Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Koulunkäyntiavustajien nimikkeen muuttaminen

MliDno-2015-2111

Kuvaus

Henkilöstöjärjestöjen JHL ry 525, Jyty Mikkeli ry, Tehy ry ja Super ry edustajat ovat esittäneet 19.2.2015 päivätyllä kirjeellä, että Mikkelin kaupunki ottaisi käyttöön kaikille koulunkäyntiavustajille nimikkeen koulunkäynnin ohjaaja ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja. Esityksen perusteluina on seuraavaa:

  1. Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto on nimeltään koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammatti- ja erikoisammattitutkinto.   Perusteena nimikkeen muutokselle voidaan esittää se, että ko. ammattialalle on muodostettu yhdistetty ammatillinen tutkinto, koulunkäynnin ja aamu-  ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, jonka tutkinnon perusteet ovat astuneet voimaan 1.1.2011. Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto on yhdistetty koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinnon kanssa ja samalla tutkinnon nimi on muutettu. Ammattinimikkeen tulisi noudattaa samaa linjaa koulutuksen kanssa.
  2. Koulunkäynnin ohjaaja edistää oppilaan oppimista, kasvua, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa. Tätä toimintaa hän suunnittelee työparityöskentelynä opettajien kanssa. Ohjaaja toimii erilasten oppimistilanteiden ohjaajana samassa luokassa tai erillisessä tilassa. Koulunkäynninohjaaja vastaa selvästi paremmin sekä työn sisältöä että uudistetun perusopetuslain henkeä.
  3. Ohjaaminen korostuu entisestään, kun koulunkäynninohjaajat työskentelevät usein oppituntien lisäksi myös aamu- ja iltapäivätoiminnan puolella ohjaten oppilasryhmiä ja järjestäen ohjattua toimintaa vastuullisina ohjaajina.
  4. JHL:n Mikkeli 525 yhdistyksen koulunkäyntiavustajille järjestämissä kuukausikokouksissa on myös tullut esille yhtenä tärkeänä toiveena, että Mikkelin kaupunki ottaisi ensimmäisten kuntien joukossa käyttöönsä ohjaaja nimikkeen ja näin ilmaisisi arvostavansa tätä tärkeää ammattikuntaa.
  5. (opetusministeri Henna Virkkunen 24.03.2010, kirjallinen kysymys 134/2010 vp.) ”Vuoden 2010 alusta lukien koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto on yhdistetty  koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinnon kanssa. Samalla tutkinnon nimi on muutettu koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnoksi. Tutkintojen yhdistämisellä on yhtäältä pyritty mahdollistamaan lapsen kokonaisvaltaisesta koulupäivästä huolehtiminen ja moniammatillisen yhteistyön edistäminen. Toisaalta ammattitutkintojen yhdistämistä on pidetty tarpeellisena ammattihenkilöiden osaamisen, alalla pysymisen ja urakehityksen sekä kokopäivätyön edistämisen näkökulmassa.”

Mikkelin kaupungin ammattinimikkeistö ei pääsääntöisesti muodostu suoritetun tutkinnon mukaan.

Perusopetuslain 31 §:n mukaan vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada avustajapalvelua, tämä tukee koulunkäyntiavustaja nimikkeen säilyttämistä.

Lisäksi Mikkelin kaupungilla on ohjaaja-liitteisiä nimikkeitä ja niihin vaaditaan pääsääntöisesti korkeakoulututkinto. Toisaalta perusopetuksessa ohjaaja-nimike voidaan sekoittaa myös opinto-ohjaajan nimikkeeseen.

Mikäli Mikkelin kaupungin palvelukseen palkataan vain iltapäivätoiminnassa toimivia ohjaajia, voisi heidän nimikkeensä olla iltapäivätoiminnan ohjaaja. Iltapäivätoiminnassa ohjaaja suunnittelee toiminnan ja vastaa itsenäisesti ryhmästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta ei edellä mainituin perustein esitä kaupunginhallitukselle, että Mikkelin kaupunki ottaisi käyttöön koulunkäyntiavustajille nimikkeen koulunkäynnin ohjaaja ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja.

Päätös

Keskustelun kuluessa Sari Rautiainen teki seuraavanlaisen esityksen: "Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin kaupunki ottaisi käyttöön koulunkäynnin ohjaaja -nimikkeen". Petri Tikkanen kannatti Sari Rautiaisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty sivistystoimenjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.

Sivistystoimenjohtajan esitys "KYLLÄ" ja Sari Rautiaisen esitys "EI". Suoritetussa äänestyksessä ”KYLLÄ"-ääniä annettiin 6 kpl (Berndt, Kontunen-Karhula, Pöyry, Rusakko, Strengell, Tarkiainen), "EI"-ääniä 3 kpl (Rautiainen, Tikkanen, Ukkonen) ja TYHJÄ-ääniä 2 (Paukku, Vihermäki).

Puheenjohtaja totesi, että sivistystoimenjohtajan esitys on tullut lautakunnan päätökseksi.

Tiedoksi

Henkilöstöjärjestöjen JHL ry 525, Jyty Mikkeli ry, Tehy ry ja Super ry edustajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11), 50101 MIKKELI