Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Aluehallintoviraston lisäselvityspyyntö Mikkelin kaupungin vuoropäiväkoti Vilttihatun syksyn 2017 tilanteesta

MliDno-2017-1294

Valmistelija

 • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluehallintoviraston lisäselvityspyyntö Mikkelin kaupungin vuoropäiväkoti Vilttihatun syksyn 2017 tilanteesta liittyen lasten määrään ja avustajien käyttämiseen kasvatusvastuullisina sijaisina.

Itä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue teki toiminnan tarkastuksen yhdessä Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun tarkastajan kanssa Mikkelin kaupungin vuoropäiväkoti Vilttihattuun 24.5.2017.

Tarkastuksen syynä oli Satu Taavitsaisen aluehallintovirastolle toimittama epäkohtailmoitus, jossa oltiin huolissaan vuoropäiväkoti Vilttihatun toiminnan turvallisuudesta sekä vastuullisesta ja laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Erityisesti kiinnitettiin huomiota ryhmäkokoihin, tiloihin, sijaisten saamisen ongelmiin, sijaisten pätevyyteen sekä avustajien käyttämiseen sijaisena.

Tarkastuksen yhteenvedon mukaan tarkastuskäynnillä saatujen tietojen perusteella vuoropäiväkoti Vilttihatussa järjestetään laadukasta varhaiskasvatusta avarissa ja uusissa tiloissa. Pöytäkirjassa todetaan lisäksi, että isossa vuorohoitoyksikössä henkilökunnan sijoittaminen ja työvuorojen tekeminen on haasteellinen tehtävä ja että ison yksikön etuna on mahdollisuus siirtää tarvittaessa henkilökuntaa ryhmästä toiseen sijaistarpeen ilmetessä ja toisen ryhmän lasten määrän ollessa pienempi. Koulutettujen henkilökohtaisten avustajien käyttäminen sijaisina todettiin olevan mahdollista, jos avustustehtävää ei juuri silloin ole. Yhteenvedossa mainittiin myös, että kaupunki on reagoinut sijaistarpeen kasvuun lisäämällä henkilökuntaa ja joustavoittanut sijaisten palkkausmenetelmiä.

Yhteenvedossa kerrotaan, että päiväkodin tilat antavat mahdollisuuden tilapäisissä ylityksissä pienryhmiin jakautumisen, kun lapsiryhmissä on vuorohoidon luonteesta johtuvaa lasten määrän vaihtelua hyvin paljon vuorokauden aikojen ja päivien välillä. Samalla korostettiin, että ryhmien kasvattaminen lisäämällä hoitajia ryhmään ja siirtyminen toisiin tiloihin voi olla vain tilapäinen ratkaisu. Ryhmäkoko ja lapsimäärä on varhaiskasvatuslaissa ja päivähoitoasetuksessa määritelty, sitä ei saisi ylittää aikuisia lisäämällä. Yhteenvedossa todetaankin, että neljän aikuisen ryhmä ei ole sallittua (säännöllisesti). Tässä lainsäätäjä korostaa lapsen etua. Vilttihatussa etuna on mahdollisuus siirtyä tällaisissa tilanteissa omaan pienryhmätilaan, jolloin lasten hyvinvointi ei ole samalla tapaa vaarassa, kuin liian suurissa lapsiryhmissä toimiessa. Näin ei ole myöskään vaarana, että lapsilla olisi liian pienet tilat käytössään. Mikkelin kaupunki suunnitteli tulevalle toimintakaudelle joidenkin muiden yksiköiden aukioloajan laajentamista, jolloin vuorohoidon tarve mahdollisesti vähenisi Vilttihatussa.

Tarkastuskäynnillä jäi kuitenkin epäselväksi, kuinka usein ryhmien jakautumista on tapahtunut kevään aikana.

Tarkastuspöytäkirjan lisäselvityspyynnössä aluehallintovirasto pyytää Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakuntaa tekemään ja toimittamaan Itä-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään 31.10.2017 mennessä selvityksen syksyn ajankohtaisesta tilanteesta, jossa kuvataan ainakin seuraavat asiat:

1) Syksyn 2017 tilanne, vuoropäiväkoti Vilttihattuun sijoitettujen lasten määrä päiväkotiryhmissä ikäryhmittäin, henkilökunnan kokonaismäärä.

2) Selvitys elo-syyskuun 2017 aikana avustajien käyttämisestä kasvatusvastuullisena sijaisena, samalla pyydetään toimittamaan sijaisena toimivien avustajien tutkintotodistusten kopiot.

3) Elo-syyskuun 2017 aikana ryhmäkohtaiset lapsimäärän ylitykset ja kuinka asia on ratkaistu päiväkotiryhmittäin. Mukaan voi tarvittaessa toimittaa dokumentteja (esim. Daisy-raportti) asian selventämiseksi.

