlinja Oy, Tilausliikenne Himanen

Kohde 28: Anttolan syöttö ja jatkokuljetukset (Hurissalo) Taksi Jari Karvonen

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, kyytineuvo/Marja-Leena Nuutilainen ja Nina Manninen

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen.

a) Sikäli kuin päätöksessä on kysymys KVTES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta valittamalla. Taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi.
b) Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/96) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankitaL 9a § 3 mom.).

Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11)
50101 MIKKELI

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimusperusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 30.000 € tavarat ja palvelut
- 100.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206, (Maaherrankatu 9-11) 50101 MIKKELI

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä

valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 433000, faksi 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi