Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§30 Ompelukoneiden hankinta, 22.09.2017
§31 Lähemäen koulun oppilastyöpisteiden hankinta Martela Oy:ltä hintaan 14915 euroa, 28.09.2017
§32 Koulutuksen hankinta, 02.10.2017
§33 Chromebook -laitteiden hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä yhteishintaan 4697,75 euroa, 10.10.2017

Varhaiskasvatusjohtaja
§167 Antila Piia, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään erityispäivähoitoon 2.10.2017 alkaen, 27.09.2017
§175 Korhonen Anna-Leea, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Rantakylän päiväkotiin ajalle 25.9.2017-31.5.2018, 04.10.2017
§177 Kontio Kati, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 30.9.2017-31.5.2018, 04.10.2017
§178 Rantakylä Anna Katriina, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Naisvuoren päiväkotiin ajalle 2.10.2017-31.7.2018, 04.10.2017
§181 Summanen Minna, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan sijaiseksi Peitsarin päiväkotiin ajalle 25.9.2017-31.7.2018, 06.10.2017
§182 Siikonen Anneli, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävään Vilttihattu päiväkotiin ajalle 18.9.2017-31.5.2018, 06.10.2017
§184 Siitonen Hannu, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Vilttihattu päiväkotiin ajalle 30.10.2017-31.5.2018, 06.10.2017
§185 Siikonen Anneli, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävään Vilttihattu päiväkotiin ajalle 18.9.2017-31.5.2018, 10.10.2017
§187 Lauanne Hanna, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään erityispäivähoitoon Vilttihatttu päiväkotiin ajalle 2.10.2017-2.6.2018, 11.10.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lautakunta huomio, että § 182 ja § 185 ovat samat.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kasvatus- ja opetuslautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16