Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen stipendirahastot

MliDno-2023-3491

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa on käytössä stipendirahastoja. Rahastojen sääntöjen mukaisesti korkotuottoa on mahdollista jakaa oppilaille stipendeinä, mutta rahaston pääoman jakaminen ei ole mahdollista. Useiden rahastojen osalta pääoma on kuitenkin niin pieni, että korkotuottoja ei ole kertynyt jaettavaksi. Korkotason ennustetaan myös säilyvän maltillisena, jolloin pieniä pääomia sisältävien rahastojen ei oleteta tuottavan riittäviä korkotuottoja tulevaisuudessakaan. Näiden rahastojen olemassaolo aiheuttaa kuitenkin jatkuvasti hallinnollista työtä.

Rahastoja hallinnoiville yksiköille tulisi antaa mahdollisuus jakaa myös rahaston pääomaa stipendeinä sellaisista rahastoista, jotka eivät pysty tuottamaan riittävää jakokelpoista korkoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaisia stipendirahastoja, joiden pääoma on vähemmän kuin 3000 euroa. Jakamalla stipendeinä myös tiettyjen rahastojen pääomaa, tulisi rahastojen varat käytettyä siihen tarkoitukseen, johon rahasto on alun perinkin perustettu. Lisäksi pääoman jakaminen mahdollistaisi tietyllä aikavälillä rahastoihin liittyvän hallinnollisen työn vähenemisen, kun pääomien loputtua kyseiset rahastot voitaisiin lakkauttaa.

Mikkelin kaupungin hallintosäännössä ei ole esitetty rahastoihin liittyvän päätösvallan delegointia, joten yleistoimivallan perusteella rahastoja koskevat päätökset tulee hyväksyä valtuustossa.

Seuraavissa peruskoulujen ja lukion hallinnoimissa rahastoissa pääoma on alle 3000 euroa:

Rahaston nimi Kustannuspaikka Pääoma (eur)
Anttolan yhtenäiskoulun 
stipendirahasto, koulustipendit
9815 588,1
Arvi Nojosen rahasto,
Mikkelin lukio
9807 562,67
Mikkelin lukion/yhtenäiskoulun
kuoron stipendirahasto
9817 2621,54
Aarne Jartin rahasto, Päämajakoulu 9803 299,52
Peruskoulun yleinen rahasto,
Kalevankankaan koulu
9825 617,22
Moision koulun stipendirahasto 9827 970,92
Launialan koulun stipendirahasto 9827 570,37
Otto Otrasen rahasto,
Rantakylän koulu
9829 2179,46

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Mikkelin kaupungin peruskouluille ja lukiolle valtuudet jakaa stipendeinä myös rahastojen pääomaa alla esitettyjen rahastojen osalta. Lisäksi valtuusto valtuuttaa kasvatus- ja opetuslautakunnan lakkauttamaan alla esitetyt rahastot siinä tilanteessa, että rahaston pääoma on kokonaisuudessaan jaettu.

Rahaston nimi Kustannuspaikka Pääoma (eur)
Anttolan yhtenäiskoulun 
stipendirahasto, koulustipendit
9815 588,1
Arvi Nojosen rahasto,
Mikkelin lukio
9807 562,67
Mikkelin lukion/yhtenäiskoulun
kuoron stipendirahasto
9817 2621,54
Aarne Jartin rahasto, Päämajakoulu 9803 299,52
Peruskoulun yleinen rahasto,
Kalevankankaan koulu
9825 617,22
Moision koulun stipendirahasto 9827 970,92
Launialan koulun stipendirahasto 9827 570,37
Otto Otrasen rahasto,
Rantakylän koulu
9829 2179,46

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Anttolan yhtenäiskoulun, Kalevankankaan koulun, Launialan koulun, Moision koulun, Päämajakoulun ja Rantakylän koulun rehtorit ja koulusihteerit, Mikkelin lukion rehtori ja koulusihteerit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kasvatus- ja opetuslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.