Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Valtuustoaloite: Toisen asteen opiskelun kustannuksia alennettava

MliDno-2018-2073

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen esitti 8.10.2018 SDP:n valtuustoryhmän ym. valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoilla on velvollisuus itse hankkia opinnoissa välttämättömät oppikirjat, opiskelun välineet ja vastata tutkintomaksuista. Opiskelun aikana merkittäviä kustannuksia aiheuttavat myös asuminen, koulumatkat ja harrastukset. Monelle mikkeliläiselle nuorelle lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle kustannukset ovat liian suuria.

Opetushallituksen selvityksen mukaan ammatillisessa koulutuksessa kustannukset vaihtelevat koulutusalan ja tutkinnon mukaan 100 euron ja 780 euron välillä. Osassa perustutkintoja opinnot edellyttävät tietokoneen hankintaa, tällöin kustannukset nousevat yli 1000 euroon.

Lukio-opintoihin liittyvät välttämättömät kustannukset ovat Opetushallituksen selvityksen mukaan koko opiskeluajalta keskimäärin 2500 euroa. Digitaalisten materiaalien käyttöön ottaminen ei ole juurikaan vähentynyt kustannuksia. Osa ylioppilaskirjoituksissa käytettävistä tietokoneohjelmista on kaupallisia ja näiden ohjelmien käyttäminen oppitunneilla edellyttää, että opiskelijat ostavat ohjelmien lisenssit.

On hälyttävää, että ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahan puutteen takia.

Vuode 2018 Nuorisobarometrin mukaan jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahan puute on ollut vaikuttamassa siihen, että opinnot ovat jääneet kesken. Opetushallituksen selvityksen mukaan 35 prosentilla lukiolaisista tai heidän perheistään on taloudellisia vaikeuksia.

Jokaisella nuorella tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet toisen asteen koulutukseen. Perheen taloudellinen tilanne ei saa määritellä nuoren koulutusvalintaa peruskoulun jälkeen.  Mikkelin kaupungin on tehtävä konkreettisia tekoja asukkaidensa koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, ja ehkäistävä nuorten opintojen keskeytymistä.

SDP:n valtuustoryhmä kannattaa maksuttomia oppimateriaaleja ja työvälineitä toiselle asteelle. Parhaiten ne toteutuisivat lain tasolla säädettynä koko maahan. Valtion toimista riippumatta Mikkelin kaupungin tulee halpuuttaa opiskelua.

SDP:n valtuustoryhmä esittää, että sivistystoimi etsii ratkaisuja oppikirjojen, opiskelun muiden välineiden, tutkintomaksujen, opiskelijoiden matkakustannusten, asumisen ja harrastusmaksujen alentamiseksi, jotta mikkeliläisten lukiolaisten ja ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelu ei jää kiinni taloudellisista syistä.

Mikkelissä 8.10.2018

Satu Taavitsainen
Markku Aholainen, Hannu Tullinen, Ulla Leskinen,
Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen, Paavo Barck,
Marita Hokkanen, Jarno Strengell, Raine Lehkonen,
Soile Kuitunen, Jatta Juhola, Hanne Vainio,
Arto Seppälä, Heli Kauppinen, Nina Jussi-Pekka"

Päätösehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Merkitään, että valtuutettu Eero Aho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marja Ukkonen, johtava rehtori, marja.ukkonen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen esitti 8.10.2018 SDP:n valtuustoryhmän ym. kannattamana valtuustoaloitteena, että toisen asteen kustannuksia on alennettava ja Mikkelin kaupungin sivistystoimen on etsittävä tähän ratkaisuja, jotta mikkeliläisten lukiolaisten ja ammatillista perustutkintoa suorittavien nuorten opiskelu ei jää kiinni taloudellisista syistä.

Uusi oppivelvollisuuslaki (30.12.2020/1214) tuli voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoite on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja sekä kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja lasten ja nuorten hyvinvointia.

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä voimaan tuli myös toisen asteen opiskelun maksuttomuus (OVL, § 17). Opiskelijalle maksuttomia ovat opetus, päivittäinen ruokailu, opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet ja vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat korvataan koulumatkatukilain mukaisesti sekä joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset (matka lähimpään oppilaitokseen yli 100 km). Lisäksi opiskelijalle maksuttomia ovat lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen (Laki ylioppilastutkinnosta, 20 §). Maksuttomuus koskee niitä opiskelijoita, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. 

Opiskelijoiden matkakustannuksiin liittyen vastaus valtuustoaloitteeseen maksuttoman joukkoliikenteen laajentamiseksi 2. asteen opiskelijoille on käsitelty kaupunginhallituksessa 14.6.2021, § 260. Talousarviossa vuodelle 2022 ei ole ollut mahdollista laajentaa maksutonta joukkoliikennettä koskemaan toisen asteen opiskelijoita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa tehtyyn valtuustoaloitteeseen yllä olevan vastauksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että siirtymisessä 2. asteen opiskelijoiden joukkoliikenteen maksuttomuuteen edetään valtuustoaloitteen mukaisesti.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Jenni Oksanen, Olli Marjalaakso, Antti Pakarinen, Jaana Strandman, Olli Ylönen, Riikka Nikulainen, Katriina Janhunen, Tiina Elkharam), 2 ei ääntä (Hanne Vainio, Petri Tikkanen) ja 1 oli poissa (Jussi Marttinen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Jussi Marttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.