Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Rouhialan koulun lakkaaminen ja yhdistyminen Päämajakouluun

MliDno-2023-3655

Valmistelija

  • Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi
  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuonna 2018 valmistuneessa ja kaupunginvaltuustossa 18.6.2018 käsitellyssä Kaupunkirakenneselvityksessä linjattiin, että sen jälkeen, kun Saimaanportin yhtenäiskoulu valmistuu, Rouhialan koulu yhdistetään Päämajakouluun. Lisätilaa saadaan, kun Urheilupuiston koulun käytössä olevat kotitalousluokat remontoidaan luokkatiloiksi. Remontin hinnaksi on arvioitu 350 000 euroa ja tämä on huomioitu kaupungin vuodelle 2024 suunnitellussa investointiohjelmassa.

Rouhialan koulu on 1.-2. luokkien alkuopetuksen koulu, jossa on tänä lukuvuonna neljä luokkaa ja 70 oppilasta. Vuonna 2010 koulu täytti 100 vuotta. Rouhialan koulun oppilaat siirtyvät kolmannelle luokalle Päämajakouluun ja jatkavat siellä kuudenteen luokkaan saakka. Elokuusta 1999 alkaen Päämajakoulun rehtori on johtanut myös Rouhialan koulua. Päämajakoululla ja Rouhialan koululla on myös yhteinen oppilasalue, jonka alueella olevien lasten määrä on oppilasennusteen mukaan vähenemässä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymästä talousarvioesityksestä Rouhialan koulun kulut on vähennetty.

Rouhialan koulun lakkaamisesta ja yhdistymisestä Päämajakouluun arvioitu kustannussäästö on vuositasolla noin 170 000 euroa.

Liitteenä lapsivaikutusten arvio.

Huoltajien kuulemistilaisuus järjestetään Rouhialan koululla 17.10.2023.

Henkilöstön kuuleminen tapahtui 9.10.2023.

Oppilaita kuullaan viikon 41 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Rouhialan koulu lakkautetaan ja yhdistetään Päämajakouluun 1.8.2024 alkaen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Toni Kanerva esitti Mervi Eskelisen kannattamana seuraavaa:

Rouhialan koulun osalta säästölaskelmat ovat todella vajavaiset ja todellinen säästö joka koulun lakkauttamisen osalta tulisi, häviää Päämajakoulun remontin myötä. Myöskään Päämajakoulun remontin kustannusarvio ei ole kulullisesti tai aikataulullisesti kestävä muuttuneen rakennusalan tilanteen vuoksi. Päämajakoulu tulisi myös niin täyteen, että kotiluokat veisi tilaa taideaineilta ja arvion mukaan 7 vuoden päästä vielä taideaineluokat olisivat kotiluokka käytössä. Päämajakoulun piha on myös välineistöltään sitä luokkaa että se ei edes tällä hetkellä vastaa koulun oppilasmäärää, muun muassa keinujen osalta. Kulkuyhteyksiä kouluun ei ole laskettu myöskään tai resursoitu sen mukaan että kaikki Valtti kortin omaavat voisivat linja-autoa käyttää sen mukaan kun heillä on oikeus. Rouhialan koulun alue on elinvoimainen ja vetävä, eikä lakkautuksessa ole otettu huomioon muutto voimaa jonka kyläkoulu keskellä kaupunkia tuo.

Joten kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja sitä kautta kaupunginvaltuustolle että Rouhialan koulun lakkauttamista lykätään. Näin kaupunki pystyisi suunnittelemaan kunnolla Päämajakoulun kotiluokkien sekä taideaineluokkien tilanteen ja tekemään oikeat säästölaskelmat koulun suhteen. Myös oppilaaksi ottamis alueita voisi tarkastella kun näkee Saimaanportin koulun valmistumisen vaikutuksen. Toimenpiteestä aiheutuneet kulut katetaan leikkaamalla perusopetuksen sisältä.

Liitteeksi kokousaineistoon: Vanhempien/huoltajien kuulemisesta tehty muistio sekä oppilaiden kuulemisesta tehty yhteenveto liitteeksi kokousaineistoon.

Lisäksi Leena Kontinen esitti Antti Pakarisen kannattamana seuraavaa:

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Rouhialan koulua ei lakkauteta ja yhdistetä Päämajakouluun 1.8.2024 alkaen vaan Rouhialan koulu jatkaa toimintaansa lukuvuoden 2024, minkä aikana koulun tulevaisuus arvioidaan, selvitetään ja suunnitellaan asianmukaisesti. Koulun lakkauttaminen ja yhdistäminen on nyt liian puutteellisesti valmisteltu. Rouhialan koulu on erittäin hyvin toimiva ja turvallinen alakoulu, jonka lakkauttaminen riittämättömin selvityksin vain lisäisi kaupungin kustannuksia toivottujen säästöjen sijaan. Valmistelun lisäaika vaihtoehtojen selvittämiseksi vaaditaan sekä alueen lasten että kaupungin edun parhaaksi toteutumiseksi. Kustannuksiin haetaan lisämääräraha.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi,​ että on tehty kaksi esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten,​ että ensin äänestetään Toni Kanervan ja Leena Kontisen esityksistä. Ne jotka kannattavat Leena Kontisen esitystä äänestävät jaa ja ne,​ jotka kannattavat Toni Kanervan esitystä äänestävät ei ja sen jälkeen voittanut esitys asetetaan esittelijän päätösehdotusta vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Hanne Vainio, Mali Soininen, Matti Eskelinen, Tiina Elkharam, Riikka Nikulainen, Antti Pakarinen, Petri Tikkanen, Leena Kontinen), 2 ei ääntä (Toni Kanerva, Mervi Eskelinen) ja yksi tyhjä ääni (Jenni Kolmisoppi).

Puheenjohtaja totesi,​ että Leena Kontisen esitys on voittanut ja se asetetaan esittelijän päätösehdotusta vastaan siten, että ne jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Leena Kontisen esitystä äänestävät ei.  Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Matti Eskelinen, Jenni Kolmisoppi, Mali Soininen) ja 8 ei ääntä (Toni Kanerva, Antti Pakarinen, Mervi Eskelinen, Leena Kontinen, Hanne Vainio, Riikka Nikulainen, Tiina Elkharam, Petri Tikkanen).

Puheenjohtaja totesi,​ että Leena Kontisen esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi. 

Merkitään, että pöytäkirjaan lisätään huoltajien kuulemistilaisuuden muistio. 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.