 

1) Syksyn 2017 tilanne, vuoropäiväkoti Vilttihattuun sijoitettujen lasten määrä päiväkotiryhmissä ikäryhmittäin, henkilökunnan kokonaismäärä:

 • Lasten ja henkilöstön määrä on tilanteesta 21.9.2017 Lasten kokonaismäärä on 118 ja lisäksi 49 muista päiväkodeista satunnaisesti olevia lapsia; henkilökuntaa on 30 ja päiväkodin johtaja.
 • Iältään 0-2 vuotiaiden ryhmässä on kirjoilla 23 lasta; 1 lastentarhanopettaja ja 4 lastenhoitajaa. Elo-syyskuun aikana ei ole ollut kertaakaan tilannetta, että samaan aikaan olisi ollut enempää kuin kolmen kasvatusvastuullisen henkilön ryhmä paikalla (3 x 4 = 12).
 • Iältään 3-4 vuotiaiden ryhmässä on kirjoilla 41 lasta; 2 lastentarhanopettajaa ja 3 lastenhoitajaa. Tässä ryhmässä on myös muista päiväkodeista ajoittain käyviä lapsia. Elo-syyskuun aikana ei ole ollut kertaakaan tilannetta, että samaan aikaan olisi ollut enempää kuin kolmen kasvatusvastuullisen henkilön ryhmä paikalla (3 x 8 = 24)
 • Iältään 4-5 vuotiaiden ryhmässä on kirjoilla 66 lasta; 2 lastentarhanopettajaa ja 3 lastenhoitajaa. Tässä ryhmässä on myös muista päiväkodeista käyviä lapsia. Elo-syyskuun aikana ei ole ollut kertaakaan tilannetta, että samaan aikaan olisi ollut enempää kuin kolmen kasvatusvastuullisen henkilön ryhmä paikalla (3 x 8 = 24)
 • Ns. pienryhmässä (yli 3 v) on 16 lasta; 2 lastentarhanopettajaa ja 2 lastenhoitajaa, lisäksi 2 henkilökohtaista avustajaa.
 • Esiopetus- ja iltapäivähoitoryhmässä on 21 lasta; 2 lastentarhanopettajaa, 2 lastenhoitajaa sekä 1 henkilökohtainen avustaja.
 • Lisäksi päiväkodissa on 3 lastenhoitajaa ja 1 peruspäivähoidon avustaja, joilla ei ole ns. omaa ryhmää, vaan he toimivat siellä, mihin heitä milloinkin tarvitaan. Yksi henkilö on ns. resurssihenkilö (varahenkilö) Kaksi muuta työntekijää ovat käytettävissä siinä ryhmässä, missä tarvitaan ryhmään työntekijöitä mm. vuosilomien takia. Toimintakauden aikana, kun lapsimäärä tulee todennäköisesti kasvamaan, nämä kaksi lastenhoitajaa tulevat toimimaan kiinteämmin jossain ryhmässä.

2) Selvitys elo-syyskuun 2017 aikana avustajien käyttämisestä kasvatusvastuullisena sijaisena, samalla pyydetään toimittamaan sijaisena toimivien avustajien tutkintotodistusten kopiot.

 • Avustajia on toiminut kasvatusvastuullisissa tehtävissä ajalla 1.8.21017-30.9.2017 viitenä päivänä 2-3 h/pv sekä neljänä päivänä koko työpäivän. Aina on tarkistettu ensisijaisesti tukea tarvitsevien lasten läsnäolot eli tarvitaanko avustaja lapsen avustamistehtävään.
 • Itä-Suomen aluehallintovirastolle toimitettavista tutkintotodistuksista ilmenee, että kaksi kolmesta avustajina toimivista työntekijöistä ovat päteviä kasvatusvastuulliseen tehtävään. Avustaja, jolla on Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, eikä ole pätevä lastenhoitajan tehtävään, on tullut elo- syyskuussa neljänä aamuna 2 - 3 tunniksi ensimmäisenä työntekijänä 3-5 vuotiaiden lasten ryhmään, minkä jälkeen on tullut toinen työntekijä. Tuona aikana on ollut ryhmässä 2 - 4 lasta. Päiväkodilla oli käsityksenä, että kyseisen ammattitutkinnon omaava olisi ollut pätevä toimimaan kasvatusvastuullisena.

3) Elo-syyskuun aikana ei ole ollut lapsiryhmässä yhtään ylitystä.

Lopuksi lisäselvityspyynnössä todetaan, että kasvatus- ja opetuslautakunta voi kommentoida ja täydentää tarkastuspöytäkirjaa omalla lausunnollaan mahdollisten virheiden osalta.

Korjausta pöytäkirjan sivun 4/6 alkuun:

Tarkastuskäynnillä kerrottiin, että päiväkotiin on sijoitettu 128 lasta. Näistä –sanan tilalle Lisäksi 55 lasta on ns. keikkalapsia, joiden hoitotarve on satunnainen ja vähäinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää toimittaa lisäselvityksen Itä-Suomen aluehallintovirastolle 31.10.2017 mennessä. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen aluehallintovirasto/Anu Liljeström, Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Pirjo Vartiainen, Anne Jukarainen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.